Mübarek günlerde ve evlenme gibi sevinçli zaman*larda hayır için verilen ziyafet sofrasından kalkılacağı esnada bir dua okumak eskiden beri adettir.okunan yemek duası şudur kardeşlerim


BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHİM
Elhamdü lillâhilezi kale fi kitâbihikülu veşrebu ve lâ tüsrifu innehu la yuhibül müsrifin. Ves salatü ves selâmü ala rasulinâ Muhammedinil lezi yühibbül esyı-yâe vel agniyâel mut’imin ve alâ âlihi ve ashabihel mu*hibbi ne lil fukarai vel mesâkine vel mükrimin.
Alahümme’al ni’metana dâimen, ve hükûmetenâ kaimen, ve evlâdenâ alimen, ve lâ tusallıt aleynâ zali- ma,
Allahümmerham sahibi hâzet taami vel âilîn ve ea’tıl berekete lı mâliki hâ zet taami ve hazirirı. Ve at’ım- nâ min taamil cenneti ve askınâminşerabil kevseri ve zev’vicnâ bi huril ayn Ve ekrimnâ bi rü’yeti cemâlike yâ İlâhel alemin
Allahümme zid ve lâ ükallil bi hürmeti seyyidil mur- selın velhamdü lillâhi rabbil alemin.

selam ve dua ile