Doğru
Doğru
Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Müşteri celbi, Dükkanın Kazancının Artması, Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası

 1. #1
  RaidenRozz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  02.Kasım.2012
  Mesajlar
  3,031
  Konular
  1050
  Tecrübe Puanı
  9

  Standart Müşteri celbi, Dükkanın Kazancının Artması, Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası

  Doğru
  Müşteri celbi, Dükkanın Kazancının Artması, Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası, Para ve rızk, Mal mülk veya zenginlik arzu edenler için Hizbü'n Nasr duasıDükkanın Kazancının Artması İçin Dua
  Maişet ve kazancın artması için İnşirah suresi hergün okunur.
  Bismillahirrahmanirrahiymi.
  Elem neşrah leke sadreke. Ve vada’na’anke vezreke. Elleziy enkadazahreke. Ve refa’na leke zikrere feinne me’al’usri yüsren. İnne ma’al’usri yüsren. Feiza ferağte fensab. Veila rabbike ferğab.

  Büyük bir borç altında kalan kimse şöyle dua etmelidir:
  Allahümmekfini bi halalike an haramike ve ağninı bi fadlike ammen sivak*

  Geçim sıkıntısı çeken kimse evinden çıkarken şu duayı okursa Yüce Allah (C.C.) o kimseye geçim ferahlığı ihsan eder:
  Bismillahi ala nefsi ve mali ve diyni*Allahümme raddıni bi kadaike ve barik li firma kuddira li hatta la ühıbbe ta’cıle ma ahharte ve la te’hıyra ma accelte*

  Her türlü meşru dilek için, Sabah Namazından sonra veya gecenin son 3 te birlik kısmında aşağıdaki şekilde dua edilir.
  iş ve para talih için okuyun ..

  *Pazar günü 616 defa
  Bismillāhirahmānirahīm
  Elhamdü lillâhi rabbil’alemin

  *Pazartesi günü 619 kere
  Bismillāhirahmānirahīm
  Errahmânir’rahim

  *Salı günü 242 kere
  Bismillāhirahmānirahīm
  Mâliki yevmiddin

  *Çarşamba günü 856 kere
  İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în,

  *Perşembe günü 1073 kere
  İhdinessırâtel müstakîm
  *Cuma günü 1837 kere
  Sırâtallezîne en’amte aleyhim

  *Cumartesi günü 4233 kere
  ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

  Müşteri Celbi
  بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله ياالله هو رب مو سى عا لم لغيب و شها دة و أذن فى لنا س با لحج يأ تو ك رجا لا وعلى كل ضامر يأ تين من كل فج عميق. يا خد م هذ الطلسم اجلبو لذ با أن ول منا فع الأرزق اجلب لز بون وكل مشتر ي إلى هذ امكا ن بي حقي المكتوب على خا تم سليما ن و بي حقي هذ الطلسم عظيم.

  Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah huve rabbu muse alimil ğaybi veşşehedeti ve ezine finnesi bil hacci yetuke ricelen ve ala külle damirin yetine min külle feccin amik. Ye huddeme hezel talasim eclibuz zebeen vel menefia vel erzak.
  V e eclibuzzubune ve küllel müşteri ile hezel meken, bi hakkil mektubi ala hatemi süleyman ve bi hakki hezel talasimil azim.

  Yukarıdaki dua çok defa denenmiş ve son derece etkili bir rızk müşteri celbidir. Tılsım ve bu dua temiz bir kâğıda Perşembe günü ilk saat olan müşteri saatinde yazılır ve işyerine ya da eve asılır. Ve her perşembe güneş doğarken güzel bir koku ile tütsülenirse acayip ve garip bir şekilde etkisi görülecektir.
  *******************************************
  Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası
  Aşağıdaki Hırz-ı Besmele-i Şerif Duası özellikle rızkın celbi, hastalıkların şifa bulması,düşmanın helaki ve zalimin zulmünden kurtulmak gibi bir çok faydaları ihtiva etmektedir.İnsanların arasında hayırla anılmak istiyorsa,kadri yüce olmak istiyorsa,gecenin ve gündüzün şerlerinden korunmak istiyorsa bu hırzı okumaya devam et.Her ne için okunursa Allah’ın izni ile kafidir.

