♦ Fitrenin Miktarı Ne Kadardır?
Fitrenin miktarı başlıca 4 madde üzerinden tespit edilir:
1 - Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa’ (520 dirhem: 1667 gr.) dır.
2 - Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa’ (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.
3 - Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa’
(3333 gr.) dır.
4 - Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa’ (3333 gr.) dır. Bu 4 gıda maddesinden herhangi birinin miktarına göre fit*re verilebilir. Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak ve*rilebileceği gibi, o günkü kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para olarak ödenmesi, daha da efdaldir.

Kişinin fitresini verirken kendi malî-imkânını ve zenginliğini göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden bi*rinin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir. Meselâ çok zengin olanlar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler. Çünkü en yüksek fitre miktarı hurmadır. Onun o zenginliğine uygun olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir. Artık zengin*lik derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre ödenecek gıda maddesi değişir. Her yıl Ramazan ayında, müftülükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler. O bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür.