Doğru
Doğru
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Berat Kandili Gecesinde Yapılacak İbadetler Ve Faziletleri

 1. #1
  Ezo
  Ziyaretçi

  Standart Berat Kandili Gecesinde Yapılacak İbadetler Ve Faziletleri

  Doğru
  Hz. Ali b. Ebî Tâlib (kerramallâhu vechehû ve radıyallâhu teâlâ anh) Efendimizden rivâyet edildiği belirtilen bir hadîs-i şerîfte, Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafâ (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) şöyle buyurmuşlar:

  “Ey Ali! Her kim şa’bânın (onbeşinci) yarı gecesinde yüz rekât kılar, her rekâtta bir Fâtiha ve on İhlâs okursa, ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa, Allâhu Teâlâ onun için o gece istediği her hâceti yerine getirir.”

  Soruldu ki, “Yâ Rasûlallâh! Eğer Allâhu Teâlâ onu şakî (îmânsız ölecek bir bedbaht olarak) yazdıysa, saîd (îmânlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi?”

  Buyurdu ki: “Ey Ali! Beni hakla gönderen Allâhu Teâlâ’ya yemin ederim ki; Levh-i Mahfûz’da: ‘Falan oğlu falan şakî olarak yaratıldı ama Allâhu Teâlâ bu hükmü sildi ve onu saîde döndürdü’ diye yazılmıştır.
  Allâhu Teâlâ bu (namazı kılan) kuluna, yetmişbin melek gönderir ki, bir dahaki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler… (burada Adn Cennetlerinde verilen derece ve ni’metler uzunca anlatılıyor…)

  Eğer bu kişi, bir dahaki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür… (burada okuduğu İhlâs Sûresi için her bir harfine verilen sevaplar, Cennetteki derecesi ve ni’metleri uzunca anlatılıyor…)

  Her kim âhiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa, Allâhu Teâlâ ona rüyâsında; otuzu kendisini Cennetle müjdeleyen, otuzu ona Cehennem azâbından emân veren, otuzu onu hatâ yapmasın diye koruyan, onu da (ondan dünyanın belâlarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hîlelerini uzaklaştıran) yüz melek göndermedikçe, dünyadan çıkmaz.”


  İlgili kitaplarda belirtildiği üzere, İmâm-ı Gazâlî ve Seyyid Abdülkaadir-i Geylânî (Rahimehumallâh) hazretlerinin beyânlarına göre; bu namaz, rivâyet edilen fazîletli namazlardandır.

  Yine bu konuyla ilgili olarak Hasen-i Basrî’nin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: “Rasûlullâh’ın (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) ashâbından otuz tanesi bana: ‘Bu gece bu namazı kılana Allâhu Teâlâ yetmiş kere nazar (tecellî) buyurur ve her bir nazarıyla yetmiş hâcetini görür ki, bunların en ufağı, günahlarının bağışlanmasıdır’ diye anlattılar.”
  Zebîdî’nin beyânı vechile; bu namazdan maksat, İhlâs-ı Şerîf Sûresi’nin bin kere okunmasıdır ki, bu şekilde edâ edilse de yeterli olur.


  Beraat Gecesi Duâsı:

  Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir: “Allâh’ım! Azâbından affına, gazâbından rızâna sığınırım, Senden yine Sana ilticâ ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini senâ ettiğin gibi yücesin.”


  Beraat Duâsı:

  Bazı mânâ büyüklerinin de şöyle bir duâsı vardır:
  “Allâh’ım! Şâyet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sâbit kıl. Şâyet ismimi şakîler defterine yazdıysan, oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini siler yok eder, dilediğini de sâbit bırakır, Levh-i Mahfûz O’nun katındadır.”  BERAAT GECESİ YAPILACAK FAZÎLETLİ BİR BAŞKA AMEL

  İmâm Zebîdî ve Şeyh Ahmed Deyrebî gibi zâtlardan nakledildiğine göre, her kim Beraat Gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün meşru istekler kendisine verilerek murâdı hâsıl olur, biizniAllâh.
  Akşam namazından sonra, her rekâtta bir Fâtiha ve altı İhlâs ile (her iki rekâtta bir selâm vererek) altı rekât namaz kılar.

