Esmâül-Hüsnâ, bir kaç şekilde okunur.
1. Kur’ân-ı Kerim’deki “Haşr sûresi”nde “Hüvallâ- hüllezi lâ ilâhe illâ hû.” diye başlayan âyetlerdeki şekil*de okunur. Bu âyetlerde “Esmâül-Hüsn┠birbirine bir*leştirilerek okunmaktadır.
Misâl: “Hüvallâhüllezî la ilâhe illâ hû. El’Melikül’Kuddûsüs'Selâmül’Mü’minül Müheyminül Azîzül Cebbârul’Mütekebbir..”
İşte bu şekilde doksan dokuz ism-i İlâhi (Allâhımızın isimleri) birbirlerine eklenerek (tutturularak) “lâmı târif ’ denilen elif ile lam harfi getirilerek okunur.

2. Her ismi tek tek saymak sûretiyle de okumak câizdir. Bu şekilde her ismin sonu cezimlenir. Yani, her isimde durulur.
Misâl: "Er’Rahmân, Er'Rahîm, El’Melik, El Kuddûs, Es'Selam.” diyerek bütün isimler böyle saymak suretiy*le okunur. Hatta Hadîs-i Şerif deki “men ahsâha” keli*mesine uygun olan şekilde budur. “Ahsa” saymak de*mek olan “ihs┠dan gelir.

3. Esmâül-Hüsnâ’nın bazısını birbirine bağlayarak- tutturarak, bazısını da vakfederek (durarak), Cezimleyerek okumak da Câizdir.
Misâl: "Er’Rahmânür’Rahîmül'Melikül'Kuddûs, Es’Selamü'Mü’minül'Müheymin, El’Azîzül'Cebbârül'Mütekebbir..” diye bazı isimler birbirine birleştirilerek, bazıları da durularak, sonu Cezimli olarak okunur. Ve 99 mübârek isimler hepsi bu şekilde okunabilir.

4. Her ismin başına bir “y┠harfi getirilerek nida şeklinde de okunabilir.
Misâl: "Yâ Allah! yâ Rahman! yâ Rahîm! yâ Melik! Ya Kuddûs ! veya "Yâ Allâhü, yâ Rahmânü, yâ Rahîmü, yâ Melîkü, Yâ Kuddûsü...” şeklinde de okunabilir.
“Esmâül-Hüsnâ”yı okurken asıl olan ve en mühimi de okuyan müslümanm kalbinde tam bir huşû ve hudu, bulunmasıdır. Tam bir şekilde derli toplu olup uyanık bir kalb ile mübârek isimlerin ma’nâlannı da düşüne*rek okumaktadır.

5. Bir de her ism-i şerifi okudukça “Celle Celâlüh" demek süreriyle okunur.
“Celle Celâlüh” Allâh’a olan saygı ve hürmetimizin bir anlatımıdır. Allâhımızın mübârek bir ismini söyledi ğimizde “Celle Celâlüh” dersek saygı, hürmet, tâzîm et*miş oluruz.