Mutlu Bir Yuva İçin Yapılacak Büyüsü tarifii.Aşağıda yazılı ayeti kerimeler,yeni bir ay başında sala vaktinde temiz bir kağıda misk ve safran mürekkebiyle
yazıp veya yazdırıp eşlerden birisi üzerinde taşırsa aralarındaki geçimsizlik kısa sürede düzelir, ve mesud bir yuva haline döner.
Her ikisinden birisi üzerinde taşımayacak olursa ailenin yakın akrabalarından birisi karı kocanın evlerinin kağısnın üzerine bir yere
koyması ilede matlup hasıl olur.

duası:
Bismillahirrahmannirrahim.ve in hıftüm şikaka beynehüma feb'asu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha in yüriyda ıslahan yüveffikullahe beynehüma innellahe kane aliymen habiyra ve inimraetün hafet min ba'liha
nuşüzen ev ı'raden fe la cünaha aleyhima en yusliha beynehüma sulhan ves sulha hayr.yuslıh leküm a'maleküm ve yağfir leküm zünübeküm se yehdihim ve yuslihu balehüm asellahü en yec'ale beyneküm ve beynellezine adeytüm minhüm meveddeh,vallahü kadiyrun vallahü ğafurun rahıym.
Allahümmecma' ve ellif beyne fülanete binti fülanete bi hakkı hazihil ayatiş şerifeti ve bi hurmeti
seyyidina ve nebiyyina ve mevlana muhammedin aleyhis salatü ves selam.inneke ala külli şey'in kadir. Bi rahmetika ya erhamer rahımiyn