  Her iki rekâtın selâmından sonra birer Yâsîn-i Şerîf okur; birincisinde, (Cenâb-ı Allâh’tan hayırlı-sağlıklı-uzun bir ömür dileyerek) ömrüne berekete niyet eder..

  ikincisinde, rızkına bereket ve belâları def etmeye niyet eder..

  üçüncüsünde ise, insanlardan istiğnâ (muhtaç olmama) ve hüsn-ü hâtimeye (îmânla biten güzel bir sona erişmeye) niyet eder.

  En sonunda da “Beraat Gecesi Duâsı” diye meşhûr olan şu duâyı on kere okur. Bu duâ, tümü itibâriyle hadîs-i şerîf olarak rivâyet edilmeyip, meşâyıhın bir çoğundan nakledilegelmişse de, içinde geçen lâfızların bir kısmı âyet-i kerîme, ekserisi de ashabdan rivâyet edilenlerdir ki, Abdullâh b. Mes’ûd (Radıyallâhu Anh) bu duâda geçen o kısım hakkında şöyle bir beyânda bulunmuştur:

  “Herhangi bir kul bu duâları yaparsa, mutlaka geçimine genişlik verilir” buyurulmuştur.
  MEŞHÛR OLAN “BERAAT GECESİ DUÂSI” ŞUDUR:

  “Ey İlâh’ım! Sana başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. Senin huzûruna beni iyiliğin ulaştırdı. Senin nezdine beni keremin yaklaştırdı. Sana gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak Sana şikâyet ediyor ve Senden, Sana zor gelmeyecek şeyler istiyorum. Zâten Senin, benim durumumu bilmen, istememe de hâcet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan Zât! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten de ben, zâlimlerden oldum. “Biz onun duâsını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte mü’minleri de böyle kurtarırız” (şeklinde Yûnus’a (aleyhisselâm) bahşettiğin müjdeye beni de nâil et). Ey herkese iyilik eden, Kendisine ise iyilik edilemeyen Allâh’ım! Ey Celâl ve İkrâm Sâhibi! Ey Lütuf ve İn’âm Sâhibi! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Sen ki, sığınanların desteği, emân dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın! Ey Allâh’ım! Eğer beni, nezdinde bulunan Ümmü’l-Kitâb’da, bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş ya da rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, fazl-u kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddedilişimi ve rızkımın darlığını sil. Beni Ümmü’l-Kitâb’da bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvaffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü Sen, buyruğu hak olan Bir Zât olarak, gönderdiğin Peygamberinin lisânına indirdiğin kitâbında: “Allâh dilediğini siler, dilediğini sâbit bırakır. Ümmü’l-Kitâb ise, sâdece O’nun katındadır” buyurdun. İlâhî! Kıymetli şa’bân ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük tecellî hürmetine Senden dileğimiz; bildiğimiz ve bilmediğimiz en iyi Senin bildiğin tüm belâları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki, en ulu ve en iyi olan ancak Sensin. Allâhu Teâlâ, Nebiyy-i Ümmî olan Efendimiz (Hz.) Muhammed’e, Âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ve sahâbesine, çokça salâtü selâm eylesin.” Âmîn.
  Ali el-Kaarî Hz.lerinin beyânına göre, bu gece okunması müstehab olan sûrelerin en önemlisi “Duhân Sûresi”dir.  SEYYİD ABDÜLKAADİR-İ GEYLÂNÎ (k.s.a.) HZ.LERİ’NE NİSBET EDİLEN BERAAT GECESİ DUÂSI

  “Ey Allâh’ım! Sen şa’bânın yarısının gecesi, yarattıklarına tecellî buyururken, lütfunu ve Cehennem beratını bize de ihsân et! Fazl-u kereminden bize bol rızıklar takdir et! Bizleri, verdiğin ni’metlerin, hiç olmazsa bir kısım haklarını yerine getirenlere ilhâk et! Allâh’ım! Bu gece kimin vefâtına hükmettiysen, rahmetinle birlikte hükmet. Kimin uzun yaşamasını takdir buyurduysan, bunu ni’metinle beraber takdir et. Bizi emellerimizin ulaşamayacağı derecelere ulaştır. Ey huzûrunda tüm ayakların kalakaldığı varlıkların en hayırlısı! Ey acıyanların en merhametlisi (duâlarımızı kabul et)! Allâhu Teâlâ, mahlûkatın en hayırlısı Efendimiz (Hz.) Muhammed’e, Âl’ine (Ehl-i Beyt’ine) ve sahâbesine, çokça salâtü selâm eylesin.” Âmîn.  İMÂM HABÎB HASEN HADDÂD (k.s.a.) HZ.LERİ’NE NİSBET EDİLEN BERAAT GECESİ DUÂSI

