Bu, itina gerektiren mühim bir meseledir. Gerek sahih, gerekse öteki hadis kitaplarında yüksek sesle kıraatin fazileti hakkında birçok hadisi şerifler mevcuttur. Buna karşılık hafif sesle okumanın fazileti hakkında da birçok hadisler vardır. Kaynağına işaret maksadıyla bunların bir kısmını zikretmekle iktifa edeceğim.
İmam-ı Gazali ve başka âlimler bu hususta rivayet edilen hadisi şeriflerde eserleri birleştirmek maksadıyla şöyle demişlerdir.
Sessiz tilavet riyadan daha uzaktır. O halde riyaya kapılma endişesi olanlar için sessiz okumak efdaldir. Riya korkusu yoksa cehr ile yüksek sesle okumak daha iyidir. Çünkü bunun tesiri ve faydası daha büyüktür. Faydası başkalarına da ulaşır ki ulaşan ulaşmayandan üstündür.
Sesli okumak okuyucunun kalbini uyarır, zihnini toplar, tilaveti dinlemesini sağlar, uykusunu dağıtır ve arzusunu artırır. Bu hususlardan birini düşündüğü sürece sesli okuması daha faziletlidir. Şayet bunların hepsini düşünürse sevabı daha büyük olur.
Ebu Hureyre’den rivayetle Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
“Allah, güzel sesli ve Kur’an-ı Kerim ile teğanni eden, onu yüksek sesle -bir- peygamberi dinlediği gibi hiçbir şeyi dinlemez.” (Buhari Müslim)
Ebu Musa, Resulullah’m şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
“Geceleyin konaklarına kapandıkları zaman bile Eş’ari arkadaşların sesini tanırım. Gündüz konakladıkları zaman yerlerini görmemiş isem de, geceleyin Kur’an okurlarken, seslerinden konaklarını bilirim.”
(Buhari Müslim)
Bera b. Azib d (r.a.) Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:
“Seslerinizle Kur’an’ı süsleyin.” (Ebu Davud)
İbni Ebu Davud da Ali’den şunu rivayet etmiştir. Ali mescidde Kur’an okumakta olan cemaatin sesi işitince ne mutlu bunlara, Resulullah (s.a.v.) katında bunlar insanların en sevgilileriydi der: