♦ Fitre Ne Zaman Ödenmelidir?
Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin do*ğuşundan (imsak vaktinin girmesinden) itibaren vâcib olur. Fit*reyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itiba*ren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fit*renin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilme*sinde de bir sakınca yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaç*larını önceden karşılamaları, noksanlarını gidermeleri sağlan*mış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.
Bu görüş İmam Ebû Hanife’nindir. Diğer üç imama göre, fit*re, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâ*cib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.
Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel ve*fat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir.
Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre borç olmaktan çıkmaz.