kendini sevdirme büyüsü nasıl yapılır diye bizlere soran kardeşlerim için tesirli bir formül paylaşayım,Yedi adet biber alırsın. Tanenin birini ağzına alır ve biber ağzında iken şu Ayeti Kerimeyi yetmiş (70) defa ;

Züyyine linnasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatıril mükan tereti minez zehebi vel fıddeti vel haylil müsevveme ti vel enami vel harsi zalike metaul hayatid dünya vallahü ındehü hüsnül meab.

okur ve taneyi ağzından elle tutmadan doğrudan doğru ya ateşe atarsın. Biber ateşte yanarken şu Tevkili:

Tevekkelü Ya huddame hazihil Ayetiş şerifeti bi ihra kı kalbe fülan ibni fülanete ala mehabbeti fülanete inti fülanete.

okursun. Sonra ikinci taneyi ağzına alır, biber ağzında iken Ayeti yetmiş (70) defa okur, ateşe atar ve Tevkili okursun. Yedi adet bitene kadar aynı şekilde yaparsın,selametle.