Esma-i idrisiyye Şerhi - 10. isim ve Havasları«Y BÂRİ'E FEL ŞEY'E KÜFVUN YÜDÂNİHİ VEL İMKÂNE LİVAS FİHλ
Esma'ül Hüsnâ'dan (Allah'ın güzel İsimlerinden) sayılan İlâhî isimlerden biri de «El
Berr»
dir. İyiliği ve bağışı bol olan demektir.

Mânâsı: Ey bütün âlemlere türlü türlü ni'metler in'am ve ihsan eden, iyiliği, ihsanı
çok olan kerem sahibi Allahım! Zâtı ecellü âlâ'nm insaniyet sıfatına muadil ve
inamiyetine mümasü yoktur. İyilik ve ihsanını tam olarak vasf etmek mümkün
değil.. Bütün âlemlere inam ve ihsan eden sensin.


Havass ve Esrarı:
Bir kimse insanların dilinden emin olmak dilese ve kendisi hakkında kötü söz
söylememelerini
istese; yaklaşık 15 gram ağırlığında bir kurşun levhanın üzerine bu
ismi, kendi ismim ve aleyhinde konuşan düşmanlarının isimlerini
yazdırsa; levhayı
bir balığın kamına koyup temiz bir toprağa göm-se; o levha gömülü durdukça
düşmanlarının dili bağlı olur. Aleyhinde konuşamazlar ve ona muhabbet ederler.
Onunla gerektiği şekilde konuşurlar.

Bu azim ismi 40 gün, günde 1000 kez okusa; ona gayb ervahları aşikâre olurlar
(görünürler.) Onlardan bir istekde bulunsa dileği hasıl olur. Bu işi işleyen kimse
hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz etmeli ve şek-şüphe
tutmamalıdır. Şek de korku vardır ki helak olur. Bu ismin hassaları çoktur. Biz
muhtasar kıldık
(54).
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

Bir kimse bu ism-i şerifi vefk'in içine yazsa ve onu boynunda taşısa insanlardan ve
cinlerden bir ferd onunla muaraza ve ona müdahele etmez. Madem ki günde
202
kere okudukça..
Bir kimse bulunduğu yerin insanlarının ıslah olmalarını arzu etse; bu ism-i şerifi
41
gün günde 500 kere okusa, Hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhizle ve
niyeti üzere dua ederek.. Muradı hasıl olur.
Bir kimseye dil uzatsalar, aleyhinde konuşsalar, gıybetini
yapsalar; onların dillerini
bağlamak için
3 miskal (yaklaşık 15 gram ağırlığında) bir kalay levhaya bu ismi
(duayı) ve kendisinin aleyhinde konuşanların isimlerini yazıp bir balığın karnına
sokarak o balığı temiz bir suya yakın temiz bir yere gömmelidir. Gömerken dillerinin
bağlanıp aleyhinde konuşmamalarını da niyet etmelidir. Allah'ın izniyle muradı hasıl
olur.
Eğer ervah-ı gaybden
(cinnlerden) bir cemaatin hazır olmalarını dilesen.
Hayvanatdan ve ondan hasıl olan gıdalardan perhiz ederek
40 gün, günde 340 kere
bu azim
(büyük) ismi (duayı) oku. 40 gün tamam olduğunda ervah (ruhlar) hazır
olurlar. Onlardan hacetini taleb edersin.
Bir kimse bu isimle dua etse; dünyada mü'-minlere mahbub
(sevgili) olur. Ahiretde
Nebiler ve Sıddıklarla beraber olur diye Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.)
Hazretleri buyurur
(55).
Eğer bir kimse 40 gün müddetle bu azim ismi her gün 1001 kere okusa; ervahları ve
cinnîleri ona aşikâre olurlar
(görünürler.) ondan hasü olan gıdaları yememelidir. Yoksa korkudan helak olur.Bir hacet dilese kabul olur. Ama gerekdir ki
hayvanı ve o


Günü: Cumartesi
Gecesi: Perşembe
Ulvi Meleği: Gaflevaiyle
Süfli Meleği: Sanhatişin
Buhuru: Kâfur

Kaynak ; Esma-i İdrisiyye Şerhi