Doru
Doru
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gsteriliyor

Konu: Hazinelerin Hazinesi smi Latif Duas

 1. #1
  camuro - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  29.Eyll.2012
  Nereden
  Sakarya
  Mesajlar
  113
  Konular
  92
  Tecrbe Puan
  6

  Standart Hazinelerin Hazinesi smi Latif Duas

  Doru
  دعاء اسم الله اللطي
  smi Latif Duas
  إلى روائع الإمام الشاعي
  mam fi (radyallahu anhu) Ba yaptlarndan
  وقال الاضل الشهير أ*مد الديربي ي مجرباته :
  nl alim eyh Ahmed Ed-direbi El mcerrebat dedi:
  hacetlerin gereklemesi rahat geim ve bol rzk byk srlara eri؛mek ie girmek ilerin kolaylamas borlar demek zalimlere kar stn gelmek stresi azaltmak sknt endi؛e ve zntlerden kurtulmak iin sabah namazndan sonra bir defa okunur
  بسْم اللّه الرّŽ*ْمŽن الرّŽ*يم
  Bismillhir rahmnir rahm.
  (( إنّŽ اللهŽ وŽمŽلاŽئكŽتŽه يًصŽلّونŽ عŽلŽى النّŽبيّ يŽا أŽيّهŽا الّŽذينŽ آمŽنواْ صŽلّواْ عŽلŽيه وŽسŽلّمواْ تŽسليماً )).
  (( nnallhe ve meliketehu yusallne aln nebiyyi, y eyyuhllezne men sall aleyhi ve sellim teslm ))
  اللّŽهمّŽ صŽل عŽلŽى سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد كŽمŽا صŽلّŽيْتŽ عŽلŽى سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽعŽلى آل سŽيّŽدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽبŽارك عŽلŽى سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد وŽعŽلŽى آل سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد كŽمŽا بŽاركْتŽ عŽلŽى سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽعŽلŽى آل سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ ي الْعŽالŽمينŽ إنّŽكŽ *Žميدٌ مŽجيدٌ .
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala ali seyyidina ve mevlana muhammedin kema barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin inneke hamidun mecid
  اللّŽهمّŽ صŽل عŽلŽى سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد عŽبْدكŽ وŽرŽسولكŽ النّŽبيّ الأمّيّ وŽعŽلŽى آل سŽيّدنŽا م*ŽمّŽد وŽأŽزْوŽاجه وŽذرّيّŽته كŽمŽا صŽلّŽيْتŽ عŽلŽى سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽعŽلى آل سŽيّŽدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽبŽارك عŽلŽى سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد النّŽبيّ الأمّيّ وŽعŽلŽى آل سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد وŽأŽزْوŽاجه وŽذرّيّŽته كŽمŽا بŽاركْتŽ عŽلŽى سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽعŽلŽى آل سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ ي الْعŽالŽمينŽ إنّŽكŽ *Žميدٌ مŽجيدٌ .
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil mmiyyi ve ala ali seyyidina muhamedin ezvacihi ve zrriyetihi kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedin nebiyyil mmiyyi ve ala ali seyyidina ve mevlana ve ezvacihi ve zrriyetihi kema barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin inneke hamidun mecid
  رŽبّ أŽعوذ بكŽ منْ هŽمŽزŽات الشŽّيŽاطين * وŽأŽعوذ بكŽ رŽبّ أŽنْ يŽ*ْضرون
  rabbi euzu bike min hemezati eyatin * ve euz bike en yahdurun
  أŽعوذ بكŽلمŽات اللŽّه التŽّامŽّات منْ شŽرّ مŽا خŽلŽقŽ [ تكرر 3 مرات ]
  Ez bi kelimatillahi't-tammati min erri ma halag (3 defa tekararla)
  بسْم اللŽّه الŽّذي لŽا يŽضرّ مŽعŽ اسْمه شŽيْءٌ ي الْأŽرْض وŽلŽا ي السŽّمŽاء وŽهوŽ السŽّميع الْعŽليم . [3 مرات]
  Bismillhillez l yedurru measmihi ey'n fil ard vel fis semi ve hves semul alm" (3 defa)
  بسْم اللŽّه الرŽّ*ْمٰن الرŽّ*يم , وŽلاŽ *ŽوْلŽ وŽلاŽ قوŽّةŽ إلاŽّ باللŽّه الْعŽليŽّ الْعŽظيم . [ 7 مرات ]
  Bismillahirrahmanirrahim, ve l havle ve l guvvete ill billahil aliyyil azm" (7 defa)
  اللŽّهمŽّ إنّي أŽسْأŽلكŽ يالŽطياً قŽبْلŽ كلّ لŽطي، يالŽطياً بŽعْدŽ كلّ لŽطي، يالŽطياً لŽطŽŽ بخŽلْق السŽّمŽوŽات وŽالأŽرْض، أŽسْأŽلكŽ بما لŽطŽْتŽ به بخŽلْق السŽّمŽوŽات وŽالأŽرْض أŽنْ تŽلْطŽ بي، ي خŽيّ لطْكŽ الْخŽيّ، منْ خŽيّ لطْكŽ الْخŽيّ؛ إنŽّكŽ قلْتŽ وŽقŽولكŽ الْ*Žقّ ﴿اللŽّه لŽطيْٌ بعبŽاده يŽرْزق منْ يŽشŽاء وŽهوŽ القويّ العŽزيز﴾ * [إنŽّكŽ لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ، لŽطيْٌ. - عشرون مرة].
  Allahumme inni es'elke ya latifen gable kulli latif, ve ya latifen bade kulli latif , ya latifen latefe bi halgs semavati vel ard, es'elke bima latefte bihi bihalgs semavati vel ard en teltufe bi,fi hafiyyi lutfikel hafiyyi
  min hafiyyi lutfukel hafiyyi, inneke gulte ve gavlukel haggu (( Allhu latfun bi ibdih yerzuku men yeu, ve huvel gavyyul azz)) inneke latifun - "latifun" ( 20 defa)
  يŽا لŽطيًا ŽوْقŽ كلّ لŽطي ، أŽسْأŽلكŽ بالْقدْرŽة الّŽتي اسْتŽوŽيْت بهŽا عŽلŽى الْعŽرْش ŽلŽمْ يŽعْلŽمْ الْعŽرْش أŽيْنŽ مسْتŽقŽرّكŽ منْه...الْطْ بي لطْًا خŽيًّا منْ دŽقŽائقŽ لطْكŽ الْخŽيّ الّŽذي إذŽالŽطŽŽتْ به ي أŽ*Žد كّي وŽعويŽ وŽشيŽ
  ya latifen fevga kulli latif , es'elke bilgudretilletis teveyt biha alel aril felem yalemul aril eyne mustegarruke minhu... ultuf bi lutfen hafiyyen min degiga lutfikel hafiyyellezi iza latefet bihi fi ehadin kuffi ve ufiye ve ufiye