  Dua Budur;

  Bismillâhirrahmânirrahıym*Allâhümme inni es’elüke bi hakkı bâismikel müayyenetil mûsileti ilâ a’zami maksûdin ve îcâdi külli maksûdin*Ve bi nuktatihed dâlleti alâ ma’nel esrâri sirris samedâniyyeti vez zâtil kadîmetil ferdâniyyeti ve bi cezbetihâ li ahbâbihâ ve tasrîfihel külliyeti vel cüz’iyyeh*Ve bi sîniha bi sirri bedîatit tasrîfi sirri rubûbiyyetilmünezzeheti anil mekâniyyeti vez zemâniyyetil münferideti bi tefrîcil kürûbi vel hutûbid dünyeviyyeti vel uhraviyyeh*Ve mîmihâ muhyin ve mümîtün bihî sâiral beriyyeti fe leyse lehâ kabliyyetün ve lâ a’diyyetün tenezzehet anil keyfiyeti fe bi tasrîfihâ ve meânihel muhammediyyeh*Ve bi elifil vaslillezî ekamte bihîl kâinati ve hüve harfün mebniyyün tesarrafühû alâ sâiril hurûfit türâbiyyeti vel mâiyyeti ven nâriyyeti vel hevâiyyeti mudmerun tasrîfühû keş şemsil behiyyeti kasemte minhu karhan harfün mübînün bi tasrîfin nefeze fi tasrîfike fî külli ma’dûmin fe evcedtehû fî külli mevcûdin fe akhertehû fe bi hakkı sıfâtikel kahriyyeh*Ikher a’dâenâ ve a’dâeke ve bil emînillâhil münezzeheti aniş şerîki ved dıddı fîhel ma’bûdeti bi hakkıl kâimeti alâ külli nefsin bi mâ kesebetil âmileti bi mâ fîs serâiri ved damâiri ehibnâ vehbeten min vehbâihâ veftah lenâ bi ılmihâ ve hakkıknâ bi sirri serâirihen nâfizeti ve sarrifnâ fil kâinâti kemâ tühıbbü ve terdâ bihâ hüviyyetehel kâimeti bi zâtihel müstehıkkatil cemiy’ıl mehâmidi kasemtü bihî fî ızzi tevhıydihâ ve enzeltel kütübel kadîmete şâhideten bi vahdâniyyetihâ ve şehidû vesadekû ehle seâdetihâ vestağrakahûbi sirriletâifîhed dekıykati ehle müşâhedetihâ*Ve bi sirrir rahmâni mu’tıy celâilen niami ve râhımeş şeyhıl herami vet tıflis sağıyrı vel cenîni rahmaned dünyâ vel âhırati mu’tıfül kulûbi fe ziyâdetü binâihî dellet alâ şerâfihî venfirâdihî bih*Ve bi sirrir rahıymi ve rikkatir rahmeti mu’tıy celâilen niami ve dekâyikahâ ve müşevvikul kulûbi ba’duhâ alâ ba’dın câzibüha bi teattufin bi latıyfi rûhâniyyetismiker rahıym*Fe hümâ ismâni kerîmânî münezzehâni fîhimâ şifâün ve beraketün li külli mü’minin sâilin fil kesîri vel kaliyli min mesâlihıd dünyâ ve dârit tahvîli fe yesirhâ fil kıdemi ve bi hakkı hurûci erbeati enhârin min hurûfihel erbeati ve behiymetihâ ve bi kuvveti sültânihâ alel âlemin ulviyi ves süfliyi ve bihâ ve menzilihâ ve levhîhâ ve kalemihâ vel arşiv el kürsiyyi ve cibrîle ve beynehümâ muhammedinil meb’usî lil külli en tahfezanî emâmî ve halfî ve yümnâye ve yüsrâye ve fevkıy ve tahtî ve evlâdi ve ehlî ve suhbetî ve bi sirri enbiyâike ve evliyâikennâtıkıyne bihâ*Ve bi cibrîle ve mîkâîle ve isrâfîle ve azrâîle ve külle melekin fis semâi vel erdı ve bi hakkı ehli tevhıydike min ledün âdeme aleyhis selâmü ilâ yevmil haşri en tu’tyenî rizkan halâlen esteıynü bihî ve sürûran dâimen ilel ebedi ve ılmen nâfian yûsılenî ileyke ve lâ tekilnî bi sirrihâ ilâ ehad*Vec’al l^min küllil hümûmi mahracen ve sarrıfnî keyfe şi’te*Ve lâ tekilnî ilâ vâlidin ve lâ veledin ve huz bi yedi hâcetî ileyke ve accil lî bihâ bi hakkı betadün zehecün vâhun yâ hû yâ hayyü yâhinyâ ente yâ müheyminü yâ hâliku yâ bâriü ente hüve ve bi hakkı bedûhun ve bi kasemî aleyke bi muhammedinil müeyyedi bin nasri vel fütûhi en yüsehhıra liyel halka alahtilâfi elvânihim vedfa’ annî mâ yürîdûnehû bî min mekrihim huddâıhim bi hakkı tahûrin bed’akın mahbebehün sûrahün mahbebehün sakfâtıysin sekâtıymin ehûnün kâfün edümmü humme hâün emînün kasemen aleyke bi hâzel esmâil ızâmi ve mülûkihâ abîdikel kirâmi en tülettıfe bî ve tahfezanî min tavârikıl leyli ven nehâri ve minel meraddeti vel mütekebbirîne vez zalemeti vel cebbârîne bi hakkı kêf hê yâ ayn sâd ve tâhâ ve tâsîn ve yâsîn ve sâd ve hâ mîm ayn sîn kâf ve bak ve bi tasrîfihimıkhir lî halkake ecmeıyn*Ve sehhır lî fülânin alâ mehabeti fülânin külle ehadin bi hakkı faldı bismillâhirrahmânirrahıym*Ve nevir besâirî yâ men nevvera külûbel ârifîne bi hakkı hâzihid da’veti ve mâ fihâ min ismikel azıym*Veşhür zikrî fî külli hayrin yâ men yücîbül mudtarrîn*Vağfirillâhümme lî ve li vâlideyye ve li sâiril müslimîne âmîn*Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellim adede teâkubil eyyâmi ves sinîn*Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn

  ***************************************
  Para ve rızk için
  Merhaba arkadaşlar aşağıda yazacaklarımı her gün güneş doğmadan itibaren 1 saat evvel. öğleyin 14:15 15:30 arası ve gece 00:00-01:00 arası yapmanız gerekiyor.

  Cumartesi günü:
  286 ya rauf*551 ya muttali*1106 ya zahir*84 ya muahhir*744 ya muktedir*184 ya mukaddim *124 ya muiyd*998 ya hafiz*88 ya halim*

  Pazar günü:
  66 ya allah*298 ya rahman*258 ya rahim*131 ya selam*731 ya halik*213 ya bari*1482 ya hafid*351 ya rafi*117 ya muizz*302 ya basir*68 ya hakem*104 ya adl*812 ya habir*1286 ya gafur*526 ya şekur*550 ya mukiyt*73 ya celil*573 ya bais*18 ya hayy*305 ya kadir*37 ya evvel*62 ya batin*47 ya veli*1098 ya zulcelali vel ikram*161 ya mani*20 ya hadi*514 ya raşid*113 ya baki*298 ya sabur*110 ya aliyy*156 ya afüvv*1060 ya ğaniy

  Pazartesi günü:
  136 ya mumin*336 ya musavvir*137 ya vasi*20 ya vedud

  Salı günü:
  94 ya aziz*206 ya cebbar*770 ya muzill*117 ya kaviyy*490 ya mumit*19 ya vahid*630 ya muntekim*1001 ya darr*306 ya kahhar*46 ya veliy*

