Soğutma Ve Ayırma Büyüsü tarifidir değerli kardeşlerim:İki kişiyi mecburen birbirinden ayırmak için yazdığım bu tertip ümidi az bir aşkın kurbanı olan kimseleri mübtela oldukları tedavisiz aşklarının acılarını, ıztraptarını azaltmak ve unutturmak maksadı ile,Sevdiği kendisine yüz vermeyen, veya sevdiği kimse istemediği halde zorla başkası ile evlendirilen ve bu suretle karşı tarafta şok tesiri yapan ve bazen intihara kadar götüren ümitsiz, çaresiz aşkları kalplerden silmek, unutturmak en azından imkan nisbette hafifletmek için veriyorum.

Aşağıda yazılı duayı bîr kağıda yazıp suda sildikten sonra suya on bir, yirmi bir veya kırk bir kere okuduktan sonra bir hafta müddetle azar azar ve haberi olmadan içirilirse Cenabı Hakk'ın yardımı ile seven kimse kurtarılır. Bu aynı dua nüsha gibi yazılıp aşıkın yastığına da konursa tesir daha da artar.
Yazılacak Dua:

7 Allâhü ekber 7 Yâ kuddûsü 7 Hâ mîm vel kitâbil mübîıt İnnâ enzelnâhü fî leyletin mübâraketin innâ künnâ münzirîn Aliâhümme ehil kalbe mehabbeti ve aşkı füiânibni fülânete an fülânete binti fülânete (yahud) fülânete binti fülânete an füiânibni fülânete ve lekad ahidnâ ilâ âdeme min kablü fe nesiye kezâlike yensâ fiilânıibnü fülânete mehabbete ve aşka fülâneti binti fülânete ve lem necid lehû azmâ Kem terekü min cennâtin ve tıyûnin ve sürurin ve mekâvnin kerîm Ve na’metin kânû fîhâ fâkihîn Kezâlike yetrııkü fülânübnü fülânete mehabbete ve aşka fülânete binti fülânete Bismillâhirrahmânirrahıym Ve kıylel yevme nensâkiim kemâ nesiytüm likâe yevmiküm hazâ Aliâhümme ensi ve ezhib mehabbete ve aşka füiânibni fülânete an kalbi fülânete binti fülânete bi elfi eifi la havle ve lâ kuvvete illâ billâhij aliyyil azıym Ve sallellâhü ala seyyİdinâ muhammedin ve ala alihî ve sahbihi ve selleme

selam ve dua ile...