♦ Kimler Fitre Verir?
Nisab miktarı malı olan bir müslüman, hem kendisi için, hem fakir olan çocukları için, hem de hizmetçisi için fitre verir. Zengin olan çocukların fitreleri, İmam-ı A’zam’a göre o çocu*ğun malından verilir. İmam-ı Muhammed’e göre ise, onu da ba*bası verir.
Bülûğa girmekle beraber aklî dengesi yerinde olmayan ço*cukların fitresini de yine babası verir. Henüz doğmayan çocuk için ise, fitre verilmez.
Bir kimse, kendi evinde otursalar bile, babası, anası, dedo si, ninesi için fitre vermekle mükellef değildir. Akrabalar da böy ledir. Babaları hayatta olsun olmasın dede, oğlunun fakir ço cukları (torunları) için fitre vermekle mükellef değildir.
Bir kimse kendi hanımıyla yaşı büyük ve akıllı olan oğlunun fitresini vermekle mükellef değildir. Çünkü bunlar kendilerine sahip ve tek başlarına tasarrufa yetkilidirler. Fakat bunları ha*berdar ederek ve izinlerini alarak kocanın veya babanın onlar yerine fitre vermesi câiz olur. Ve bunlar kendi evinde ve idare*si altında iseler izinsiz de verebilir. Fakat aslolan herkesin ken*di fitresini kendi malından ödemesidir.
İmam-ı Şafiî’ye göre kadının fitresini kadın zengin bile olsa kocası öder.
Fitre, zekât gibi veren tarafından niyet edilmelidir. Ve fakir*lere temlik suretiyle verilip fakirin mülkiyetine geçirilmelidir. Fit*re verirken verilen şey’in fitre olduğunu belirtmek şart değildir.
Fitreyi aralarında evlilik bağı veya babalık - oğulluk (usul - füru’) ilişkileri olanlar birbirlerine veremezler. Meselâ bir kimse fitresini fakir olan kocasına veya babasına veya oğluna vere*mez.