  Çarşamba günü:
  90 ya melik*489 ya fettah*212 ya melikelmülk*1020 ya azim*

  Perşembe günü:
  145 ya muheymin*150 ya alim*903 ya kabid*86 ya bedi*114 ya cami*209 ya muksit*409 ya tevvab*134 ya samed*68 ya hamid*56 ya mubdiu*319 ya şehid*55 ya mucib*232 ya kebir*180 ya sami*170 ya kuddüs*662 ya mutekebbir*156 ya kayyum*
  Cuma günü:
  707 ya varis*256 ya nur*1100 ya muni*202 ya berr*801 ya ahir*48 ya macid*1281 ya ğaffar*308 ya rezzak*72 ya basir*14 ya vehhab*129 ya latif*14 ya vacid*13 ya ehad*68 ya muhyi*148 ya muhsi*500 ya metin*57 ya mecid*108 ya hakk*78 ya hakim*80 ya hasip*80 ya kerim*312 ya rakip*66 ya vekil*201 ya nafi*

  Bu duaları okuyun rızk kapısın nasıl açıldığını göreceksiniz ben açılan kapıları ve maddiyatları yazsam sayfalara sığdıramam Allah’ım öyle yerlerden kapılar açtaki hala inanamıyorum. allah sizlerinde kapılarını açsın. İnanın ki hayatim boyunca böyle kapılar görmedim Allah’ım yağmur gibi gönderiyor. Denemekte yarar var mutlaka deneyin arkadaşlar. Daha evvel fatihayla gelen mucizeyle başladım ve ardı arkası kesilmedi. Allah sizlerle beraber olsun Allah bol kazanç ve rızklar versin.
  *************************************
  Güneş doğarken güneşe karşı oturup üç yüz defa Besmele-i Şerife’yi ve o kadar da salât ve selamı okuyan kimseye Cenabı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri hiç ümit etmediği yerden rızk gönderir. Bir sene buna bu şekilde devam eden zat sene nihayetine kadar tam gani ve zengin olur. Okuduğu Besmelenin ve salât selamın bereketiyle her teşebbüs etiği şeyde muvaffak olarak servet ü saman kesp eder.
  ************************************************
  Tekasur Suresi Pazartesi ve Çarşamba 40 kez okursan ummadığın yerden para gelir

  Tekasur suresi
  Bismillahirrahmanirrahim "Elhakimüttekasür Hatta zürtümül me kabir Kella sevfe ta'lemune. Sümme kella sevfe ta'lemune.
  Kella lev ta'lemune ılmel yakıyn Leteravünnel cahıym.
  Sümme leteravünneha aynel yakıyn. Sümme letüs'elünne yevmeizin aninna'ıym

  ************************************************
  1-evinizin satılması için karınca duasını bol bol okuyup eve üfleyin yâda temiz bir yerden toprak alıp üzerine 7 duha ve 7 fil suresi okuyup toprağı serpin ince toza yakın toprak olursa eve daha rahat serpilir

  2-1 şişe suya 100 kere La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh oku sonra da hem şu an oturduğun hem de o yeni aldığın ev neresi ise oralara duvarlarına cam kapılarına serpiştir...Bir avuç toprağa da fil suresi oku.satılması istediğin yerin önüne at..satılır...
  ******************************************
  Mal mülk veya zenginlik arzu edenler Hizbü'n Nasr'ı beş defa oku

