♦ Fitre ile Zekât Zengini Arasında Bir Fark
Var Mıdır?
Vardır. Zekât verecek zengin için, nisab miktarı tutarında bir mal, bir yıl elde bulunmalıdır. Fitrede ise, bu şart yoktur. Fitre*nin verileceği en son gün bile, nisab miktarı mal eline geçse, kendisine derhal fitre vâcib olur.
Zekâtta günümüzde ekseriya nisab ölçüsü olarak altın alın*maktadır. Fitrede ise gümüşün esas alınması iyidir. Fitrenin ze*kâta göre daha geniş bir kitle tarafından verilmesinin sebebi de budur.
Yaşlılıktan veya hastalıktan dolayı Ramazan orucunu tuta*mayan kimseden fitre düşmez. Onların da bu vâcibi yerine ge*tirmeleri icabeder.
Fitre, İslâm memleketlerinde yaşayan gayr-ı müslimlere ve*rilebilirse de küfür diyarındaki gayr-i müslimlere verilemez.
Fitrenin rüknü zekatta olduğu gibi temliktir. Fitreyi fakirin mülkiyetine geçirmeden fitre ödenmiş olmaz.