  “Ey Allâh’ım! Bu gecede Sana yönelenler yöneldi, hevesliler Senin cömertliğin ve kereminin beklentisine girdi. Bu gece Senin nice rahmet esintilerin, hediyelerin, bahşişlerin, ikrâmların ve bağışların vardır ki; Sen bunları kullarından sevip seçtiklerine özellikle lutfeder, Senden, haklarında inâyet geçmemiş olanları da engelleyip mahrum edersin.

  Ey Allâh’ım! En sevdiğin isimlerin ve en değerli peygamberin hürmetine, beni Senin inâyetine mazhâr olan kullarında kılmanı Senden niyâz ediyorum.

  Ey Allâh’ım! Bu gece veya sonrasında dağıtacağın, her hidâyet edici bir nûr yahut neşredeceğin bir rahmet, döşeyeceğin bir rızık, kaldıracağın bir zarar, affedeceğin bir günah, def’edeceğin bir şiddet, geri çevireceğin bir fitne, ref’edeceğin bir belâ, lutfedeceğin bir ni’met, şerrine kâfî geleceğin herhangi bir düşman husûsunda, beni en bol ve üstün hazza, nasîbe, kısmete, hîbe ve bahşişe mazhâr olan kullarından eyle!

  Ey Allâh’ım! Beni her türlü şerden koru. En üstün ahlâka muvaffak eyle. Bana, bedenimde âfiyet, rızıklarda bolluk ve bereket nasîb eyle! Beni, murdarlıktan, şirkten ve nifaktan selâmete erdir!

  Ey Allâh’ım! Gerçekten de Senin, öyle lütuf ve esintilerin vardır ki, gaflet hastasına eserlerse, şifâ verirler. Senin öyle merhamet rüzgârların vardır ki, nefsinin esiri bir kula yönelirlerse, onu âzâd ederler. Şüphesiz Senin, öyle inâyetlerin dâimdir ki, dalâlet deryâsında boğulana tecellî edip, kurtarırlar. Muhakkak Senin öyle saadetlerin mevcuttur ki, bir şakînin elinden tutarlarsa, saîde çevirirler. Senin öyle keremli lütufların var ki, çâresiz günahkârlara genişlik verirler. Senin öyle fazîlet ve ni’metlerin mevcut ki, bozuğa taalluk edip ıslah ederler. Senin öyle büyük rahmet nazarların sâbit ki, onlarla gafil bir kuluna nazar etsen, hemen gafletten îkaz ederler.

  Öyleyse Ey Allâh’ım! Hemen bana gizli lütfundan, gaflet hastalığıma şifâ verecek bir hoş rüzgâr estir. Bol ilginden bana, şehvet bağlarımdan esâretimi çözeceğin hoş bir esinti gönder. İnâyet nazarınla bana bak ve beni sapıklık denizinden kurtar. Dünyada ve âhirette tarafında bana öyle bir rahmet bahşet ki, sâyesinde bedbahtlığımı saâdet ve bahtiyarlığa çeviresin. Duâmı kabul et, kabulünde acele et, hâcetlerimi yerine getir ve bana âfiyet ver. Geniş cömertlik ve iyiliğinden, Sana karşı samîmî ve tam bir dönüş ve yöneliş bana nasîb eyle!

  Ey Cömert! Duâ için kapını çalmaya beni ehil eyle ki, kalbim, Senin nezdindekilere eklensin de, beni Senin kasıt ve murâdına ulaştırsın!

  Ey kastedilenlerin en hayırlısı! Ey tapılanların en iyisi! Yardımını talep husûsunda, Sana yalvarıp yakarıyorum.

  Ey İlâh’ım! Seni bir sığınak ve kaçış yeri ediniyorum, dileklerimi, isteklerimi ve şikâyetlerimi Sana arz ediyorum. Zarar ve ziyânımı Sana açıklıyorum. İşlerimi ve münâcâtımı Sana ısmarlıyor, tüm hâllerimde ancak Sana itimat ediyorum.

