Câmi' Kasemi diye isimlendirilen bu yüce kasem hayır amelleri
için kullanılır. Hayırlı bir amele baslarken amelinin basarılı olması
için bu kasemi okursan, amelin daha etkili olur.

Câmi' Kasemi budur:

Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhır rûhaniyyetir rahmâniyetin
nûrâniyyeti zevî ezzevâti ellatîfetil mülkiyyeti ven nüfûsiz
zekiyyetil kâimeti bitesârîfil ve hakâiki meânîhel meknûnetil
hâkimeti alet tâifil a'dâdi ve dekâiki avârifihel mahzûnetil
müsteaddetil hudûsi ve cûbi tertibîhâ bi izni masrafil küllil
mahsûsati bi havâssi tabâiıhâ alâ efrâdihâ ve terkîbihâ. Yâ
fülân eınnîl esmâ-e cemîahâ elletî hiye merâkizel büyûtil
münkadimeti illâ mâ ecebtüm da'vetî ve kadaytüm hâcetî bis
sürati vel aceleti bil kudretil ilâhiyyetil ahadiyyetis samediyeh.
Âlin selin ya'yûbeyhin behin yûmûhin beyhin beyheyhin
bitekhin bitekfâlin bisa'yin ka'yin mimyâlin mutîın yâ âlin celle
zeryâlin ıhtaraka men asâ ismike yâ Allâh aksmtü ve azemtü
aleyküm meâlimel gaybi ves sehâdetil kebîril müteâli ihdurû
vefalû kezâ ve kezâ ve illâ sellattü aleyküm esmâ-el kahri elletî
mâ semaahâ rûhul âhara saıkan min heybeti celâlillâhi teâlâ
ecîbû bârakallâhü fîküm ve aleyküm. Eselüke allâhümme yâ
rabbel erbâbü yâ mâlikel mülki yâ âlimed damâiril muttaliı alâ
mâ tekkenehüs serâiri yâ mürsilis sehâbi yâ kef he ye ayın sat
yâ ha mim ayın sin kaf entellâ hüllezî lâ ilâhe illâ ente sehhirlî
ubeydekel mü'minînet tâiîne li emrikes sâmiîne li kitâbike li
yakdû hâcetî serîan âcilen yâ zel batsis sedidi vel kuvvetil
kâhiril kâdiri inneke alâ külli seyin kadîr. Allâhümme yâ men
hüve ehûnün kâfün edümme hamme hâün âmîn.


kaynak:usulul bast