77. Kader neye denir?
• Her hangi bir şeyin muayyen bir şekilde vücuda gelmesini Cenabı Hakk’m ezelde dilemiş olmasına Kader denir.

78. Kaza neye denir?
• Allahu Teala’nın ilmi ezelisiyle dilemiş olduğu her hangi bir şeyin zamanı gelince meydana gelmesine Kaza denir.

79- Kaza ve kadere inanmanın hükmü' nedir?
• Kaza ve kadere inanmak Farz’dır.

80. “Makzi neye denir?
• Makzi, insanın kendi iradesi ve kendi kesbinin (kazancının) neticesi olmak üzere, Cenabı Hakk’ın yaratıp vücuda getirdiği şeylerdir.

81. Kazaya rıza, Makzi’ye rızayı gerektirir mi?
• Kazaya rıza makziye rızayı gerektirmez.

82. Makzi Allahu Teala’nın rızasına muhalif olduğu cihetle insanın buna razı olması caiz midir?
• İnsanın kendi iradesi ve kesbi üzerine Allahu Teala’nın yaratıp vücuda getirdiği makzi denilen şeyler vardır ki bunlar tamamen insana aittir. Bunlar, Allahu Teala nın rızasına muhalif olduğu takdirde insanın bunlara razı olması caiz olmaz. Yani insan işlediği günah karşılığında kaderine sığınarak kendisini mazur gösteremez.

83. Kaza ve kader insanların iradelerine, kudretlerine ve çalışıp kazandıkları şeylerden sorumlu olmalarına engel midir?
• Hayır, engel değildir. İnsan yaptıklarndan sorumludur. Zira Allahu Teala insanlara bir kudret, bir seçme gücü vermiştir. Bir insan kendi kudretini ve ihtiyarını bir işe sarfeder, buna kesb denir. Allahu Telala da dilerse o işi (kulun kesbini) o insanın isteğine göre yaratır. Bu da Kaza dır. Yaratan Allahu Teaia olsa da, onu seçen kulun kendisidir. Dolayısıyla insan seçtiğinden sorumlu olur. “Ne yapayım kaderim böyleymiş" diye, kendisini sorumluluktan kurtaramaz.