Kurban kesmekle yükümlü olan zengin bir kimsenin, sağlam zannederek satın aldığı kurbanın bayram günü çok ayıp sayılan bir kusuru çıksa, o hayvan kurban edilmez. Başka bir hayvan alınıp kesilmesi icab eder.
Şafiî’ye göre ise, yeni kurban almak gerekmez.
Zengin bir kimsenin aldığı kurban kesilmeden ölse, yerine yenisini almak icabeder.
Kurbanın vâcib olmasında kurban kesme günlerinin sonu esas alınır. Bu sebeble bayramın üçüncü günü güneş batmadan evvel zengin olan kimseye kurban vâcib olur.
Kurbanlık hayvanların kesilmeden sadaka olarak verilmesi câiz değildir. Fakat alınan kurban kesilmeden hor nasıl'.a kur ban kesme günleri geçse, bu takdirde hayvan kesilmez, canlı olarak bağışlanabilir. Kan akıtmak vecibe olmaktan çıkmış, sadakaya dönüşmüştür. Artık bu hayvanın etinden sahibi yiyemez.
Yurt dışında çalışan işçilerimiz, dinî vecibe olan kurbanlarını bulundukları ülkenin şartları müsait değilse, Türkiye’deki yakınlarından birini vekil yaptığını bildirerek ve kurban bedelini de ona vaktinde göndererek kestirebilir.