♦ Cumanın Saygı Kuralları Nelerdir?
Cuma gününde Müslümanlar bir araya gelir, topluca Cuma namazı kılar, birbirleriyle görüşüp kaynaşırlar. Bu hususta şu saygı kurallarına dikkat etmek lâzımdır:
1 - Cuma gününe, İmkânı olanlar sabahtan hazırlanmalıdır-
lar.
Bu hazırlık; gerekli vücut temizliğini yapıp abdest almak, ye*ni ve temiz elbiseler giyip güzel kokular sürünmek, ağırbaşlılık ve ciddiyet içinde erkenden camiye gitmek gibi hususlardır.
2 - Cuma günü için gusletmek. Cünüplükten kurtulmak için gusledilmesi de yeterlidir.
3 - Cuma günü Cuma namazından önce veya Cuma gece*si Kehf, Duhan veyahut Yâsin yahut da başka bir sûre oku*mak...
Bu kutlu günü Kur’an’ın nûru ile süslemek, güzel bir amel, sevaplı bir iştir.
4 - Cuma namazı için camiye gidince henüz hutbe başlama*mış ise, kıbleye yakın boş bulunan bir yere oturmak, hutbeyi okuyacak görevli minbere çıkınca can kulağı ile dinlemek.
5 - Hutbeyi okumakla görevli Hatip minberden inerken mih*raba geçmesi için ayağa kalkmak. Bu minber ile mihrap arasın*da oturanlar içindir.
6 - Hatibin hutbesinden öğüt almak.
7 - Peygamberimiz’e bol bol salâvat getirmek.
8 - Fakirlere sadakalar dağıtmak.