Sevdiğini Şiddetle Kendine Bağlama Duası:birbirine dargın olan karı veya kocadan veya araları birleştirilmek istenen iki kişinin (eş veya sevgiliyi kendine aşık etme duası)mendili alınıp birbiri içerisine koyduktan sonra dört köşesinden bir iki dikiş atılır. Sonra üzerine (66) kere aşağıdaki yazılı ayet-i kerimeler okunur. Sonra bu mendil birbirine dargın olan karı ve kocanın üzerinde bir hafta müddetle taşıtılır. İstenilen iş bir hafta zarfında olmazsa ikinci cuma mendillere tekrar (66) kere ayetler okunur ve yine mendiller mendil sahibine verilerek üzerinde taşıtılır. Şayet ikinci hafta da barışmazlarsa üçüncü defa yine sala vakti ayet-i kerimeler (66) kere mendiller üzerine okuyup sahibine verilerek taşıtılır.

Okunacak ayet-i kerimeler:
Bismillâhirrahmânirrahıym Va’tesımû bi hablillâhi cemiy’an ve lâ teferrekû vezkürû m’metellâhi aleyküm iz küntüm a’dâen fe ellefe beyne kulûbiküm ve asbahtüm bi nimetihî ıhvânen ve küntüm alâ şefa hufratin minen nâri fe enkazeküm minhâ yâ eyyühen nâsü innâ halaknâküm min zekerin ve ünsâ ve cealnâküm şüûben ve kabâile lı teârafû inne ekrameküm ındellâhi etkâküm innellâhe alîmün habîr Ve neza’nâ ma fî sudûrihim min ğıllin tecrî min tahtihimül enhâr Ve kâlül hamdü lillâhillezî hedânâ li hazâ ve mâ künnâ li nehtediye lev lâ en hedânellâh le kad câet rusülü rabbinâ bil hakkı ve nûdû en tilkümül cennetü ûristümûhâ bimâ küntüm ta’melûn