Nazardan Koruyan Dua dır lahutii forum ailesi..Bir çocuğun veya yıldızı hafif bir kimsenin veya herhangi bir sürü davarın her türlü nazardan ve âfattan emin olması için aşağıda yazılı ayet ve duaları yazıp veya yazdırıp üzerinde taşımak bu maksadı temin eder.

Bismillâhirrahnıânirrahıym Elhamdü lillâhi rabbil âlemin Errahmânir rahıym Mâliki yevmid dîn İyyâke na’büdü ve iyyâke nesteıyn İhdinas sırâtal müstekıym Sırâtallezîne en’amte aleyhim Ğayril mağdûbi aleyhim velad dâllîn Allâhü lâ ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm Lehû mâ fis semâvâti vel erd Men zellezî yeşfeu mdehû illâ bi iznih Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm Ve lâ yühıytûne bi şey’in min ılmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le raeytehû hâşian mütesaddian min haşyetillâh Ve tilkel emsâlü nadribühâ lin nâsi leallehüm yetefekkerûn Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hüve âlimül ğaybi veş şehâdeti hüver rahmânür rahıym Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hüvel melikül kuddûsüs selâmül mü’minül müheyminül azîzül cebbârul mütekebbiru sübhânellâhi ammâ yüşrikûn Hüvellâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül esmâül husnâ vüsebbihu lehû mâ fıs semâvâti vel erdi ve hüvel azîzül
hakîm Ve in yekâdüllezîne keferû le yiizlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiuz zikra ve yekûlûne innehû le mecnûn Ve mâ hüve illâ zikrun lil âlemîn Bismillâhirrahmânirrahıym Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil erdi ve lâ fis semâi ve hûves semîul alîm Bismillâhi vallâhü ekberu ikbâran ve ı’zâmen ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym Le halkus semâvâti vel erdi ekber Min halkın nâsi ve lâkinne ekseran nâsi lâ ya’lemûn Allâhümme rabbi abese âbisin ve nefese nâfisin ve leyli dâmisin ve tarîki tâmisin ve hicri yâbisin ve şehâbi kâbis Allâhümme aynil mı’yâni fî mâlihî ve veledihî ve a’yünin nâsi aleyhi ve huz kelimetehû min beyni şefeteyhi ve nezarathü min beyni cefneyhi ve rud Allâhümme aynehû aleyhi ferciıl besara hel terâ min füzûr Sümmerciıl besara kerrateyni yenkalib Heykel besaru hâsien ve hüve hasîr Ve raddellâhüllezîne keferû bi ğayzıhim lem yenâlû hayran ve kefellâhül mü'minînel kıtâl Ve kânellâhü kaviyyen azîzâ Bel nakdifu bil hakkı alel bâtıli fe yedmeğuhû fe izâ hüve râhikun ve lekümül veylü mimmâ tesıfûn İnnî tevekkeltü alellâhi rabbî ve rabbiküm mâ min dâbbetin illâ hüve âhızün bi nâsıyetihâ İnne rabbî alâ sıratın müstekıym
Bismillâhirrahmânirrahıym Vel asr İnnel insâne le fi husr İllellezîne âmenû ve amilüs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr Bismillâhirrahmânirrahıym Li iylâfi kurayşin îlâfihim Rıhleteş şitâi ves sayf Felya’büdû rabbe hâzel beytillezî at’amehüm min cûın ve âmenehüm min havf Bismillâhirrahmânirrahıym Kul eûzü bi rabbil felak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğâsikın izâ vekab Ve min şerrin neffâsâti fil ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased Kul eûzü bi rabbin nâs .Melikin nâs İlâhin nâs Min şerril vesvâsil hannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs Minel cinneti ven nâs Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn Ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve şefıy’ınâ ve mevlânâ ve cemiy’ınâ ve hâminâ ve kurrati uyûninâ ve nûri ebsârinâ muhammedin ve alâ ehli beytihî ve ashâbihî ecmeıyne ve sellim teslîmen kesîrâ