  اŽللّŽهمّŽ الْطْ بي ي تŽيْسير كلّ عŽسير ŽإنّŽ تŽيْسيرŽ الْعŽسيرعŽلŽيْكŽ يŽسيرٌ ، وŽأŽسْأŽلكŽ بلطْكŽ اللّŽطي التّŽيْسيرŽ وŽالْمعŽاŽاةŽ ي الدّين وŽالدّنْيŽا وŽالْبŽرْزŽخ وŽالْآخرŽة وŽللْمسْلمينŽ أŽجْمŽعينŽ
  Allahumme eltuf b f teysiri kulli asirin fe inne teysiral asiri aleyke yesirun, ve es'elke bilutfikel latiyfit teysira vel mua'fete fid din ved dnya vel berzehi vel ahirati velil mslimine ecmain.
  إنّŽ رŽبّي لŽطيٌ لّمŽا يŽشŽاء
  inne rabbi latifun lima ye'u (yusuf 100.ayet)
  يŽا لŽطي اللّطŽŽاء ...يŽا رŽ*يم ٌ الرّ*ŽمŽاء ... اذْهŽبْ عŽنّي كلّ ضŽيْر وŽهْم وŽغŽمّ وŽنŽكŽد وŽضيق وŽدŽيْن ، إنّŽكŽ الْطْ اللّطŽŽاء وŽأŽرْ*Žم الرّ*ŽمŽاء
  ya latiful lutaf'i ... ya rahimur ruham'i ... izheb anni kullu dayri ve hemmin ve ammin ve nekedin ve dgn ve deyn, inneke eltuful lutaf'i ve erhamur ruham'i
  اللŽّهمŽّ إنّي أŽسْأŽلكŽ اللّطْŽ يما جŽرŽتْ به المŽقادير
  Allahumme inni es'elkel lutfe fima ceret bihil megdir
  يŽا لŽطيًا Žوْق Žكلّ لŽطي ، الْط ْ بي ي أموري كلّهŽا كŽمŽا ت*بّ وŽتŽرْضŽى ، وŽأŽرْضني ي دنْيŽايŽ وŽبŽرْزŽخي وŽآخرŽتي.
  y latifen fevga kulli latifi, ultuf bi fi emuri kulliha kema tuhibbu ve terda, fi dnyaye ve berzehi, ve ahirati
  يا لطياً بخلقه ... يا عليماً بخلقه ... يا خبيراً بخلقه ... الط بي يا لطي ... يا عليم ... يا خبير . [ 3 مرات ]
  ya latifen bi halgihi.. ya alimen bi halgihi ...ya habiran bi halgihi... ultuf b ya latifu.. ya alimu ...ya habiru
  (3 defa)
  يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ، يا مŽن ْوŽسّŽعŽ لطْه  أŽهْل ŽالسّŽمŽوŽات وŽالْأŽرْض ، أŽسْأŽلكŽ بخّŽي ْ لطْكŽ الْخŽيّ الْخŽيّ أŽن ْتخْيŽني ي خŽيّ
  خŽي ŽلطْكŽ الْخŽيّ ، إنّŽك ŽقلْتŽ وŽقŽوْلكŽ *Žقّ وŽصŽدّŽقŽ : ((اللّŽه لŽطيٌ بعبŽاده يŽرْزق مŽنْ يŽشŽاء وŽهوŽالْقŽويّ الْعŽزيز)).
  ya latfu, ya latfu, ya latifu , ya men ves se'a lutfuhu ehls semavati vel ard, es'elke bi huffa lutfikel hafiyyil hafiyyi en tuhfiyeni fi hafiyyi hafiyyi lutfukel hafiyyu, inneke gulte ve gavluke hagg ve saddega : (( Allhu latfun bi ibdih yerzuku men yeu, ve huvel gavyyul azz))
  اŽللّŽهمّŽ إنّي أŽسْأŽلكŽ يŽا قŽويّ ... يŽاعŽزيز ... يŽا لŽطي ... يŽا معŽيّŽن بقوّŽتكŽ ، وŽبعزّŽتك ŽيŽا مŽتين أŽنْ تŽكونŽ لي عŽوْنًا وŽمعينًا وŽلŽطيًا ي جŽميع أŽ*ْوŽالي وŽأŽقْوŽالي، وŽنيّŽاتي وŽأŽْعŽالي ، وŽجŽميع مŽا أŽنŽا يه منْ عْل الْخŽيْر، وŽأŽنْ تŽدْŽع ŽعŽنّي كلّ ضŽيْر وŽنقْمŽة ، وŽم*ْنŽة وŽتْنŽة قŽدْ است*قيتها منْ غŽْلŽتي وŽذنوبي ، ŽإنّŽك ŽأŽنْتŽ الْغŽورالرّŽ*يمŽ اللّŽطيŽ، ŽقŽدْ قŽلّŽتْ وŽقŽوْلكŽ *Žقٌّ : ((وŽيŽعْوعŽنْ كŽثير)).
  Allahumme inni es'elke ya gaviyyu ya azizu ya latifu ya mu'inu biguvvetike, ve bi izzetike ya metinu en tekune li avnen ve mu'inen ve latifen fi cemi'i ehvali ve egvali ve niyyeti ve efli ve cemi'u ma ene fihi min filil hayr, ve en tedfea anni kullu dayrin ve nigmeti, ve mihneti, ve fitneti gadis tehgayteha min afleti ve zunubi , fe inneke entel afurur rahimel latif, fegad gulte ve gavluke haggun : (ve yafu an kesir -ok affedendir)
  اŽللّŽهمّŽ ب*Žقّ النّŽبيّ صŽلّŽى اللّŽه عŽلŽيْه وŽآله وŽسŽلّŽمŽ الّŽذي لŽطŽŽتْ به وŽوŽجّŽهْته عنْدŽكŽ، وŽجŽعŽلŽتْ اللّطْŽ الظّŽاهرŽ وŽالْخŽيّ ŽتŽابعًا لŽه *Žيْث تŽوŽجّهٌ ، أŽسْأŽلكŽ بلطْكŽ وŽرŽ*ْمŽتكŽ وŽكŽرŽمكŽ أŽنّŽ توŽجّهني دŽائمًا أŽبŽدًاعنْدŽكŽ ، وŽأŽنّŽ تŽ*ّŽني ي كلّ لŽمْ*Žة وŽلŽ*ْظŽة وŽنŽْس بلطْ عŽظيم كŽبير منْ خŽيّ لطْكŽ ، إنّŽك ŽعŽلŽى كلّ شŽيْء قŽدير وŽلŽطي
  Allahumme bi haggn nebiyyi sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme ellezi latafet bihi ve veccehtuh indeke, ve cealet el lutfez zahira vel hafiyyi tabian lehu hays teveccuh, es'elke bilutfike ve rahmetuke keremuke enne tuveccihuni daimen ebeden indeke, ve enne tahuffani fi kulli lemhatin ve lahzatin ve nefesin bi lutfi azimin kebirim min hafiyyi lutfike, inneke ala kulli ey'in gadir ve latif
  (( اللّŽه لŽطيٌ بعبŽاده يŽرْزق مŽن يŽشŽاء وŽهوŽ الْقŽويّ العŽزيز )) ،اللّŽهمّ بوŽاسع لطْŽكŽ اللّŽطيŽ الْخŽيّŽ وŽسّŽعŽ عليّŽ رزْقي، وŽببŽسْط لطْكŽ اللّŽطي الظّŽاهر وŽالْخŽيّ عŽطْ عليّŽ جŽميع خŽلْقكŽ ، وŽكŽمŽا صنْت وŽ*Žظْت وŽجْهي وŽقŽلْبي عŽنْ السّجود لغŽيْركŽ ŽصنْهمŽا وŽا*ْŽظْهمŽا عŽنْ ذلّ السّؤŽال لغŽيْركŽ ، بلطْكŽ وŽرŽ*ْمŽتكŽ يŽا ارْ*Žمْ الرّŽا*مينŽ
  (( Allhu latfun bi ibdih yerzuku men yeu, ve huvel gavyyul azz)) Allahumme bi vsia lutfikel latifel hafiyye ves sea aleyye rzgi, ve bi besti lutfikel latifuz zahiru vel hafiyyu atfu aleyye cemii halgike, ve kema sunte ve hafiztu vechi ve galbi anis sucidi liayrike fesunhuma vahfezhuma an zullis sueli liayrike, bi lutfike ve rahmetuke ya erhamer rahimin

