Esma-i idrisiyye Şerhi - 4. isim ve Havasları«YÂ RAHMÂNE KÜLLİ ŞEY'ÎN VE RAHİMEHÜ»
Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «Er Rahman» dır. Yani mü'min-kâfir ayırd etmeden çokça merhamet
eden demektir.

Mânâsı:
Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Al-lahım! öyle merhamet edicisin ki; Tecelliyi celâli
ulûniyetin satvati heybetinden velhü hayran olan bütün abid kullarına ve eşyai efride tecelliyi cemâl
rahmetinin feyz âsânıyle bila garazin vela ivazın mübalağa ile merhamet ve şefkat edicisin.


Havass ve Esrarı:
Bir kimse zalim ve mütekebbir olsa da onun zulüm ve tekebbürlüğünün gitmesi istenilse bu şerefli ismi
beyaz ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o mütekebbir ve zalimin kendi adını ve anasının adını da
beraber yazmalı ve o kişinin yattığı yere gömmelidir. Fakat gömdüğü yer temiz olmalıdır. Eğer temiz
olmazsa o kişinin ölmesinden korkulur. Böyle yapınca o kişinin yaramaz kötü huylan gidip iyi huyları
hasıl olur inşaallah Teâlâ
(37).

Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
Bu şerefli ismin havass ve esrarı iki vech üzeredir.
Birincisi: Bir kimse gaddar, zalim ve halka zulüm ve cevrü cefa edici olsa; o kimsenin kendi ismini,
anasının ismini bir ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o kimsenin her zaman sakin olduğu mekânına
göm-meli ve bu şerefli ismi
(duayı) günde 298 kere ıslahı niyetine okumalıdır. Islah olur. Bu ismi
okumaya devam eden de ruhamadan olup halka şefkat ve merhamet eder.

İkincisi: Bir kimse riyazât-ı kâmile ile halvete girip hayvani gıdalardan perhiz ederek savm-ı siva ile bu
şerefli ismi okumağa devam ederse Allah Teâlânın inayeti ile bilkuvve müstead olduğu âsân nefeser
Rahman bilfül zuhura gelir. Ve nice harikulade haller zuhur eder.
38

DUA VE HAVASS MECMUASI
Bir kişinin bir kimse yanında bir dileği, haceti olsa da yapıvermese yahut lülah fülah sevdiği mah-bubuna
visali
(kavuşması) müyesser olmasa; 3 gün oruç tutmalı ve günde 500 kere bu şerefli ismi (duayı)
okumağa devam etmeli 4 cü günü gusül ederek temiz elbise giymeli ve bu şerefli ismi avucunun içine
yazıp sevdiğinin karşısında durmalıdır. Allah'ın izniyle sevdiğinin hâli değişip muhabbet eder, dileği,
haceti yerine gelir.
Bir kimse kendi işlerinde tedbirini noksan eder
olsa; günde 300 defa bu şerefli ismi okumaya devam etse;
hâli düzelir ve işlerinde sebebe yapışır ve tedbirini tekmil alır (38).
Eğer bir kimse yavuz olsa, adama sövücü olsa, gönül kinci olsa ve de mütekebbir olsa; dilese ki onu bu
huylarından döndüre.. O iyi bir insan olsun.. Onun haberi yokken bu şerefli ismi
(duayı) bir ipek üstüne
yazıp temiz bir yere koymalısın. Misk ve zaferanla yazmalısın. O kişinin adını da beraber yazmalısın.
Böylece o kimseden o hâl gider. Edepli, hayâlı olur. Hiç kimseye kötü söz söylemez.
Bir kişi bir kişiyi sevmese, ona bakmasa, muradını vermese. Üç gün müddetle her gün bu adı
500 defa
okumalıdır. Üç günden sonra hamama gidip yıkanmalıdır. Fakat o hamamın kapısı Kıbleye karşı
olmalıdır. Hamamdan çıktıktan sonra bu şerefli adı sağ avucuna yazmalı ve mahbubunun karşısında
durarak okumasına devam etmelidir. O mahbubu onun aşkından divane olur. Ondan başka kimseyi gözü
görmez, gönlü sevmez
(39).

Günü: Cumartesi
Gecesi: Salı
Ulvi Meleği: Zağtaile
Süfli Meleği: Kayatişin
Buhuru (tütsü): Zağferan

Kaynak ; Esma-i İdrisiyye Şerhi