  HİZBÜ'N-NASR DUASININ OKUNUŞU
  Allâhümme bi satveti ceberûti kahrike ve bi sür'ati iğâseti nasrike ve bi ğayretike lintihâki hurumâtike ve bi hımâyetike limenihtemâ bi âyâtike nes'elüke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Semîu yâ müciybü yâ kariybü yâ seriy'u yâ müntekımü yâ kahhâru yâ şedîdel batşi yâ men lâ yu'cizühû kahrul cebâbirati ve lâ ya'zumü aleyhi helâkül mütemerrideti minel mülûkil ekâsirati en tec'ale keyde men kâdenâ fî nahrihî ve mekra men binâ âiden ileyhi ve hufrate men hafera lenâ vakıan hüve fîhâ ve men nasabe lenâ şebeketel hıdâı ic'alhü yâ seyyidî ileyhâ ve masıyden fîhâ ve esîran ledeyhâ. Allâhümme bi hakkı kef hâ yâ ayn sâd ikfinâ hemmelıdâ ve lekkıhimür radâ vec'alhüm li külli habîbin fidâ ve sellıt aleyhim acilen nikami fil yevmi ve ğadâ. Allâhümme beddid şemlehüm Allâhümme ferrık cem'ahüm Allâhümme fulle haddehüm. Allâhümme kallil addehüm. Allâhümmec'alid dâirate aleyhim. Allâhümme ersilil azâbe ileyhim. Allâhümme ahrichüm min dâiratil hılmi vel lutfi veslübhüm müdüdel imhâli ve ğulle yedeyhim ilâ a'nâkıhim verbut alâ kulûbihim ve lâ tübellığhümül âmâl. Allâhümme mezzıkhüm külle mümezzekın mezzaktehû intisâran li evliyâike ve enbiyâike ve rusülik. (3 defa okunacak.) Allâhümmentesır lenâ intisârake li ehıbbâike alâ a'dâik (3 defa okunacak.) Allâhümme lâ tümekkinil a'dâe fiynâ ve lâ minnâ ve lâ tüsellıt aleynâ bi zünûbinâ men lâ yerhamünâ. Hâ miym lâ yünsarûn (7 defa okunacak.) Hummel emru ve câen nasru fe aleynâ lâ yünsarûn. Allâhümme bi hakkı hâ miym ayn siyn kâf hımâyetünâ mimmâ nehâfü. Allâhümme kınel esvâe ve lâ tec'alnâ mehallen lil belvâ. Allâhümme a'tınâ emeler racâi ve fevkal emel, yâ men bi fadlihî li fadlihî nes'elüke ilâhî el acel el acel. İlâhî el icâbetel vez zeheli vel müğali vel evrâmi ved demil esvedi vel mağdıl enkedi ver riyhıl ahmeri ved dâil ekberi ved demil asgari ve cemiy'ıl âfâti vel âhâti vel hümûmi vel mağmûmi vel kürûbi ves sekteti ved dehşeti ver ra'şeti vet tavşeti vez zeyğı vel huzni ves sihri vel mekri vel kaderi vel fütûri vel vühûşi vel hevâmi ve müşâhanetil avâmi vel inhizâmi ve şerriş şeytani ves sultani vel hukkâmi vez zullâmi vel kahtı vel vebâi vel hebâi vel ğalâi vel celâi vez zilzâli vel belâi ve hedmil binâi ve udâlid dâi ve haybetir racâi ve şemâtetil a'dâi ve şerril eşrâri ve keydil füccâri vel inhizâmi ve mahtelefe aleyhil leylü ven nehâru min tavârikıl insi vel cânni illâ târikan yatruku bi hayrin yâ rahmânü ve min şerri külli şeytanin raciymin ve min şerri külli dâbbetin ente âhızün bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sıratın müstekıym. Ente rabbî ve ılmüke hasbî aleyke tevekkeltü ve ileykeltece'tü yâ nı'mel mevlâ ve yâ nı'men nasıyru ve ente hasbî ve nı'mel vekiylü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym, ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

  Sonra şöyle dua ederler:
  Ürzuknî rizkan tayyiben vâsian bi ğayri hısâb*

  Dua nasıl okunmalıdır?
  Evvela taze bir abdest alınmalıdır. Issız bir yere çekilip Allah rızası için iki rekât namaz kılınmalı, birinci rekâtta zammı sure olarak Fil suresi, (Elem tera...) ikinci rekâtta Nasr (İza câe nasrullâh...) suresi okunmalıdır. Selam verdikten sonra, bir Fatiha, üç İhlâs-ı Şerif, yedi salâvat-ı şerife okuyup sevabını bütün peygamberlerin, velilerin, şehitlerin, gazilerin, Şazeli hazretlerinin ruhuna bağışladıktan sonra,
  Eûzü besmele çekilir.
  "İnnâ enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr, tenezzelül melâiketü ver ruhu fiyhâ bi izni rabbihim min külli emrin selâm"
  dedikten sonra sağına, soluna, önüne, arkasına, üstüne, altına eli ile birer kere işaret ederek selam verilir. "
  Hiye hattâ matleıl fecr" ayeti okunarak sure sona erer. Hemen akabinde şu dua okunur:
  "Tehassantü bi zil mülki vel melekût. Ve aksemtü bil ızzi vel ceberut. Ve tevekkeltü alel hayyil kayyûm. £1 haliymillezî lâ yenâmü ve lâ yemût. Dehaltü fî hırzillâh. Dehaltü fî hıfzıllâh. Dehaltü fî emânillâh. Bi ' hakkı kâf hâ yâ ayn sâd küfiytü. Ve hâ miym ayn siyn kâf humiytü. Bi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

  Bu dua okunduktan sonra, beden ve eller üflenerek vücut sıvazlanır. Kişi kendisini Allah'ın koruması altına alır. Sonra euzü besmeleden sonra şu ayet okunur:

  "Ellezîne kale lehümün nâsü innen nâse kad cemeû leküm fahşevhüm fe zâdehüm imâna, ve kâlû hasbünallâhû ve m'mel vekiyl. Fenkalebû bi nı'metin minallâhi ve fadlin lem yemseshüm sûün vettebeû ndvânellâh, vallâhü zû fadlin azıym."

  Kâfirlerin kahrı ve perişan olmalarını, ordularının ve diyarlarının perişan olmalarını niyet ederek, besmele çekmeden, duaya ara vermeksizin üç, beş yahut yedi defa bu dua okunacaktır. Okumayı sona erdirdikten sonra, ellerin arkası semaya doğru kaldırılır. Düşman ordusu hayal ile göz önüne getirilir. Cenabı Hak’tan Müslümanlara yardım ve imdat etmesi niyaz evlenir. Din düşmanlarının perişan olmaları için, Cenabı Hak’tan rica ve niyazda bulunurken eller kâfirler üzerine, bir madde serper gibi serpilir. Elleri tu esnada yüz ve bedene sürmekten sakınmalıdır.

  Bu şekilde, en az yedi gün okumalıdır. Lakin Allah'ın yardımı gelinceye kadar devam etmek daha iyidir. İstenirse, okuma, yedi adede bırakılmayıp onbir, yirmi bir defa okunabilir. Sıkıntılı zamanlarda da istenildiği kadar okunabilir. Allah Teala: "Bana dua ediniz, kabul edeyim. " buyurmak sureti ile duanın önemini bizlere açıkça bildirmişlerdir. Bu dua, süfli arzu ve istekler için katiyen okunmamalıdır.

  Daha sonra her gün beş ekmek ve bir miktar helvayı yedi fakire dağıtmaya devam ederlerse, Allah o kimselere rızk kapılarını elbette
  Cüzdan Duası
  Arkadaşlar merhaba bende denediğim bir cüzdan duası var benim bu 6. senem ve Allahımın izniyle cüzdanımda hiç param eksilmedi ne zaman boş olsa Rabbim bir şekilde bir yerden para geldi ya birine borç vermiştim o geldi bazen eşyalarımın içinde buldum koyduğumu bile hatırlamıyorum her sene Ramazanın son cuması bunu yenileyip eskisini denize atıyorum bu senede geldi inşallah cuma günü Sela ve Ezan arasında değiştireceğim sizin için şimdiden yazacağım ama mutlaka hangi cüzdana koyacaksanız hiçbir şekilde çıkmayacak taki Ramazanın son günü cuma selasında değişmek üzere eğer 2-3 tane cüzdanınız var ise ne olur onlarada yazıp koyun değiştirme yapmayın eğer başkasının niyetinede yapacaksanız yine sela vakti onun niyeti için yazın arasına bozuk para koyun sonra kime verecekseniz bismillahirrahmanirrahim deyip cüzdanına bırakın dua yalnız para koyduğunuz yerde olacak inşallah sizlerde benim gibi nasiplenirsiniz