  اŽللّŽهمّŽ إنّي أŽسْأŽلكŽ يŽالŽطي ... يŽالŽطي... يŽالŽطي ، يŽا مŽنْ وŽسّŽعŽ لطْه أŽهْلŽ السّŽمŽوŽات وŽالْأŽرْض ،أŽسْأŽلكŽ أŽنْ تŽلْطŽ بي بخّŽيْ خŽيŽ لطْكŽ الْخŽيّ الْخŽيّ الّŽذي إذŽا لŽطŽŽتْ به ي أŽ*Žد منْ خŽلْقكŽ وŽقي وŽ*ْظ وŽنŽصْر ، إنّŽكŽ قلْتŽ وŽقŽوْلكŽ الْ*Žقّ : [(( اللّŽه لŽطيٌ بعبŽاده يŽرْزق مŽنْ يŽشŽاء وŽهوŽالْقŽويّ الْعŽزيز )) (تŽكŽرّŽرŽ9 مŽرّŽات)]
  Allahumme inni es'elke ya latifu ya latifu ya latifu, ya men vessea lutfuh ehls semavati vel ard, Es'elke
  en teltufe bi hafiyyi hafiyyi lutfukel hafiyyu hafiyyullezi iza latefet bihi fi ehadin min halgike vagya ve hfzn ve nasr, inneke gulte ve gavlukel haggu: (( Allhu latfun bi ibdih yerzuku men ye'u, ve huvel gavyyul azz))
  (؛ura 19.ayet 9 defa tekrar et)
  اŽللّŽهمّŽ كŽمŽا لŽطŽŽتْ ي عŽظŽمŽتكŽ دونŽ اللّطŽŽاء ، وŽعŽلŽوْت بعŽظŽمŽتكŽ عŽلŽى الْعظŽمŽاء ، وŽعŽلمْت بمŽا تŽ*ْتŽ أŽرْضكŽ كŽعلْمكŽ بمŽا ŽوْقŽ عŽرْشكŽ ، وŽكŽانŽت ْوŽسŽاوس الصّدور كŽالْعŽلŽانيŽة عنْدŽكŽ ، وŽعŽلŽانيŽة الْقŽوْل كŽالسّرّ ي علْمكŽ، وŽانْقŽادŽ كلّ شŽيْء لعŽظŽمŽتك ، وŽخŽضŽعŽ كلٌّ ذي سلْطŽان لسلْطŽانكŽ ، وŽصŽارŽ أŽمْرالدّنْيŽا وŽالْآخرŽة كلّه بيŽدكŽ...اجْعŽلْ لي منْ كلّ هŽمّ وŽغŽمّ وŽنŽكŽد وŽكŽرْب أŽصْبŽ*Žتْ (أŽمْسŽيْت) يه ŽرŽجًا وŽمخْرجًا.
  Allahmme kema letafet fi azametike dunellil lutaf'i ve alevtu bi azametike alel uzem'i ve alimtu bima tahte erdke keilmike bima fevga arike ve kanet vesvisus sudiru kelalaniyeti indeke, ve alaniyetil gavli kessrr fi ilmike, vengade kulli ey'in li azametike ve hadaa kullun zi sultani lisultanik, ve sara emrud dnya vel ahirati kullihu biyedike ic'al li min kulli hemmin ve ammin ve nekedin ve kerbin esbahtu (akam okununca emseytu) fihi ferecen ve muhricen

  اŽللّŽهمّŽ لطْكŽ بي ، وŽعŽْوكŽ عŽنْ ذنوبي ، وŽتŽجŽاوزكŽ عŽنْ خŽطيئŽتي ، وŽستْركŽ عŽليّŽ قŽبي* عŽمŽليّ ، أŽطْمŽعŽني أŽنْ أسْأŽلŽكŽ مŽا لŽا اسْتŽوْجŽبŽه ممّŽا قŽصŽرŽتْ يه ، أŽدْعوكŽ آمنًا ، وŽأŽسْأŽلكŽ مسْتŽأْنŽسًا ، ŽإنّŽكŽ اللّŽطي بي وŽأŽنŽا الْمذŽنّŽب الْعŽاصي
  وŽأŽنْتŽ الْم*ْسن إلŽيّŽ وŽأŽنŽا الْمسيء إلŽى نŽْسيّ يمŽا بŽيْني وŽبŽيْنŽكŽ ، تŽتŽوŽدّŽد إلŽيّŽ بلطْكŽ وŽنعŽمŽكŽ وأتبغض إلŽيْكŽ بالْمŽعŽاصي،
  وŽلŽكنْ لطْكŽ الْعŽظيم وŽالثّقŽة بكŽ و*سن اŽلظّŽنّ يكŽ *ŽمŽلŽاني عŽلŽى الْجŽرŽاءŽة عŽلŽيْكŽ
  ŽجŽدّŽ بلطْكŽ وŽŽضْلك وŽكŽرْمك وŽإ*ْسŽانكŽ وŽرŽ*ْمŽتك عليّŽ ، إنّŽكŽ أŽنْتŽ اللّŽطي الْجŽوŽاد التّŽوّŽاب الرّŽ*يم.
  Allhumme lutfike b, ve afvike an zunub, ve tecvuzike an hatet, ve sitrike aleyye gabihin ameliyyi, etman en es'elke ma les tevcebehu mimma gasaret fih, edke amenen, ve es'elke muste'nesen, fe innekel latfu b ve enel muznibul s, ve entel muhsinu ve enel musi ila nefs fima beyn ve beynek, teteveddedu ileyye bilutfike ve nimek ve etebadu ileyke bilmes ve lakin lutfikel azimi ves sigti bike ve husniz zannu fike hameleni alel cer'eti aleyke fecedde bilutfike ve fadlike ve kermike ve ihsanuke ve rahmetuke aleyye,inneke entel latuiful cevadit tevvabir rahim.
  يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي الْطْ بي بلطْكŽ الْخŽيّ ، يŽا لŽطي ... يŽا قŽديرٌ أŽسْأŽلكŽ بالْقدْرŽة الّŽتي اسْتŽوŽيْت بهŽا عŽلŽى الْعŽرْش ، ŽلŽمْ يŽعْلŽمْ الْعŽرْش أŽيْنŽ مسْتŽقŽرّكŽ منْه ، يŽا اللّŽه...يŽا لŽطي...يŽا *Žليم...يŽا عŽليّ...يŽا عŽظيم...يŽا *Žيّ...يŽا قŽيّوم أŽلŽا مŽا كŽŽيْتŽني شŽرٌّ كلّ مŽا خلْقŽته ي سŽمŽائك وŽأŽرْضكŽ
  بسْم اللّŽه الرّŽ*ْمŽن الرّŽ*يم ، اللّŽه لŽطيٌ بعبŽاده يŽرْزق مŽنْ يŽشŽاء وŽهوŽالْقŽويّ الْعŽزيز . [ 7 مرات ]
  ya latifu ya latifu ya latiful tuf bi lutfikel hafiyyi, ya latifu ya gadiru es'elke bil gudretil leti esteveytu biha
  alel ar؛i, felem yalemil aru eyne mustegarruke minhu, ya allahu ya latifu ya halimu ya aliyyu ya azimu ya hayyu ya gayyumu ela ma kefeyteni erru kullu ma hilgatuh fi semik ve erduk
  Bismillahirrahmanirrahim, Allhu latfun bi ibdih yerzuku men yeu, ve huvel gavyyul azz (7 defa)

  اŽللّŽهمّŽ صŽلّ عŽلي سŽيّدنŽا وŽمŽوْلŽانŽا م*ŽمّŽد وŽعŽلŽى آل سŽيّدنŽا وŽمŽوْلŽانŽا م*ŽمّŽد وŽسŽخرŽ لي بسرّ لطْكŽ اللّŽطي كلّŽ شŽيْء منْ عبŽادكŽ ، ممّŽا ي برŽك وŽبŽ*ْركŽ وŽسŽمŽائكŽ *ŽتّŽى
  لŽا يŽكونŽ ي الْكŽوْن شŽيْءٌ متŽ*Žرّكٌ أŽو ْسŽاكن ، صŽامتٌ أŽوْ نŽاطق ، ظŽاهرŽ أŽوْ بŽاطن إلّŽا سŽخّŽرŽتْه لي ببŽرŽكŽة اسْمكŽ اللّŽطي الْمŽكْنون ، يŽا اللّŽه...يŽا لŽطي...يŽا *Žيّ.
  ...يŽا قŽيّوم ، إنّŽمŽا إذŽا أŽرŽادŽ شŽيْئًا أŽنْ يŽقولŽ لŽه كنْ ŽيŽكون
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve sahira li bi srr lutfikel latifi kulle ey'in min ibadike, mimma fi biraki ve bahruke ve sem'ike hatta la yekune fil kevni ؛ey'un muteharrikun ev skinin, smitun ev ntig, zahira ev btinin illa sehharethu li bi beraketis mikel latyfil meknun, ya allahu ya latifu ya hayyu ya gayyum, innema iza erade ey'en ey yegule lehu kun feyekun
  إلŽهيّ وŽخŽالقي وŽاللّŽطي بي، جودŽكŽ دŽلّŽني عŽلŽيْكŽ ، وŽإ*ْسŽانكŽ قŽرّŽبŽني إلŽيْكŽ ، وŽلطْكŽ أŽطْمŽعŽني يكŽ ،أŽشْكو إلŽيْكŽ مŽا لŽا يŽخْŽى عŽلŽيْكŽ ،وŽأŽسْأŽلكŽ مŽا لŽا يعŽسّرعŽلŽيْكŽ، إذْ علْمكŽ ب*Žالي يغŽنّي عŽنْ سؤŽالي، يŽا مْرŽجًا عŽنْ الْمكْروب كŽرْبŽه ŽرŽجŽ عŽنّي مŽا أŽنŽا يه، يŽا مŽن ْلŽيْسŽ بغŽائب ŽانْتŽظŽرŽه ، وŽلŽا بنŽائم Žأوقظْه ، وŽلŽا بغŽال ŽأŽنْبŽهه ، وŽلŽا بنŽاس ŽأŽذْكرْه ، وŽلŽابعŽاجز ŽأŽمْهŽلŽه، يŽاعŽالŽمًا بالْجمْلŽة وŽغŽنيّŽ عŽنْ التّŽْصيل، كŽŽى علْمكŽ عŽنْ الْمŽقŽال ، وŽانْقŽطŽعŽ الرّŽجŽاء إلّŽا منْكŽ، وŽخŽابŽتْ الْآمŽال إلّŽا يكŽ، وŽانْسŽدّŽتْ الطّرق إلّŽا إلŽيْكŽ ،يŽا اللّŽه...يŽا لŽطي...يŽا سŽميع...يŽا قŽريب...يŽا بŽصير...يŽا مجيب اغْرْلي، وŽالْطْ بي ، وŽارْ*Žمْني برŽ*ْمŽتكŽ يŽا أŽرْ*Žم الرّŽا*مينŽ ، وŽيŽسرّ لي رزْقي ، وŽسŽخرŽ لي جŽميع خŽلْقكŽ إنّŽكŽ عŽلŽى كلّ شŽيْء قŽدير، وŽصŽلّŽى اللّŽه عŽلي سŽيّدنŽا وŽمŽوْلŽانŽا م*ŽمّŽد وŽعŽلŽى آله وŽصŽ*ْبه وŽسلّŽم.
  lahiyyu ve hlig vel latyfi b, cudeke delleni aleyke, ve ihsanike garrabeni ileyke, ve lutfike etman fike e؛ku ileyke ma la yahfa aleyke, ve es'elke ma la yuassiru aleyke iz, illmike bihl yuanni an sueli ya mufrecen anil mekrubi kerbehu ferece anni ma ene fih, ya men leyse biibin fentezerahu, ve la binaimin feu'gizhu, ve la biafil feenbeh ve la binasin feezkuruh, ve la biacizin fe'emheleh, ya alimen bilcumleti ve aniyye anit tefsil, kefa ilmuke anil megal, vengataar rec'u illa minke, ve hbetel emlu illa fike, venseddet tarigu illa ileyke, ya allahu ya latifu ya semi'u ya garibu ya basiru ya mucibu afirli, veltuf b, verhamni bi rahmetike ya erhamer rahimin ve yesirru li rzg, ve sahirali cemi'u halgke inneke ala kulli ey'in gadir, ve sallallahu ala seyydina ve mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
  اŽللّŽهمّŽ يŽارŽبّ الْأŽرْبŽاب ، مرŽبّي الْكلّ بلŽطي ربوبيّŽتكŽ ، أŽسْرŽع لي بسŽرŽيŽان لطْكŽ الْخŽيّ بلŽا م*ْنŽة وŽلŽا تْنŽةŽ وŽلŽا بŽلŽاءŽ ، وŽقŽلŽبŽني بŽيْنŽ أصْبعŽيْن منْ أŽصŽابعŽ لطْكŽ ، *ŽتّŽى اشْهŽدْ لŽطيŽ لطْكŽ ي كلّ جهŽة وŽقŽعŽتْ الْإشŽارŽة إلŽيْهŽا ، أŽوْ عŽجŽزŽتْ عŽنْهŽا ، *ŽتّŽى أŽغْرŽقŽ ي بŽ*ْر لطْكŽ ، مبْتŽهجًا ب*ŽلŽاوŽة ذŽاكŽ الْبŽ*ْر، *ŽلŽاوŽة تغذو أŽرْوŽا*Ž الْمرْتŽا*ينŽ لŽهْم أŽسْرŽاركŽ ، وŽامْنŽ*ْني اسْمًا منْ أŽسْمŽائكŽ ، ونوراً منْ أŽنْوŽاركŽ، وŽلطْًا منْ أŽلْطŽاكŽ ، وŽ*ْظًا منْ *ْظكŽ الّŽذي منْ تدرع به وقيŽ شŽرّŽمŽا يŽلج ي الْأŽرْض وŽمŽا يŽخْرج منْهŽا ، وŽمŽا يŽنْزلْ منْ السّŽمŽاء وŽمŽا يعŽرّج يهŽا ، إنّŽكŽ أŽنْتŽ اللّŽه ... اŽلنّور ...اŽللّŽطي ...اŽلْخŽبير ... اŽلْ*Žيظ ... وŽصŽلّŽى اللّŽه عŽليّ سŽيّدنŽا وŽمŽوْلŽانŽا م*ŽمّŽد وŽعŽلŽى آله وŽصŽ*ْبه وŽسلّŽم
  Allahumme ya rabbul erbb,murabbiyel kulli bilatiyfi rububiyyetike, esra'u li biserayni lutfikel hafiyyi bila mihnetiv ve la fitnete ve la bel'i, ve galebeni beyne usbuaynim mim esabi'a lutfik, hatta e؛hede latiyfe lutfike fi kulli cihetiv ve vagatil iaretu ileyha, ev acezet anha, hatta araga fi bahri lutfik, mubtehicen bihalavati zakel bahri, halavatu tazu ervahel murthine lifehmi esrarike, vem nahnismen min esm'ike, ve nuran min envarike, ve lutfen min elt'fike, ve hfzan min hfzikellezi min tedrau bihi vugye erre ma yelicu fil ard ve ma yahrucu minha, ve ma yenzil mines semai ve ma yuarricu fiha,inneke entellahu... ennuru el latyfu el habiru el hafizu ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

  يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽالŽطي ... يŽا رŽ*مْنŽ ... يŽا رŽ*يم مŽا أسŽرّعكŽ ي تŽْريج الْكŽرْب ، يŽا مŽرّج الْكروب ŽرŽجŽ عŽنّŽا بلطْكŽ وŽرŽ*ْمŽتكŽ كلّŽ كŽرْب.
  يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽا رŽ*مْنŽ ... يŽا رŽ*يم مŽا أسŽرّعكŽ ي تنيث الْهŽمّŽ ، يŽا منث الْهمومŽ نŽْثŽ عŽنّŽا بلطْكŽ وŽرŽ*ْمŽتكŽ كلّŽ هŽمّ.
  يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽا رŽ*مْنŽ ... يŽا رŽ*يم  مŽا أسŽرّعكŽ ي إجŽابŽة الدّعŽاء ، يŽا مجيب الدّعŽاء اسْتŽجبْ لŽنŽا بلطْكŽ وŽرŽ*ْمŽتكŽ كلّŽ دعŽاء.
  يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽا لŽطي ... يŽا رŽ*مْنŽ ... يŽا رŽ*يم مŽا أسŽرّعكŽ ي برْء الدّŽاء ، يŽا شŽاي أŽيّ دŽاء اشْ لŽنŽا بلطْكŽ وŽرŽ*ْمŽتكŽ كلّŽ دŽاء.
  اŽللّŽهمّŽ يŽا لŽطي كŽمŽا لŽطŽŽتْ بخŽلْق السّŽمŽوŽات وŽالْأŽرْض ، الْطْ بي ي قŽضŽائكŽ وŽقŽدْركŽ الّŽذي قŽدّŽرŽتْه عŽلŽيّŽ ، وŽŽرŽج عŽنّي بلطْكŽ وŽŽضْلكŽ وŽكŽرŽمكŽ وŽرŽ*ْمŽتكŽ مŽا أŽنŽا يه ، بجŽاه *ŽبيبكŽ الّŽذي عŽلŽيْه صŽلّŽيْت وŽسŽلّŽمْت
  ya latifu ya latifu ya latifu ya rahimne ya rahimim ma userri'uke fi tefricil kerb, ya muferricul kurubi ferece anna bilutfike ve rahmetuke kulle kerbin ya latifu ya latifu ya latifu ya rahamnu ya rahimim ma userri'uke fi tenfisil hemme, ya menfesul humume nefse anna bilutfike, ve rahmetuke kulle ya latifu ya latifu ya latifu ya rahamnu ya rahimim ma userri'uke fi icabetid dua, ya mucibud dua'istecib lena bi lutfike ve rahmetuke kulle dua'in ya latifu ya latifu ya latifu ya rahamnu ya rahimim ma userri'uke fi bur'id d'i, y fi eyyi d'ifi lena bilutfike ve rahmetuke kulle d'in Allahumme ya latifu kema letafet bihalgs semavati vel ard, eltuf bi gad'ike ve gudretikellezi gadderethu aleyye, ve ferece anni bi lutfike ve fadluke ve keremuke ve rahmetuke ma ene fih, bi chi habibikellezi aleyhi salleytu ve sellimtu
  اللّŽهمّŽ صŽل عŽلŽى سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد كŽمŽا صŽلّŽيْتŽ عŽلŽى سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽعŽلى آل سŽيّŽدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽبŽارك عŽلŽى سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد وŽعŽلŽى آل سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد كŽمŽا بŽاركْتŽ عŽلŽى سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽعŽلŽى آل سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ ي الْعŽالŽمينŽ إنّŽكŽ *Žميدٌ مŽجيدٌ .
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala ali seyyidina ve mevlana muhammedin kema barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin inneke hamidun mecid
  اللّŽهمّŽ صŽل عŽلŽى سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد عŽبْدكŽ وŽرŽسولكŽ النّŽبيّ الأمّيّ وŽعŽلŽى آل سŽيّدنŽا م*ŽمّŽد وŽأŽزْوŽاجه وŽذرّيّŽته كŽمŽا صŽلّŽيْتŽ عŽلŽى سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽعŽلى آل سŽيّŽدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽبŽارك عŽلŽى سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد النّŽبيّ الأمّيّ وŽعŽلŽى آل سŽيّŽدنŽا وŽمŽولاŽنا م*ŽمّŽد وŽأŽزْوŽاجه وŽذرّيّŽته كŽمŽا بŽاركْتŽ عŽلŽى سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ وŽعŽلŽى آل سŽيّدنŽا إبْرŽاهيمŽ ي الْعŽالŽمينŽ إنّŽكŽ *Žميدٌ مŽجيدٌ .
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil mmiyyi ve ala ali seyyidina muhamedin ezvacihi ve zrriyetihi kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedin nebiyyil mmiyyi ve ala ali seyyidina ve mevlana ve ezvacihi ve zrriyetihi kema barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin inneke hamidun

  Konu camuro tarafndan (27.Ekim.2016 Saat 11:47 ) deitirilmitir.

 2. #2
  camuro - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  29.Eyll.2012
  Nereden
  Sakarya
  Mesajlar
  113
  Konular
  92
  Tecrbe Puan
  6

  Standart

  دعاء اسم الله اللطيف
  smi Latif Duas
  إلى روائع الإمام الشافعي
  mam fi (radyallahu anhu) Ba yaptlarndan
  وقال الفاضل الشهير أ*مد الديربي في مجرباته :
  nl alim eyh Ahmed Ed-direbi El mcerrebat dedi:
  hacetlerin gereklemesi rahat geim ve bol rzk byk srlara eri؛mek ie girmek ilerin kolaylamas borlar demek zalimlere kar stn gelmek stresi azaltmak sknt endi؛e ve zntlerden kurtulmak iin sabah namazndan sonra bir defa okunur
  بِسْمِ اللّهِ الرَّ*ْمَنِ الرَّ*ِيمِ
  Bismillhir rahmnir rahm.
  (( إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يًصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيهِ وَسَلِّمُواْ تَسلِيماً )).
  (( nnallhe ve meliketehu yusallne aln nebiyyi, y eyyuhllezne men sall aleyhi ve sellim teslm ))
  اللَّهُمَّ صَلِ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ سَيَّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ كَمَا بَاركْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ *َمِيدٌ مَجِيدٌ .
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala ali seyyidina ve mevlana muhammedin kema barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin inneke hamidun mecid
  اللَّهُمَّ صَلِ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُ*َمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ سَيَّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَاركْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ *َمِيدٌ مَجِيدٌ .
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil mmiyyi ve ala ali seyyidina muhamedin ezvacihi ve zrriyetihi kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedin nebiyyil mmiyyi ve ala ali seyyidina ve mevlana ve ezvacihi ve zrriyetihi kema barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin inneke hamidun mecid
  رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَ*ْضُرُونِ
  rabbi euzu bike min hemezati eyatin * ve euz bike en yahdurun
  أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ [ تكرر 3 مرات ]
  Ez bi kelimatillahi't-tammati min erri ma halag (3 defa tekararla)
  بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . [3 مرات]
  Bismillhillez l yedurru measmihi ey'n fil ard vel fis semi ve hves semul alm" (3 defa)
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّ*ْمٰنِ الرَّ*ِيمِ , وَلاَ *َوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِيَّ الْعَظِيمِ . [ 7 مرات ]
  Bismillahirrahmanirrahim, ve l havle ve l guvvete ill billahil aliyyil azm" (7 defa)
  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يالَطيفاً قَبْلَ كُلّ لَطيفٍ، يالَطيفاً بَعْدَ كُلِّ لَطيفٍ، يالَطيفاً لَطَفَ بِخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، أَسْأَلُكَ بِما لَطَفْتَ بِهِ بِخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْ تَلْطُفَ بِي، فِي خَفِيِّ لُطْفِكَ الْخَفِيِّ، مِنْ خَفِيِّ لُطْفِكَ الْخَفِيِّ؛ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَولُكَ الْ*َقُّ ﴿اللَّهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ القوِيُّ العَزِيزُ﴾ * [إِنَّكَ لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ، لَطِيْفٌ. - عشرون مرة].
  Allahumme inni es'elke ya latifen gable kulli latif, ve ya latifen bade kulli latif , ya latifen latefe bi halgs semavati vel ard, es'elke bima latefte bihi bihalgs semavati vel ard en teltufe bi,fi hafiyyi lutfikel hafiyyi
  min hafiyyi lutfukel hafiyyi, inneke gulte ve gavlukel haggu (( Allhu latfun bi ibdih yerzuku men yeu, ve huvel gavyyul azz)) inneke latifun - "latifun" ( 20 defa)
  يَا لَطِيفًا فَوْقَ كُلِّ لَطِيفٍ ، أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَوَيْتُ بِهَا عَلَى الْعَرْشِ فَلَمْ يَعْلَمْ الْعَرْشُ أَيْنَ مُسْتَقَرُّكَ مِنْهُ...اُلْطُفْ بِي لُطْفًا خَفِيًّا مِنْ دَقَائِقَ لُطْفِكَ الْخَفِيِّ الَّذِي إِذَالَطَفَتْ بِهِ فِي أَ*َدٍ كُفِّي وَعُوفِيَ وَشُفِيَ
  ya latifen fevga kulli latif , es'elke bilgudretilletis teveyt biha alel aril felem yalemul aril eyne mustegarruke minhu... ultuf bi lutfen hafiyyen min degiga lutfikel hafiyyellezi iza latefet bihi fi ehadin kuffi ve ufiye ve ufiye

