Peygamberlerin Okuduğu Tesbihler vede faziletleri bunlardır kenzul.com ailesi.Bu mübarek tesbihlere devam etmek, peygamberlerin Allah'ın selamı üzerlerine olsun manevi feyizlerinden gıdalanmaya vesile olur.Cesedi yerde, gönlü lahıti alemlerde seyeran eder.Ricalüllahın sevgilisi olur.Sevgisi her mahlukun kalbine düşer.Manevi yönden güçlenmesine vesile olur.

Hazreti Adem (a.s)'in okuduğu tesbih:

La ilahe illa ente sübhaneke ve bi hamdike amiltü suen ve zalemtü nefsi fağfir li ve ente hayrul ğafirin.Ve tüb aleyna inneke entet tevvabür rahıym

Nuh Aleyhisselam'ın okuduğu tesbih:

Sübhanel ğaniyyil hamid.Sübhanel halikıl bari'.Sübhanel hasenil cemil.Sübhaner raufir rahıym

Hazreti İbrahim(a.s)'in okuduğu tesbih:

Sübhane men ala fil heva.Sübhane men selleme ala nuhın fil alemin.Sübhane men tabe ala ademe min hatıy'etih.Sübhane men tükaddisü lehu zulümatül leyli ve yümeccidü lehu nurun ne har

Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın okuduğu tesbih:

Sübhane men hüv müttaliun bi ılmi cevarıhıl kulub*Sübhane men la yahfa aleyhi hafiyetün fis semavati vel ard*Sübhaner raufir rahıym

Hazreti İshak(a.s)'ın duası:

Sübhanel ferdil vitr*Sübhanel azıymil a'zam.Sübhanellahi ve teala

Hazreti Eyyüb(a.s)'ın okuduğu tesbih:

Sübhanel celilil cemil*Sübhanel aliyyil hamid* Sübhanel vasiıl ğaniyy*Sübhanellahi ve teala*Sübhane men yekşifüd durra*
Salih Aleyhisselam'ın okuduğu tesbih:

Sübhanel ferdil vitr*Sübhanel azıymil a'zam*Sübhanel vahıdil ehadil macid*Sübhane men hüve hafiyzun la yağfelü*Sübhane men hüve ğaniyyün la yeftekıru*

Hazreti Yunus(a.s)'ın okuduğu tesbih:

Sübhanel kadıl ekber*Sübhanel halikıl barii*Sübhanel kadiril muktedir*Sübhanel azıymi ve bi hamdih*Sübhanellehil hakk*Sübhanellahil kabidıl basıt*Sübhanen nafiı*Sübhanel kadıl hakk*

Hazreti Yakub(a.s)ın okuduğu tesbih:

Ya racael mü'minine la taktau racai ve ya ğıyasel müsteğıysine eğısni ve habibet tevvabine tüb aleyye*

Hazreti Yusuf(a.s)'ın okuduğu tesbih:

Sübhane men hüve rahıymün la ya'celü*Sübhane men hüve rakıybün la yağfelü*Sübhane men hüve cevadün kerimün la yağfelü*Sübhane men hüve cevadün kerimün la yebhalü*Sübhane men hüve ğaniyyün la yeftekıru*

Hazreti Yahya(a.s)'nun okuduğu tesbih:

Sübhane men la yedfeu şey'ün kudrateh*Sübhane men la yeblüğul a'malü şükrah*Sübhane men la yuhyil mevta ğayruh*
Hazreti Musa(a.s)'nın okuduğu tesbih:

Sübhane men la ya'tedi ecele memleketih*Sübhane men ulüvvühu dalin ve fi dünüvvihi al*Ve fi işrakıhi münir*Ve fi sültanihı kaviyy*Ve fi mülkihı aziz*Allahümme lekel hamdü ve ileykel müşteka ve entel müstean*Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azıym*Elhamdü lillahi rabbil alemin*Allahümmec'al hayrahu beyne ayneyhi ve şerrahu tahte ricleyh*Allahümme inni ezuruke fi nuhurihi ve esteıynüke bike aleyhi ve euzu bike bi ızzetike ve kudratike ente azıymün fevka arşike min fevkıs semai fe la yesıfü azameteke ehadün min halkıke ya Allah*Sübhanellahi ma a'zame şanüh*La ilahe illellahü sübhanellahi ma a'lemellah*La ilahe illellahü muhammedün rasulüllah*La ilahe illelahül halimül hakim*Sübhanellahi rabbil arşil kerim*Vel hamdü lillahi rabbil alemin*

Hazreti Harun(a.s)un duası:

Sübhanel baısil varis.Sübhanel kaimid daim*Sübhanellahil azıymi ve bi hamdihı sübhanellahil azıym

Hazreti Peygamber(s.a.v.)in okuduğu tesbih:

Sübhanellahi ve bi hamdih.La ilahe illa ente ve bi hamdik.Allahümme faricel hemmi ve kaşifel ğammi mücibe da'vetil mudtarrine rahmaned dünya vel ahırati ve rahıymehüma