♦ Sadaka-i Fıtır Nedir?
Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yeti*şen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sa*dakadır. Buna yalnız fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fit*re şeklini almıştır.
Fıtır sadakası (fitre), insanın, yaradılışının bir şükrü olmak üzere sevab kazanmak niyetiyle verdiği sadaka demektir.
Fitre, orucun kabûlüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbın dan kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş’esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, İnsanî bir hayır ve medeni bir vazife dir.