  Cüzdan duası:

  وَلَقَدْمَكَّنَّاكُمْفِيالأَرْضِوَجَعَلْنَالَ كُمْف ِيهَامَعَايِشَقَلِيلاًمَّاتَشْكُرُونَ
  Ve le kad mekkennâküm Fil erdı ve cealnâ leküm Fihâ meâyiş* kalilem mâ teşkürûn

  (Alıntıdır)
  Alıntı olsa bile şunu söyleyebilirim. Ben bunu kendimle birlikte 4 kişi için yaptım. İnanın arkadaşlar hiç darlık görmedim. Verdiğim kişiler de bunu böyle teyit etti.. Yapan çok kişi var. Şimdilerde herkes ramazanın son cumasını bekliyor ….

  ********************************
  günde 116 kere YA KAVİYY okursanız bulunduğunuz zor durumdan kurtulursunuz..
  ********************************
  cuma günleri 100 kere YA ALLAH esmasını çekerseniz tüm muratlarınıza kavuşursunuz inşallah..
  ********************************
  Kısmet ve Rızk Açmak İçin

  Temiz bir kâğıdın üstüne 3 defa Ayete'l Kürsi'yi yazıp üzerine "1289 defa "Ya Allah, Ya Hayy ü ya Kayyum, Aliya Azıym" okuduktan sonra bir muşambaya sararak üstünde taşıyan kimsenin rızkı bol ve kısmeti açık olur. O kâğıt üzerinde bulundukça cem'i afattan (bütün afetlerden), düşman şerrinden biiznillahi teala muhafaza edilir.

  Ayete'l Kürsi:

  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  اَللهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اْلاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

  Rızkın bollaşması için her gün saat gözetmeksizin 201 kere YA DARR ESMASİ çekilirse değişiklikler kısa sürede fark edilirmiş.  İşin gücün rast gelmesi için
  bismillahirrahmanirrahim allahümme ya fatühel ebvab üfteh lena hayrel bab la ilahe illallah muhammedün resullullah bi rahmetike ya erhamerrahimin ya ğafur ya şekür YAZILIP YANINDA TASINIR.
  **************************
  Toplu paraya ihtiyacı olanlar
  Allahu Latifun bi ibadihi yarzuku man yashau va huval'
  kaviyyul aziz
  Allahumme ya Latifu ya Allah ya Kerimu ya Allah ya Ganiyyu ya Allah ya Fetah ya Allah ya Rezzak ya Allah
  Allahumme rabbena enzil aleyna maideten min'es-semai tekunu lena îden li-evvelina ve ahirina ve ayeten minke verzukna ve ente hayr'ur-razigîn."

  Bunu her gece 1001 defa oku olacağını 7 güne kendin görürsün insaallah
  *********************************
  Hayatınızda istediniz her şeyin olması için, her türlü olmazı olur hale getirmek için, işte, aşkta, hayatta her zaman her şartta başarı ve sürprizlerle karşılaşmak istiyorsanız bu tertibi lütfen her gün uygulayın. hergün isteklerinize kavuşabilmek için bu şekilde dua edin, göreceksiniz hayatınızda öyle şeylerle karşılaşacaksınız ki siz bile şaşıracaksınız...

  DUA TARİFİ:
  Her gün sabah ve akşamları 1000'er kere "YA LATİF" ismi şerifi okunur.(bu sabah ve yatsı namazından sonra okunabilir mesela, namaz kılmayanlar uygun vakitlerinde okuyabilirler, farketmez)Ayrıca günde en az 100 defa "ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA SEYYİDİ YA RASULALLAH HUZ BİYEDİ GALLET HİLETİ EDRİKNİ Bİ LUTFİKE VE KEREMİKE YA SAHIBEL LUTFU VEL İHSAN.BİRAHMETİKE YA ERHAMERRAHİMİN" okumalıdır.(sayıyı isterse istediği kadar arttırabilir)  Bu tarife devam eden kimsenin hayatında kısa sürede inanılmaz deşiklikler olur. Devam edin de neler olacağını kendiniz görün.

