Esma-i idrisiyye Şerhi - 8. isim ve Havasları



«YÂ DAİMÜ BİLÂ FENÂİN VELÂ ZEVALE LİMÜLKÎ-Hİ VE BEGAİHİ»
Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerifde «Ed Daim» dir. Devamlı ve sonsuz demektir.

Mânâsı: Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının
devamının nihayeti yoktur. Ebedî ve daimdir. Fena ve zeval
(yok olmak ve sona
ermek)
kabul etmeyen, daim ni'metlendiren, daim ihsan eden, daim afüv eden ve
bağışlayan, daim hakk olan sensin Ya Rabbi! Bütün esma-i efâliye, esma-i sı-fatıya
ve esma-i zâtiyen ile vücud-u daimsin. Âlem-i mülk ve melekût, Âlem-i nasut ve
ceberut ve Âlem-i vü-cub lahutda envai tecelliyatı daimen ile daimi mutlak ve hakimi
muhakkak; daim-bakî sensin. Tasarruflarının daimliğine ebedî ve asla fena ve zeval
târi olmayan, tagayyur ve tebeddül kabul etmeyen padişah-ı bi-zeval; daim, baki,
kaim lâyezal Cenâb-ı Hudayı lâye-zalsın (C. Şâne).

Havass ve Esrarı:
Eğer bir kimse makamından azl edilmemesini, sabit (devamlı) kalmasını dilese;
3
gün oruç tutmalı sonra bu azîm (büyük) ismi her gün 300 kere ve her gün öğle
namazından sonra
50 şer kez okumalı. Makamından azl edilmez.
Ve.. Düşmanı ona bir şey yapamaz.
Her kim bu büyük ismi Ramazan'ın
27. ci gecesi altın veya gümüş yüzüğe nakş
ettirse de parmağında taşısa; makamından hiç bir suretde azl olmaz
(48).

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bir kimse bir işde ya da bir makamda sabit kadem olmağı murad etse; yahut bir
kimseyi bir işde sabit kadem kılmak düşünse; kendi niyetine yahut bir kimse
niyetine
3 gün oruç tutup günde 300 kere bu ism-i şerifi zikir etmeğe meşgul olsa;
Hak Teâlâ hacetini yerine getirir.
Her gün zikir eden kimse mertebesinde sabit olup sakıt olmaz. Hususiyle bir yüzük
kaşına nakşettirip parmağında taşısa ve zikrine meşgul olsa.. O kimse mertebesinde
ve mansıbında sabit olup rütbesinden sakıt olmaz.
Bir kimse bir korkulu mekânda kalsa; tehlikeli canavarlardan ve benzeri diğer
yaratıklardan korksa; bu ism-i şerifi
100 kere okuyup bir parmağına üfürse ve o
mevzide dilediği kadar daire çekip o dairenin içinde bulunsa; bütün âfetlerden, her
türlü tehlikeden korunur. Allah'ın izniyle
(49).
Bir kimse işinde sabit kadem olup işinin bâtıl olmamasını dilese; bunun için abdestli
bulunduğu hâlde
3 gün oruç tutup her gün bu adı 300 defa okusa ve 3 günden sonra
iki rekât namaz kılıp Allah'dan hacet
dilese; ne haceti varsa reva olur (50).

Günü: Pazar
Gecesi: Pazar
Ulvi Meleği: Tedaiyle
Süfli Meleği: Fesutişin
Buhuru: Asfur

Kaynak ; Esma-i İdrisiyye Şerh