ÇOK GÜZEL FAYDALI OKUNACAK DUALARDAN OLAN nuru nübüvvet duası nı paylaşıyorum öncelikle faziletlerini yazayım.bu dua cin,şeytan,insan nazarından ve hasetinden korunma amacıyla, ömrün uzaması, hastalığın şifâsı ve hacet için okunur.

duanın okunuşuna geçelim;

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhûmme zi’s-sultânil-azıym.
Ve zi’l-menni’l-kadim.
Ve zi’l-vechi’l-kerîm.
Ve veliyyi’l-kelimâti’t-tammati ve’d-dâ’veti’l-müstecabâti ‘akili’l-Hasani ve’l-Hüseyni
min enfusi’l-hakki ‘aynu’l-kudreti ve’n-nezıriyna ve ’aynu’l-cinni ve’l-insi ve’ş-şeyâtiyni.
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne
innehû le mecnûn.
Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn.
Ve mustecâbi kur’âni’l-azıymi.
Ve varise Suleymânu Dâvud ve Âleyhimâ’s-selâmu’l-vedûdu zu’l-‘arşi’l-mecid.
Tavvil umri ve sahhih cesedi vakdi haceti ve eksir emvâlî ve evladî ve habbibi li’n-nâsi ecmâıyne.

Ve tebâ’ade’l-adavete kullu min beni ’deme âleyhi’s-selâmu men kâne hâyyav
ve yahikka’l-kavlu ‘alel kâfirîn. İnneke alâ kulli şey'in kadîr.
Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn,
Ve selâmun alel-mürselîn,
Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Amîn.