  Müşteri bereketini arttırmak için

  Eğer ki bir kimse karıncanın yuvasından bir avuç toprak alarak aşağıdaki ayeti 7 kere o toprağa okuyup iş ve evinin dört köşesine bir miktar serperse o yerde müşteriler karınca gibi kaynar

  Ve iza verev ticareten ev lehven in feddu ileyha ve terekuke kaimen kul mha ındellahi hayren minel levhi ve minet ticaeti vallahü hayrun razıkiyn.
  **************************
  Servet İsteme Duası
  "Allahumme inna nes'elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"

  (Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)
  ******************************
  Her gün sabah namazlarının ardından Ya Aziz yüz yirmi beş (125)defa okumaya devam eden kimseye Cenab-ı Hakk bol rızk ve bereket verir her dileği yerine gelir.
  ************************
  Müşteri Kazanmak İçin Dua
  İşlerin açılması rızkın artması, evinde ve işinde bereket olması için bu duayı üzerinde taşıyan yahut günde üç kere okuyan ve evine asan kişinin rızkı artar, işleri yoluna girer.
  Bismillahirrahmanirrahiym
  Ya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyü Ya Kayyüm Ya Zülcelali vel ikram Eselüke bismikel aziymil eazam enterzukni Rızkan helalen dayyiben birahmetike ya erhamer rahimiyn.

  Ayetel Kürsiyi Elli (50) kere okuyanlar, rızk, mal, sıhhat sahibi olurlar.
  ****************************

  Cenab-ı Hakk’tan hayırlı zenginlik istemek için Leyl Suresi yüz sekiz (108) kere okunur.


  Her işinde intizam, düzen, dirlik olması bütün işlerinin yolunda gitmesini isteyen kişi, Karia Suresini yüz (100) defa okusun

  KARİA SURESİ
  Bismillahirrahmanirrahiymi.
  (1)elkari’atü.(2)melkari’atü.(3)ve ma drake melkari’atü. (4)yevme yekunünnasü kelferaşilmebusi. (5)ve tekunülcibalü kel’ınhilmenfuşi. (6)feemma men sekulet mevaziynühu. (7)fehüve fiy ‘ıyşetin radıyetin. (8)ve emma men haffet mevaziynühu. (9)feümmühu haviyetün. (10)ve ma edrake mahiyeh. (11)narün hamiyetün.

 2. #2

  Üyelik tarihi
  31.Ağustos.2016
  Mesajlar
  60
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  2

  Standart

  Allah razı olsun bindefa ne güzel bir paylaşim

 3. #3

  Üyelik tarihi
  07.Aralık.2016
  Mesajlar
  1
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  2

  Standart

  Müşteri celbi için verdiğiniz duanın yapılışında tılsım ve dua bi kağıda yazılır diyor hangi tılsım bu

 4. #4

  Üyelik tarihi
  03.Eylül.2017
  Mesajlar
  1
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  1

  Standart

  Musteri celbi yaparsak çarpılma filan olmazmi acaba bide tilsimla demişsiniz nasıl oluyor açaba lütfen yardım edinn..

Benzer Konular

 1. Müşteri Celbi Vefki
  Konu Sahibi üstünkural Forum Lahuti Vefk İlmi
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Ekim.2015, 23:58
 2. Rızk İçin Müşteri Artması İçin Dua
  Konu Sahibi Efsane Forum Bereket İş Rızık Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Mart.2014, 00:53
 3. Besmele Duası
  Konu Sahibi wind Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Ocak.2014, 01:01
 4. Rahîm İsm-i Şerif'inin Duası ve sırrı
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Esmaül Hüsna Faziletleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Ocak.2013, 20:54
 5. Rızık Celbi Duası
  Konu Sahibi wind Forum Bereket İş Rızık Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Eylül.2012, 19:31

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •