(Sureleri) El-Bakara, Al-i İmran, en-Nisa, el-Maide veya el-En’am şeklinde isimleriyle zikretmekte beis yoktur. Mütekaidimin ulemadan bazıları da bu tabirin mekruh olduğunu kabul ederek Bakara’dan bahsedilen sure, Al-i İmran veya Nisa -kadınlar-dan bahsedilen sureler şeklinde zikredilmesini uygun görmüşlerdir. Ancak sevap olan birincisidir. Zira Buhari ve Müslim’de de, sabit olduğuna göre bizzat Rasulul- lah (s.a.v.), el-Bakara suresi, el-Kehf suresi ve buna benzer sayısız sözler söylemişlerdir.
Ashabı Kiram’da öyl. İbni Mes’ud (r.a.) şöyle demiştir:
“Burası kendisine Bakara suresi vahyedilmiş olan (Peygamberin) makamıdır.” Yine Buhari ve Müslim’de İbni Mes’ud’dan rivayet edilir:
“Resulullah’a (s.a.v.) Nisa suresini okudum.” Bu hususta sayısız hadisler ve selef sözleri vardır.
Sure kelimesinin telaffuzunda da iki lügat vardır. Birincisi hemzesiz olarak suredir. Ancak hemzesiz daha fasihtir. Ve Kur’an-ı Kerim lügatidir. İbnu Kuteybe surenin bu iki lügatini Garaibül-Hadis kitabında zikretmektedir.