Üç Harfliler hakkında sizlere bazı bilgi birikimlerini sunacağım değerli kardeşlerim.Sözlükte cin çoğul bir cins isimdir, tekili "cinnî" diye gelir. Bu
(gizlenmek) demek olan “el-ictinân” kökünden gelmektedir ki; bu da
örtü ile örtülmek, gizlenip saklanmak demektir. Onlara bu ismin veriliş
sebebi insanlara karşı örtülü olmaları ve görünmeyişleridir. Çoğulu
"cennân" diye geldiği gibi; çoğul olarak onlardan "el-cinne" diye de
sözedilir.

Kendimizi kendisi ile koruduğumuz ve onunla örtündüğümüz herbir şey
“cünne (kalkan)”dır. Buhârî'nin oruç bahsinde rivayet ettiği Nebi
Sallallahu aleyhi vesellem’in "oruç bir cünnedir (kalkandır)" yani bir
koruyucudur, hadisinde de bu lafız kullanılmıştır. Çünkü oruç kişiyi
masiyetlerden korur.

"Cenin"e bu ismin veriliş sebebi annesinin karnında gizli ve örtülü
oluşundan dolayıdır. Yüce Allah'ın: "Ve analarınızın karnında ceninler
halinde iken." (en-Necm, 53/32) buyruğunda da bu lafız kullanılmıştır.
"Cennet"e bu adın veriliş sebebi ise, bir kısmı diğerini örtecek şekilde
ağaçlarının çok oluşundan dolayıdır.

Terim olarak "cinn"e gelince: Onlar insanların mükellefiyetlerine
benzer şekilde mükellef kılınmış, irade ve akıl sahibi, maddeden
soyutlanmış, duyu organlarından saklanıp perdelenmiş, gerçek tabiat
ve suretlerinde görülmeyen yiyip içen, evlenen, zürriyetleri bulunan ve
âhirette amellerinden sorumlu tutulacak olan ruhlardan bir çeşittirler.
Bir kimse: Cin ile şeytanlar arasındaki fark nedir, diye sorarsa, cevap
şudur:

Şeytanlar cinlerin azgınlarıdır. Yüce Allah'ın şu buyruğu bunu
anlatmaktadır:
"(Yahudiler) şeytanların Süleyman'ın mülkü (nübuvvet ve hükümdarlığı)
aleyhine uydurdukları şeylere uydular. Halbuki Süleyman (büyü
yaparak) kâfir olmadı... Fakat o şeytanlar kâfir oldular. İnsanlara
büyüyü ve Bâbil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen şeyleri
öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek: 'Biz ancak imtihan (için)iz. Sakın
(büyü yapıp da) küfre girme' demedikçe kimseye büyü öğretmezlerdi..."
(el-Bakara, 2/102)

Çoğul olan (ve şeytanlar demek olan): "Şeyâtîn"in tekili "şeytân"dır. Buda uzak oldu anlamında "şetana"den alınmıştır. Ancak bu lafız sadece cinlerin azgın olanları hakkında kullanılmakla kalmayıp, aynı şekilde cin ve insanlardan taşkınlık yapan ve eziyet veren herbir varlık hakkında da kullanılabilir. Nitekim yüce Allah: "İnsan ve cin şeytanları..." (el-En'âm,6/112) diye buyurmaktadır. Münafıklar hakkında da: "Ama kendi şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında: 'Biz sizinle beraberiz...' derler."(el-Bakara, 2/14) diye buyurulmaktadır ki, onların cin ve insanlardan olan arkadaşları kastedilmektedir.selametle