  Ey Allâh’ım! Bu gece de, ben de, Senin yaratıklarından biriyiz. Ne bunda ne de sonrasında beni kötü ve istenmedik şeylere giriftar kılma, bu gecede bana herhangi bir günah ve zelle takdir buyurma ve bu gece üzerimde bir günah bile bırakma. Bana ancak en güzel şeyleri nasîb eyle.

  Haramlarına karşı cesâreti, günahlarına doğru meyli, muhâlefetine doğru yönelmeyi, tâatını terk etmeyi, yüce hakkını hafife almayı ve rızkında şüpheye kapılmayı bana hoş gösterme!

  Ey benim Allâh’ım! Yüce tecellîlerinden bir nazar, engin rahmetlerinden bir merhamet, pek hoş atıyyelerinden bir hediyye isterim Senden!

  Yarattıklarının şerrine karşı bana kâfî gel, İslâm dînimi muhâfaza eyle, hiç uyumayan kudret gözünle bize nazar eyle. Bize dünyada da iyileri, âhirette de güzelleri nasîb eyle ve bizi o ateşin azâbından koru.

  Ey İlâh’ım! En önemli işleri kendisinde seçip sağlamlaştırdığın kıymetli şa’bân ayının yarısının gecesindeki en büyük tecellî hürmetine, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm belâları bizden kaldır. Senin daha iyi bildiğin tüm günahlarımızı bizim için bağışla!

  Ey Allâh’ım! Bilmekte olduklarının en hayırlılarını Senden istiyorum. Kötü bildiklerinden Sana Sığınıyorum. Her bildiğinden ötürü Senden mağfiret talep ediyorum. Şüphesiz ki, tüm gizlileri hakkıyla bilen, Sensin, ancak Sen!

  Ey Allâh’ım! Senin bildiğin, benim bilemediğim tüm hayırlara nâiliyet diliyorum. Bildiğim bilmediğim her günahım için istiğfar ediyorum (Sen’den bağışlanma diliyorum, beni affet-bağışla).

  Ey Allâh’ım! Bütün ilimler, Senin katındadır, bizden ise gizlidir, kendimizin hayrına ne isteyeceğimizi bile bilemiyoruz (hakkımızda her şeyin en hayırlısını lutfeyle). İşlerimizi Sana arz ettik, ihtiyaçlarımız ve fakirliğimizin giderilmesi için Sana ümit bağladık.

  Öyleyse Ey Allâh’ım! Bizi irşâd eyle, nezdinde en sevilen ve beğenilen amellere bizi muvaffak kıl ve çokça sebât nasîb eyle. Şüphesiz ki, dilediğine karar veren ve istediğini yapabilen ancak Sensin ve Sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.

  O çok yüce ve pek büyük Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir imkân ve kuvvet olamaz.

  O müşriklerin söylentilerinden İzzet Sâhibi Rabbine tenzih olsun.

  Gönderilenlere (tüm hak peygamber ve resûllere) selâm olsun.

  Âlemlerin Rabbine hamd’olsun. Allâh’tan Efendimiz Hz. Muhammed’e, Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına, salâtü selâm olsun.” Âmîn.
  Konu Ezo tarafından (23.Haziran.2013 Saat 00:47 ) değiştirilmiştir.

 2. #2

  Üyelik tarihi
  04.Ekim.2012
  Mesajlar
  2
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  6

  Standart

  berat gecesi mesajları

Benzer Konular

 1. Mevlid Kandili Kutlaması
  Konu Sahibi SOLAK Forum Lahuti Kutlamalar
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Ocak.2014, 21:16
 2. Arife Gününde Yapılacak İbadetler Ve Faziletleri
  Konu Sahibi Ezo Forum Dini Gün ve Geceler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 06.Ağustos.2013, 17:55
 3. Berat Gecesi
  Konu Sahibi wind Forum Dini Gün ve Geceler
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 21.Haziran.2013, 19:52
 4. Berat Gecesi Duası
  Konu Sahibi Fırtına Forum Lahuti Faydalı Dualar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Aralık.2012, 23:39
 5. Berat Gecesi Namazı
  Konu Sahibi wind Forum Diğer Namazlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Ağustos.2012, 23:25

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •