Büyük meleklerin başında Cebrâil gelir. Vazifesi; insanları hidayete sevkeden, dünya ve âhirette mutluluğa kavuşturan İlâhî vahyi peygamberlere ulaştırmaktır.
Diğer meşhur ve büyük melekler şunlardır:
Azrâil: insanların ruhlarını kabzetmek, yani bedenden çekip almak ile vazifelidir. Ölüm meleği adı da verilir.
Mikâil: Rızıkları sahiplerine ulaştırmak ve yağmur, rüzgâr gibi tabiat olaylarını Allah’ın iradesine göre düzenlemekle görevli melektir.
İsrafil: Sûr adı verilen boruyu öttürüp kıyâmetin kopuş zamanını ilân ile vazifeli melektir, isrâfil, kıyâmetin kopup kâinatın yıkılmasından ve bütün canlıların ölümünden sonra, Sûr’a ikinci bir defa daha üfleyecek, bu üfleyişle insanlar dirilerek, kabirlerinden kalkacak, Mahşer meydanında toplanacaklardır.