92. Ameli mezhepler hangileridir?
• Amelde hakk mezhepler 4 tür. Bunlar; Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli mezhepleridir.

93. Mezhep imamlarının isimleri ve kısaca hayatları?
• Hanefi Mezhebi: İmam Azam Ebu Hanife. Adı Numan’dır. Babasının adı da Sabit tir. Hicri 80 tarihinde Küfe de doğmuş, 150 tarihinde Bağdat’ta vefat etmiştir.
Maliki Mezhebi: İmam Malik b. Enes, Hicri 93 tarihinde medine'de doğmuş. 179 tarihinde Medine’de vefat etmiştir.
Şafii Mezhebi: İmam Muhammed b. İdris El-Şafii. Hicri 150 tarihinde Askalan’da veya Gazzede doğmuş, 204 tarihinde Mısır’da vefat etmiştir.
Hanbelî Mezhebi: İmam Ahmet b. Muhammed b. Hanbeli, aslen Mervezlidir. Hicri 164 tarihinde Bağdat’ta doğmuş, 241 tarihinde Bağdat'ta vefat etmiştir.

94. Ameli mezheplerin dayanağı nelerdir ve bunlara ne denir?
• Ameli mezhepler; kitap, sünnet, icmai ümmet ve kıyası fukaha üzerine kurulmuştur. Dini bilgilerin bu dört ana kaynağına “Edillei Erbaa” denir.

95. Edillei Erbaa’ın kısaca tanımları?
• Kitap: Kur’an-ı Kerim.
Sünet: Peygamberimizin sözleri, fiilleri ve takrirleri (görüp te yasaklamayıp sükut ettiği şeyler).
İcmai ümmet: Bir asırda bulunan müctehitlerin bir hadisenin şeri hükmü hakkında ittifak etmeleridir.
Kıyası fukaha: Bir hadisenin kitap ile, sünnet ile veya icmai ümmet ile sabit olan hükmünü aynı illete, aynı sebebe, aynı hikmete dayalı o hadisenin tam benzeri başka bir hadisede de izhar etmektir. Yani o hükmü yeni mesele için de vermektir.