Ayırma Büyüsü Nasıl Yapılır,şimdi yazacağım tesirli formül ile bu amel gerçekleştirilebilir kardeşlerim:Şer bir maksatla birleşmiş kimseleri birbirlerinden ayırmak için yedi kabirden birer parça toprak alıp üzerlerine aşağıda yazılı ayet ve duaları okuyup bulundukları yere serpilir.
Yahut bir kağıda yazıp su ile silip oldukları veya geçecekleri bir yere serpilir.Bir miktar hardal ve dardağan üzerine de (41) kere okuduktan sonra dağılması matlup olan kimselerin oturdukları yere serpmekte bu maksadı temin eder:

Abese ve tevellâ Yâ leyte beynî ve beynike bu’del meşrıkıyyeti fe bi’sel karîn Ke ennehüm hu mu r un nı üsten fi ratün ferrat min kasverah Ke ennehüm yevme yeravnelıâ lem yelbesu fe hel terâ lebüm min bâkıyeh Felemmâ raâhâ tehtezzü ke ennehâ cânnün vellâ müdbiran ve lem yüakkıb tahsebühüm cemiy’an ve kulûbühüm şettâ Levıttala’te aleyhim le velleyte minhüm firâran ve le muli’te minhüm ru’bâ Kale hazâ firâku beynî ve beynek Fî kulûbihîm meradtm fe zâdehümüllâhü merada Fe ennehâ müharrametün aleyhim erbeıyne seneten yetfhüne fil ard Ve le kad ahtdnâ ilâ âdeme min kabli fe nesiye keza li ke ye nsâ kezâ mehahbeti kezâ Se yühzemül cem'u ve yüvcllûned dübür Belis sâatü mev’ıdühüm ves sâatü edhâ ve emerru Yevme yefirrul merii mîn ehıvhi ve ümmihî ve ebîhi ve sâhtbetıhî ve benîh Yevme izin yasdürıın nâsii eştâten eştâten eştâten kezâlike veştetü fülânübnü fiilânete fe eealnâhüm e hâdise ve mezzakııâlıüru külle mümezzekm ve elkaynâ beynehümül adavete vel bağdâe beynehümâ fiilinin ve fülânete fe mehavnâ âyetel leyli ve cealnâ âyoten nehâri mübstraten kezâlike yemhtıllâhü mehabbete fülâniıı min kalbi fülânın ve lâ yeteânekâni ve lâ ycttcfıkâni ve lâ yectemiâni ve lâ yeltekıyâni hattâ yelicel cemelii fî semmil hıyâtı ke ennehüm a'câzü nahlin hâviyeh Fe hel terâ lehtim min bâkıyeh

selam ve dua ile.