  اَللَّهُمَّ الْطُفْ بِي فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِعَلَيْكَ يَسِيرٌ ، وَأَسْأَلُكَ بِلُطْفِكَ اللَّطِيفِ التَّيْسِيرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْبَرْزَخِ وَالْآخِرَةِ وَلِلْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ
  Allahumme eltuf b f teysiri kulli asirin fe inne teysiral asiri aleyke yesirun, ve es'elke bilutfikel latiyfit teysira vel mua'fete fid din ved dnya vel berzehi vel ahirati velil mslimine ecmain.
  إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء
  inne rabbi latifun lima ye'u (yusuf 100.ayet)
  يَا لَطِيفُ اللُّطَفَاءِ ...يَا رَ*ِيم ٌ الرُّ*َمَاءِ ... اِذْهَبْ عَنِّي كُلُّ ضَيْرِ وَهْم ٍوَغَمٍّ وَنَكَدٍ وَضِيقٍ وَدَيْنٍ ، إِنَّكَ الْطُفْ اللُّطَفَاءِ وَأَرْ*َمُ الرُّ*َمَاءِ
  ya latiful lutaf'i ... ya rahimur ruham'i ... izheb anni kullu dayri ve hemmin ve ammin ve nekedin ve dgn ve deyn, inneke eltuful lutaf'i ve erhamur ruham'i
  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللُّطْفَ فِيما جَرَتْ بِهِ المَقاديرُ
  Allahumme inni es'elkel lutfe fima ceret bihil megdir
  يَا لَطِيفًا فَوْق َكُلّ ِلَطِيفٍ ، الْطُف ْ بِي فِي أُمُورِي كُلّهَا كَمَا تُ*ِبّ ُوَتَرْضَى ، وَأَرْضِنِي فِي دُنْيَايَ وَبَرْزَخِي وَآخِرَتِي.
  y latifen fevga kulli latifi, ultuf bi fi emuri kulliha kema tuhibbu ve terda, fi dnyaye ve berzehi, ve ahirati
  يا لطيفاً بخلقه ... يا عليماً بخلقه ... يا خبيراً بخلقه ... الطف بي يا لطيف ... يا عليم ... يا خبير . [ 3 مرات ]
  ya latifen bi halgihi.. ya alimen bi halgihi ...ya habiran bi halgihi... ultuf b ya latifu.. ya alimu ...ya habiru
  (3 defa)
  يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ، يا مَن ْوَسَّعَ لُطْفُه ُ أَهْل َالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَسْأَلُكَ بِخُفَّي ْ لُطْفِكَ الْخَفِيِّ الْخَفِيِّ أَن ْتُخْفِيَنِي فِي خَفِيّ
  ٍخَفِي َلُطْفُكَ الْخَفِيُّ ، إِنَّك َقُلْتَ وَقَوْلُكَ *َقٍّ وَصَدَّقَ : ((اللَّه لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيزُ)).
  ya latfu, ya latfu, ya latifu , ya men ves se'a lutfuhu ehls semavati vel ard, es'elke bi huffa lutfikel hafiyyil hafiyyi en tuhfiyeni fi hafiyyi hafiyyi lutfukel hafiyyu, inneke gulte ve gavluke hagg ve saddega : (( Allhu latfun bi ibdih yerzuku men yeu, ve huvel gavyyul azz))
  اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا قَوِيُّ ... يَاعَزِيزُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا مُعَيَّنُ بِقُوَّتِكَ ، وَبِعِزَّتِك َيَا مَتِينُ أَنْ تَكُونَ لِي عَوْنًا وَمُعِينًا وَلَطِيفًا فِي جَمِيع ِأَ*ْوَالِي وَأَقْوَالِي، وَنِيَّاتِي وَأَفْعَالِي ، وَجَمِيعُ مَا أَنَا فِيه ِمِنْ فِعْل ِالْخَيْرِ، وَأَنْ تَدْفَع َعَنِّي كُلُّ ضَيْرٍ وَنِقْمَةٍ ، وَمِ*ْنَةٍ وَفِتْنَةٍ قَدْ است*قيتها مِنْ غَفْلَتِي وَذُنُوبِي ، فَإِنَّك َأَنْتَ الْغَفُورُالرَّ*ِيمَ اللَّطِيفَ، فَقَدْ قَلَّتْ وَقَوْلُكَ *َقٌّ : ((وَيَعْفُوعَنْ كَثِيرٍ)).
  Allahumme inni es'elke ya gaviyyu ya azizu ya latifu ya mu'inu biguvvetike, ve bi izzetike ya metinu en tekune li avnen ve mu'inen ve latifen fi cemi'i ehvali ve egvali ve niyyeti ve efli ve cemi'u ma ene fihi min filil hayr, ve en tedfea anni kullu dayrin ve nigmeti, ve mihneti, ve fitneti gadis tehgayteha min afleti ve zunubi , fe inneke entel afurur rahimel latif, fegad gulte ve gavluke haggun : (ve yafu an kesir -ok affedendir)
  اَللَّهُمَّ بِ*َقِّ النَّبِيّ ِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَطَفَتْ بِهِ وَوَجَّهْتُهُ عِنْدَكَ، وَجَعَلَتْ اللُّطْفَ الظَّاهِرَ وَالْخَفِيّ َتَابِعًا لَهُ *َيْثُ تَوَجُّهٌ ، أَسْأَلُكَ بِلُطْفِكَ وَرَ*ْمَتُكَ وَكَرَمُكَ أَنَّ تُوَجِّهُنِي دَائِمًا أَبَدًاعِنْدَكَ ، وَأَنَّ تَ*ُفَّنِي فِي كُلِّ لَمْ*َةٍ وَلَ*ْظَةٍ وَنَفْسٍ بِلُطْفِ عَظِيم ٍكَبِير ٍمِنْ خَفِيِّ لُطْفِكَ ، إِنَّك َعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَلَطِيفٍ
  Allahumme bi haggn nebiyyi sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme ellezi latafet bihi ve veccehtuh indeke, ve cealet el lutfez zahira vel hafiyyi tabian lehu hays teveccuh, es'elke bilutfike ve rahmetuke keremuke enne tuveccihuni daimen ebeden indeke, ve enne tahuffani fi kulli lemhatin ve lahzatin ve nefesin bi lutfi azimin kebirim min hafiyyi lutfike, inneke ala kulli ey'in gadir ve latif
  (( اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ )) ،اللَّهُمّ بِوَاسِعِ لُطْفَكَ اللَّطِيفَ الْخَفِيَّ وَسَّعَ عليَّ رِزْقِي، وَبِبَسْطِ لُطْفُكَ اللَّطِيفُ الظَّاهِرُ وَالْخَفِيُّ عَطْفُ عليَّ جَمِيعِ خَلْقِكَ ، وَكَمَا صُنْتُ وَ*َفِظْتُ وَجْهِي وَقَلْبِي عَنْ السُّجُودِ لِغَيْرِكَ فَصُنْهُمَا وَا*ْفَظْهُمَا عَنْ ذُلِّ السُّؤَالِ لِغَيْرِكَ ، بِلُطْفِكَ وَرَ*ْمَتُكَ يَا ارْ*َمْ الرَّا*ِمِينَ
  (( Allhu latfun bi ibdih yerzuku men yeu, ve huvel gavyyul azz)) Allahumme bi vsia lutfikel latifel hafiyye ves sea aleyye rzgi, ve bi besti lutfikel latifuz zahiru vel hafiyyu atfu aleyye cemii halgike, ve kema sunte ve hafiztu vechi ve galbi anis sucidi liayrike fesunhuma vahfezhuma an zullis sueli liayrike, bi lutfike ve rahmetuke ya erhamer rahimin

  اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَالَطِيفُ ... يَالَطِيفُ... يَالَطِيفُ ، يَا مَنْ وَسَّعَ لُطْفُهُ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ،أَسْأَلُكَ أَنْ تَلْطُفَ بِي بِخُفَّيْ خَفِيَ لُطْفُكَ الْخَفِيُّ الْخَفِيُّ الَّذِي إِذَا لَطَفَتْ بِهِ فِي أَ*َدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَقِي وَ*ِفْظٍ وَنَصْرٍ ، إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْ*َقُّ : [(( اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيزُ )) (تَكَرَّرَ9 مَرَّاتٍ)]
  Allahumme inni es'elke ya latifu ya latifu ya latifu, ya men vessea lutfuh ehls semavati vel ard, Es'elke
  en teltufe bi hafiyyi hafiyyi lutfukel hafiyyu hafiyyullezi iza latefet bihi fi ehadin min halgike vagya ve hfzn ve nasr, inneke gulte ve gavlukel haggu: (( Allhu latfun bi ibdih yerzuku men ye'u, ve huvel gavyyul azz))
  (؛ura 19.ayet 9 defa tekrar et)
  اَللَّهُمَّ كَمَا لَطَفَتْ فِي عَظَمَتِكَ دُونَ اللُّطَفَاءِ ، وَعَلَوْتُ بِعَظَمَتِكَ عَلَى الْعُظَمَاءِ ، وَعَلِمْتُ بِمَا تَ*ْتَ أَرْضِكَ كَعِلْمِكَ بِمَا فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَكَانَت ْوَسَاوِسُ الصُّدُور ِكَالْعَلَانِيَةِ عِنْدَكَ ، وَعَلَانِيَةِ الْقَوْلِ كَالسِّرِّ فِي عِلْمِكَ، وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكِ ، وَخَضَعَ كُلٌّ ذِي سُلْطَانِ لِسُلْطَانِكَ ، وَصَارَ أَمْرُالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كُلّهُ بِيَدِكَ...اِجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ وَنَكَدٍ وَكَرْبٍ أَصْبَ*َتْ (أَمْسَيْتُ) فِيهِ فَرَجًا وَمُخْرِجًا.
  Allahmme kema letafet fi azametike dunellil lutaf'i ve alevtu bi azametike alel uzem'i ve alimtu bima tahte erdke keilmike bima fevga arike ve kanet vesvisus sudiru kelalaniyeti indeke, ve alaniyetil gavli kessrr fi ilmike, vengade kulli ey'in li azametike ve hadaa kullun zi sultani lisultanik, ve sara emrud dnya vel ahirati kullihu biyedike ic'al li min kulli hemmin ve ammin ve nekedin ve kerbin esbahtu (akam okununca emseytu) fihi ferecen ve muhricen

  اَللَّهُمَّ لُطْفِكَ بِي ، وَعَفْوِكَ عَنْ ذُنُوبِي ، وَتَجَاوُزِكَ عَنْ خَطِيئَتِي ، وَسِتْرِكَ عَلِيَّ قَبِي*ٍ عَمَلِيٍّ ، أَطْمَعَنِي أَنْ أسْأَلَكَ مَا لَا اسْتَوْجَبَهُ مِمَّا قَصَرَتْ فِيهِ ، أَدْعُوكَ آمِنًا ، وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنَسًا ، فَإِنَّكَ اللَّطِيفُ بِي وَأَنَا الْمُذَنَّبُ الْعَاصِي
  وَأَنْتَ الْمُ*ْسِنُ إِلَيَّ وَأَنَا الْمُسِيء إِلَى نَفْسِيِّ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، تَتَوَدَّدُ إِلَيَّ بِلُطْفِكَ وَنِعَمَكَ وأتبغض إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِي،
  وَلَكِنْ لُطْفِكَ الْعَظِيمِ وَالثِّقَةِ بِكَ و*ُسن اَلظَّنُّ فِيكَ *َمَلَانِي عَلَى الْجَرَاءَةِ عَلَيْكَ
  فَجَدَّ بِلُطْفِكَ وَفَضْلِكِ وَكَرْمِكِ وَإِ*ْسَانُكَ وَرَ*ْمَتُكِ عليَّ ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّطِيفُ الْجَوَادِ التَّوَّابِ الرَّ*ِيمِ.
  Allhumme lutfike b, ve afvike an zunub, ve tecvuzike an hatet, ve sitrike aleyye gabihin ameliyyi, etman en es'elke ma les tevcebehu mimma gasaret fih, edke amenen, ve es'elke muste'nesen, fe innekel latfu b ve enel muznibul s, ve entel muhsinu ve enel musi ila nefs fima beyn ve beynek, teteveddedu ileyye bilutfike ve nimek ve etebadu ileyke bilmes ve lakin lutfikel azimi ves sigti bike ve husniz zannu fike hameleni alel cer'eti aleyke fecedde bilutfike ve fadlike ve kermike ve ihsanuke ve rahmetuke aleyye,inneke entel latuiful cevadit tevvabir rahim.
  يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ الْطُفْ بِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ ، يَا لَطِيفُ ... يَا قَدِيرٌ أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي اسْتَوَيْتُ بِهَا عَلَى الْعَرْشِ ، فَلَمْ يَعْلَمْ الْعَرْشُ أَيْنَ مُسْتَقَرُّكَ مِنْهُ ، يَا اللَّهُ...يَا لَطِيفُ...يَا *َلِيمُ...يَا عَلِيُّ...يَا عَظِيمُ...يَا *َيُّ...يَا قَيُّومِ أَلَا مَا كَفَيْتَنِي شَرٌّ كُلُّ مَا خِلْقَتُهُ فِي سَمَائِكِ وَأَرْضُكَ
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّ*ْمَنِ الرَّ*ِيمِ ، اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَالْقَوِيُّ الْعَزِيزُ . [ 7 مرات ]
  ya latifu ya latifu ya latiful tuf bi lutfikel hafiyyi, ya latifu ya gadiru es'elke bil gudretil leti esteveytu biha
  alel ar؛i, felem yalemil aru eyne mustegarruke minhu, ya allahu ya latifu ya halimu ya aliyyu ya azimu ya hayyu ya gayyumu ela ma kefeyteni erru kullu ma hilgatuh fi semik ve erduk
  Bismillahirrahmanirrahim, Allhu latfun bi ibdih yerzuku men yeu, ve huvel gavyyul azz (7 defa)

  اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلِي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُ*َمَّدٍ وَعَلَى آل ِسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُ*َمَّدٍ وَسَخِرَ لِي بِسِرّ ِلُطْفِكَ اللَّطِيفِ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عِبَادِكَ ، مِمَّا فِي بِرَكِ وَبَ*ْرُكَ وَسَمَائِكَ *َتَّى
  لَا يَكُونَ فِي الْكَوْنِ شَيْءٌ مُتَ*َرِّكٌ أَو ْسَاكِنٍ ، صَامِتٌ أَوْ نَاطِقٍ ، ظَاهِرَ أَوْ بَاطِنٍ إِلَّا سَخَّرَتْهُ لِي بِبَرَكَةِ اسْمِكَ اللَّطِيفِ الْمَكْنُونِ ، يَا اللَّهُ...يَا لَطِيفُ...يَا *َيُّ.
  ...يَا قَيُّومٍ ، إِنَّمَا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve sahira li bi srr lutfikel latifi kulle ey'in min ibadike, mimma fi biraki ve bahruke ve sem'ike hatta la yekune fil kevni ؛ey'un muteharrikun ev skinin, smitun ev ntig, zahira ev btinin illa sehharethu li bi beraketis mikel latyfil meknun, ya allahu ya latifu ya hayyu ya gayyum, innema iza erade ey'en ey yegule lehu kun feyekun
  إِلَهِيُّ وَخَالِقِي وَاللَّطِيفِ بِي، جُودَكَ دَلَّنِي عَلَيْكَ ، وَإِ*ْسَانِكَ قَرَّبَنِي إِلَيْكَ ، وَلُطْفِكَ أَطْمَعَنِي فِيكَ ،أَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ ،وَأَسْأَلُكَ مَا لَا يُعَسِّرُعَلَيْكَ، إِذْ عِلْمِكَ بِ*َالِي يُغَنِّي عَنْ سُؤَالِي، يَا مُفْرَجًا عَنْ الْمِكْرُوبِ كَرْبَهُ فَرَجَ عَنِّي مَا أَنَا فِيهِ، يَا مَن ْلَيْسَ بِغَائِب ٍفَانْتَظَرَهُ ، وَلَا بِنَائِم ٍفَأُوقِظْهُ ، وَلَا بِغَافِل فَأَنْبَهه ، وَلَا بِنَاسٍ فَأَذْكُرْهُ ، وَلَابِعَاجِزٍ فَأَمْهَلَهُ، يَاعَالَمًا بِالْجُمْلَةِ وَغَنِيَّ عَنْ التَّفْصِيلِ، كَفَى عِلْمُكَ عَنْ الْمَقَالِ ، وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ، وَخَابَتْ الْآمَالُ إِلَّا فِيكَ، وَانْسَدَّتْ الطُّرُقُ إِلَّا إِلَيْكَ ،يَا اللَّهُ...يَا لَطِيفُ...يَا سَمِيعٍ...يَا قَرِيبُ...يَا بَصِيرُ...يَا مُجِيبُ اغْفِرْلِي، وَالْطُفْ بِي ، وَارْ*َمْنِي بِرَ*ْمَتِكَ يَا أَرْ*َمُ الرَّا*ِمِينَ ، وَيَسُرُّ لِي رِزْقِي ، وَسَخِرَ لِي جَمِيعُ خَلْقِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلِي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُ*َمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَ*ْبِهِ وَسُلَّمٍ.
  lahiyyu ve hlig vel latyfi b, cudeke delleni aleyke, ve ihsanike garrabeni ileyke, ve lutfike etman fike e؛ku ileyke ma la yahfa aleyke, ve es'elke ma la yuassiru aleyke iz, illmike bihl yuanni an sueli ya mufrecen anil mekrubi kerbehu ferece anni ma ene fih, ya men leyse biibin fentezerahu, ve la binaimin feu'gizhu, ve la biafil feenbeh ve la binasin feezkuruh, ve la biacizin fe'emheleh, ya alimen bilcumleti ve aniyye anit tefsil, kefa ilmuke anil megal, vengataar rec'u illa minke, ve hbetel emlu illa fike, venseddet tarigu illa ileyke, ya allahu ya latifu ya semi'u ya garibu ya basiru ya mucibu afirli, veltuf b, verhamni bi rahmetike ya erhamer rahimin ve yesirru li rzg, ve sahirali cemi'u halgke inneke ala kulli ey'in gadir, ve sallallahu ala seyydina ve mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
  اَللَّهُمَّ يَارَبُّ الْأَرْبَابِ ، مُرَبِّي الْكُلِّ بِلَطِيف رُبُوبِيَّتِكَ ، أَسْرَعُ لِي بِسَرَيَان ِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ بِلَا مِ*ْنَةٍ وَلَا فِتْنَةَ وَلَا بَلَاءَ ، وَقَلَبَنِي بَيْنَ أُصْبُعَيْن ِمِنْ أَصَابِعَ لُطْفِكَ ، *َتَّى اشْهَدْ لَطِيفَ لُطْفُكَ فِي كُلِّ جِهَةٍ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا ، أَوْ عَجَزَتْ عَنْهَا ، *َتَّى أَغْرَقَ فِي بَ*ْرِ لُطْفِكَ ، مُبْتَهِجًا بِ*َلَاوَةِ ذَاكَ الْبَ*ْرِ، *َلَاوَةُ تغذو أَرْوَا*َ الْمُرْتَا*ِينَ لِفَهْمِ أَسْرَارِكَ ، وَامْنَ*ْنِي اسْمًا مِنْ أَسْمَائِكَ ، ونوراً مِنْ أَنْوَارِكَ، وَلُطْفًا مِنْ أَلْطَافِكَ ، وَ*ِفْظًا مِنْ *ِفْظِكَ الَّذِي مِنْ تدرع بِه ِوُقِيَ شَرَّمَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمَا يَنْزِلْ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا يُعَرِّجُ فِيهَا ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ ... اَلنُّورُ ...اَللَّطِيفُ ...اَلْخَبِيرُ ... اَلْ*َفِيظُ ... وَصَلَّى اللَّهُ عَلِيِّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُ*َمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَ*ْبِهِ وَسُلَّمٍ
  Allahumme ya rabbul erbb,murabbiyel kulli bilatiyfi rububiyyetike, esra'u li biserayni lutfikel hafiyyi bila mihnetiv ve la fitnete ve la bel'i, ve galebeni beyne usbuaynim mim esabi'a lutfik, hatta e؛hede latiyfe lutfike fi kulli cihetiv ve vagatil iaretu ileyha, ev acezet anha, hatta araga fi bahri lutfik, mubtehicen bihalavati zakel bahri, halavatu tazu ervahel murthine lifehmi esrarike, vem nahnismen min esm'ike, ve nuran min envarike, ve lutfen min elt'fike, ve hfzan min hfzikellezi min tedrau bihi vugye erre ma yelicu fil ard ve ma yahrucu minha, ve ma yenzil mines semai ve ma yuarricu fiha,inneke entellahu... ennuru el latyfu el habiru el hafizu ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

  يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَالَطِيفُ ... يَا رَ*ِمْنَ ... يَا رَ*ِيمٍ مَا أُسَرِّعُكَ فِي تَفْرِيجِ الْكَرْبِ ، يَا مُفَرِّجُ الْكُرُوب ِفَرَجَ عَنَّا بِلُطْفِكَ وَرَ*ْمَتُكَ كُلَّ كَرْبٍ.
  يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا رَ*ِمْنَ ... يَا رَ*ِيمٍ مَا أُسَرِّعُكَ فِي تنفيث الْهَمَّ ، يَا منفث الْهُمُومَ نَفْثَ عَنَّا بِلُطْفِكَ وَرَ*ْمَتُكَ كُلَّ هَمٍّ.
  يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا رَ*ِمْنَ ... يَا رَ*ِيم ٍ مَا أُسَرِّعُكَ فِي إِجَابَةِ الدُّعَاءِ ، يَا مُجِيبُ الدُّعَاءِ اسْتَجِبْ لَنَا بِلُطْفِكَ وَرَ*ْمَتُكَ كُلَّ دُعَاءٍ.
  يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا لَطِيفُ ... يَا رَ*ِمْنَ ... يَا رَ*ِيمٍ مَا أُسَرِّعُكَ فِي بُرْءِ الدَّاءِ ، يَا شَافِي أَيِّ دَاءِ اشْفِ لَنَا بِلُطْفِكَ وَرَ*ْمَتُكَ كُلَّ دَاءٍ.
  اَللَّهُمَّ يَا لَطِيفُ كَمَا لَطَفَتْ بِخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، الْطُفْ بِي فِي قَضَائِكَ وَقَدْرِكَ الَّذِي قَدَّرَتْهُ عَلَيَّ ، وَفَرَجِ عَنِّي بِلُطْفِكَ وَفَضْلُكَ وَكَرَمُكَ وَرَ*ْمَتُكَ مَا أَنَا فِيهِ ، بِجَاهِ *َبِيبِكَ الَّذِي عَلَيْهِ صَلَّيْتُ وَسَلَّمْتُ
  ya latifu ya latifu ya latifu ya rahimne ya rahimim ma userri'uke fi tefricil kerb, ya muferricul kurubi ferece anna bilutfike ve rahmetuke kulle kerbin ya latifu ya latifu ya latifu ya rahamnu ya rahimim ma userri'uke fi tenfisil hemme, ya menfesul humume nefse anna bilutfike, ve rahmetuke kulle ya latifu ya latifu ya latifu ya rahamnu ya rahimim ma userri'uke fi icabetid dua, ya mucibud dua'istecib lena bi lutfike ve rahmetuke kulle dua'in ya latifu ya latifu ya latifu ya rahamnu ya rahimim ma userri'uke fi bur'id d'i, y fi eyyi d'ifi lena bilutfike ve rahmetuke kulle d'in Allahumme ya latifu kema letafet bihalgs semavati vel ard, eltuf bi gad'ike ve gudretikellezi gadderethu aleyye, ve ferece anni bi lutfike ve fadluke ve keremuke ve rahmetuke ma ene fih, bi chi habibikellezi aleyhi salleytu ve sellimtu
  اللَّهُمَّ صَلِ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ سَيَّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ كَمَا بَاركْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ *َمِيدٌ مَجِيدٌ .
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedin ve ala ali seyyidina ve mevlana muhammedin kema barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin inneke hamidun mecid
  اللَّهُمَّ صَلِ عَلَى سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُ*َمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ سَيَّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيَّدِنَا وَمَولاَنا مُ*َمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَاركْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ *َمِيدٌ مَجِيدٌ .
  Allahumme salli ala seyyidina ve mevlana muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil mmiyyi ve ala ali seyyidina muhamedin ezvacihi ve zrriyetihi kema salleyte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime ve barik ala seyyidina ve mevlana muhammedin nebiyyil mmiyyi ve ala ali seyyidina ve mevlana ve ezvacihi ve zrriyetihi kema barekte ala seyyidina ibrahime ve ala ali seyyidina ibrahime fil alemin inneke hamidun

Benzer Konular

 1. Srlarn Srr Allah'n smi Azam Duas
  Konu Sahibi camuro Forum Lahuti Dilek Dualar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Ekim.2016, 15:34

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •