Doğru
Doğru
Sayfa 2 Toplam 3 Sayfadan BirinciBirinci 123 SonuncuSonuncu
Toplam 26 adet sonuctan sayfa basi 11 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Hanefi Mezhebini Öğrnelim

 1. #11
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  Doğru
  3 er-Reddü Alâ Siyeri´l-Evzâî: Bu değerli eserde, savaş ha*linde müslüm anlarla gayri müslimler arasındaki alâka ve münase*betler ve cihadla ilgili hususlarda Evzaf ile diğerleri arasındaki ih*tilâflar yeralmaktadır. Burada Ebu Yusuf, Iraklıların görüşünü desdeklemekte ve Evzaî´nin fikirlerini reddetmektedir.

  4 Kitab´ul-Harâc: Ebu Yusuf, bu ölmez eserinde islâm devle*tinin maliyesi için değişmez ve sağlam bir nizam ortaya koymakta*dır. Burada o, hocası Ebu Hanîfe´ye muhalefet ettiği meseleleri de ele alıp hem kendi görüşünü hem de hocasının görüş ve içtihadını büyük bir samîmiyyet, ciddiyyet ve ilim adamından beklenilen bir dürüstlükle anlatır. Burada ihtilaflı olduklarını anlatmadığı hususlarda onun hocasıyla fikir birliğine sahip olduğu düşünülebilir.[44]

  İmam A´zam´ın mezheb ve görüşlerinin yayılmasını sağlayan ikinci talebesi, Muhammed b. el-Hasen eş-Şeybânîdir. O, 132 H. yılında doğmuş ve 189 H. yılında ölmüştür. İmam Muhammed, Ebu Hanîfe´nin derslerine kısa bir müddet devam edebilmiştir. Fakat, Ebu Hanîfe ile başladığı tahsilini Ebu Yusuf´tan tamamlamış olup İrak fıkhının hafızı sayılır. Bütün bölümlerini içine almak üzere fık*hı tedvin eden ilk ilim adamı odur. Kendisine bu fıkhî çalışmaların*da ikinci hocası Ebu Yusuf yardımcı olmuştur. İmam Muhammed´in fıkıh mecmuaları çoktur. Fakat, fıkıh´da gerçekten ilk kaynak vazi*fesi gören eserleri şu altı kitabıdır:
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 2. #12
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  1 el-Asl (el-Mebsût)

  2 ez-Ziyâdât

  3 el-Câmi´us-Sağîr

  4 el-Câmi´ul-Kebir

  5 es-Siyer´us-Sagir

  6 es-Siyer´ul-Kebir
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 3. #13
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  İmam Muhammed bu kitaplarının bir kısmını hocası Ebu Yu*suf´la müzakere etmiş, bir kısmını da ona arzetnıiştir. «Kebir» diye vasıflandırdığı kitapları tek başına rivayet ettiği, «Sagîr »diye va*sıflandırdığı kitapları da Ebu Yusuf´a arzettiği söylenmektedir.

  Bu altı kitaba, îmam Muhammed´den açıkça rivayet edildiği için «Zâhir-i Rivaye» adı verilir. Bunlar Hanefi Mezhebinde kaynak va*zifesini görür. Özel bir tercih sebebi bulunmadıkça bu kitaplardaki görüşler terkedilmez. îmam Muhammed´in aynı derecede iki kitabı daha vardır:

  1 Kitab´ur-Redd Ala Ehl´il-Medine

  2 Kitab´ul-Âsâr

  Bunlardan ikincisi, Ebu Yusuf´un «Kitab´ul-Âsâr» ından çok şey nakleder. İmam Muhammed´in «Kitab´ur-Redd Âlâ Ehl´il-Medine» si*ni İmam Şafiî rivayet etmiştir.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 4. #14
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  mam Muhammed´e nisbet edilen başka eserler de vardır. Fakat bunlar güvenilir râvîlerce nakil ve rivayet edilmesi bakımından ön*ceki kitaplarının derecesinde değildir. Bu kitaplar şunlardır:

  1 el-Keysâniyyât

  2 el-Hârûniyyât

  3 el-Cürcâniyyât

  4 er-Rakkıyyât

  5 Ziyâdet´Uz-Ziyâdât

  Bu kitaplara «Gayri Zâhir-i Rivaye» denilir. Çünkü bunlar, İmam Muhammed´den açıkça rivayet edilmemiştir.[45]
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 5. #15
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  Hanefi Mezhebi´nîn Gelişmesi Ve Yayılışı


  Hanefî mezhebi istinbat ve tahric sayesinde son derecede geliş*miştir. Bu mezhebin gelişerek yayılmasını sağlıyan âmiller şu üç noktada toplanabilir:

  1 İmam Ebu Hanife´nin talebeleri pek çoktu. Bunlar, onun görüşlerini yaymak, fıkhının dayandığı esasları açıklamak hususun*da çok gayret göstermişlerdir. Pek az meselede hocalarına muhale*fet etmişlerse de umumî olarak onun görüşlerine uymuşlardır. İster hocalarına uysunlar isterse muhalefet etsinler, onun dayandığı de*lilleri açıklamayı ihmal etmemişlerdir. Aynı zamanda Ebu Hanîfe´-nin görüşlerine dayanarak birçok fer´î meseleleri ele alıp incelemiş*ler ve bu meselelerin dayandığı kıyasları açıklamışlardır.

  2 İmam Ebu Hanife´nin talebelerinden sonra gelen ve bu mezhebe bağlı olan fakihler, hükümlerin illetlerini ortaya kovmaya ve bunları gelecek asırlarda meydana çıkacak olan meselelere tat*bik etmeye çok önem vermişlerdir. Bunlar, mezhebin fer´î mesele*lerde dayandığı hükümlerin illetlerini tesbit edip ortaya çıkardıktan sonra birbirine benzeyen bütün meseleleri genel kaideler altında toplamışlardır. Böylece, çeşitli furû´ meselelerini içine alan külli kai*de ve nazariyeler koyarak, mezhebi sistemleştirmişlerdir.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 6. #16
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  3 Hanefî Mezhebi, çeşitli örfleri bulunan birçok ülkelere ya*yılmıştır. Bu ülkelerde yeni hükümler çıkarmayı gerektiren bir çok olaylar meydana gelmiş ve bu sırada Abbasi devletinin resmî mez*hebi olmak sıfatıyla Hanefî Mezhebi, bu meseleleri halletmek mec*buriyetinde kalmıştır, İşte Hanefî Mezhebi, Abbasi Devletinin resini mezhebi olarak beşyüz seneden fazla İslâm ülkelerinde tatbik edil*miştir. Harun er-Reşîd, Ebu Yusuf u Bağdad kadısı olarak tâyin et-; mistir. Aynı zamanda Ebu Yusuf, Başkadı (Kâdı´l-Kudât) lık maka*mında olup bütün vilâyetlerin kadıları onun emriyle tâyin ediliyor*du. Ebu Yusuf, tabiî olarak ancak Hanefî Mezhebini benimseyen fakihleri kadı tâyin ediyordu. Bu suretle Hanefî mezhebi büyük bir yayılma imkânına kavuşmuştur.

  Şüphesiz, çeşitli örfler istinbat işini geliştirmiştir. Bilhassa Ha*nefî mezhebine göre, hakkında nass bulunmayan meselelerde ve istinbatm kıyasa dayandığı yerlerde örf, istinbat esaslarından birini teşkil eder.[46]
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 7. #17
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  Hanefî Mezhebi´nîn Yayıldığı Ülkeler


  Hanefi mezhebi, Abbasi Devletinin hâkim olduğu bütün ülkeler*de yayılmıştır. Mezhebin otoritesi devletin otoritesiyle orantılı idi. Devletin otoritesi zayıfladığı zaman mezhebin otoritesi de zayıflıyor*du. Ancak, bazı ülkelerde tamamen halka mal olurken, diğer bir kı*sım ülkelerde de sadece resmî mezheb olarak kalıyor ve ibadet hu*susunda halk üzerinde hâkimiyet kuramıyordu. Irak, Mâverâünnehr ve fethedilen doğu İslâm ülkelerinde hem resmî, hem de halkça be*nimsenen mezheb, Hanefi mezhebi idi. Türkistan ve Mâverâünnehr´-de Şafiî mezhebi ile Hanefî mezhebi arasında sert mücadeleler ol*muş ve her iki mezheb bilginleri birbiriyle şiddetli tartışmalara gir*mişlerdir. Matem törenlerinde bile fıkhî tartışmalar yapılır ve bu tartışmalar taziye yerine geçerdi. Bu türlü sürekli fıkhî münazara*ların sonunda çeşitli deliller ve bu delillerden de ilim doğmuş, müs-lümanlar arasında her hangi bir düşmanlık yaratılmamıştır.

  Irak ve doğu İslâm ülkelerine bir gözatarsak görürüz ki, Ha*nefî mezhebi Şam´da hem halkın hem de hükümetin mezhebi olmuş*tur. Mısır´a doğru gelirsek, Mâlikî ve Şafiî mezhebinin Mısır halkı üzerinde hâkimiyyet kurma mücadelesi ettiğini görürüz. Çünkü Mı*sır´da bir yandan İmam Mâlik´in birçok talebeleri bulunuyordu-, öte yandan da İmam Şafii hayatının son kısmını Mısır´da geçirerek öl*müş ve oraya defnedilmişti. Dolayısıyla, Mısır´da her iki mezhebe mensup seçkin ilim adamları bulunuyordu.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 8. #18
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  Daha sonra Hanefi mezhebi, resmî bir mezheb olarak, Mısır´a gelmiş, fakat halk üzerinde bir otorite sağlayamamıştır. Mısır´ı Fa*tımî Devleti işgal edince, Hanefî mezhebinin buradaki resmi otori*tesini kaldırmış ve yerine Şiî İmamî mezhebini hâkim kılmıştır. Fatımîlerin yerine geçen Eyyûbîler, Şafiî mezhebini desteklemişler, yalnız Nuruddin eş-Şehid (öl. 569 H.)[47], Hanefî mezhebini halk arasında yaymaya çalışmış ve bu mezheb için medreseler yaptırmış*tır. Kölemenler devrinde Mısır´da her dört mezhebe göre kazâî hü*kümler verilmiştir.

  Kavalalı Mehmet Ali Paşa (öl. 1849 M.) Mısır´a hâkim olunca tek başına Hanefi mezhebini resmi mezheb olarak ilân etmiştir.

  Hanefî Mezhebi Mısır´dan Batıya (Mağribe) geçememiştir. An*cak Esed-b, el-Furat b. Sinan (öl. 213 H)[48] devrinde Mağrib´e ge*çen Hanefî mezhebinin ömrü, orada çok kısa olmuştur. Çünkü Ağlebiler Devletinin otoritesi çok güçlü idi ve bu hanedan mensupları Mâliki mezhebini tutuyorlardı. İşte bu yüzden Mağrib ve Endülüs´de tek başına Mâliki mezhebi yayılma imkânını [49]bulmuştur.[50]
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 9. #19
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  Metodu


  İmam Ebu Hanîfe, istinbat için tafsilâtlı olmasa da bir metod getirmiştir. Onun bu metodu, içtihadın bütün türlerini içine almak*tadır. Kendisi şöyle derdi: «Ben Allah´ın kitabıyla hüküm veriyo*rum. Kitab´ta bulamazsam Resûlullah´ın sünnetine sarılıyorum. Al*lah´ın Kitabında ve Resûlü´nün Sünnetinde bir hüküm bulamadı*ğım zamanlarda da sahabilerin sözlerine bağlanıyorum. Yalnız, sa-habîlerden istediğim kimselerin sözünü alıyor, istediğim kimselerin sözünü almıyorum. Ancak, sabahîlerin sözlerinin dışına da çıkmı*yorum. Fakat iş İbrahim (Nahaî), Şa´bî, îbni Sîrin, Ata ve Said b. el-Müseyyib´e gelince; onlar nasıl ictihad yapmışlarsa ben de öyle ictihad yapıyorum.»[33]

  Bu ifade, Ebu Hanîfe´nin önce Kitab, sonra Sünnet, daha sonra da sahabilerin sözüne dayanarak fetva verdiği, tabiîlerin söz ve gö*rüşlerine bağlı kalmadığını gösterir. Bu, nass´lara dayanarak ictihad yapmak demektir. Hakkında nass bulunmayan meselelerin hüküm*lerini açıklamak için yaptığı ictihadlara gelince; bu hususta el-Mekri´nin «Menâkıbu Ebi Hanîfe» sinde, İmam A´zam´m bir çağdaşın*dan aynen şöyle nakledilir:
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 10. #20
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  «Ebu Hanîfe´nin görüşleri güvenilir (sika) kimselere dayanmak ve kötü (kubh) den kaçınmaktır. Onun ifadeleri; insanların mua*melelerini, bu muamelelerin düzgün olmasını, onların işlerinin iyi gitmesini sağlayan esasları yakmdan incelemiş bulunmasının bir sonucudur. O, meseleleri kıyasla hallederdi. Kıyası tatbik etmek im*kânsız olursa istihsana baş vururdu. İstihsan da yürümezse müslümanların örf ve teamülüne göre fetva verirdi. îcmâ´ ile kabul edi*len hadislere sarılır ve bunlara göre kıyas yapardı. Sonra istihsana baş vururdu. Bunlardan hangisi daha uygun düşerse ona göre fet*va verirdi. Sehl der ki: «İşte Ebu Hanîfe´nin ilmi budur. Bu ise âm*menin ilmidir.»[34]

  Buna göre Ebu Hanîfe´nin ortaya koymuş olduğu metod şu ye*di esasa dayanır:

  1 Kitab: Bu, şeriatın temel direği ve Allah´ın kıyamete ka*dar bakî olacak nurudur. O, şeriatın genel esaslarım içine alır, asıl hükümler ondan çıkarılır. Yani o, şeriatın anayasasını teşkil eder.

  2 Sünnet: Bu, Allah´ın Kitabım açıklayan, Kitab´daki müc*mel hükümleri genişleten, Hz. Peygamber´in Rabbından aldığı elçi*lik görevini tebliğinden ibarettir. Yani o, yakînen İman edenler için bir tebliğ olup onu kabul etmiyenler, Peygamber´in Rabbından aldı*ğı elçilik görevini de tanımıyorlar demektir.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •