♦ Peygamberlerde bulunan ortak özellikler nelerdir?
1. Sıdk (Doğruluk): Bütün peygamberler Allah’tan alarak verdikleri tüm haberlerinde doğru sözlüdürler. Onlar hakkında kizb (yalancılık) hali düşünülemez.
2. Emanet (Güvenilir olmak): Peygamberler Allah’ın kendilerine verdiği vazifeleri yerine getirme hususunda en güvenilir kimselerdir. Peygamberlerde asla göreve ihanet ve kötüye kullanma hali görülmez.
3. Tebliğcilik: Peygamberler Allah’tan kendilerine vahyolunan şeyleri ümmetlerine noksansız ve ilâvesiz olarak aynen bildirir, tebliğ ederler. O haberleri gizlemek, bozup değiştirmek söz konusu değildir.
4. Fetanet: Peygamberler üstün bir akıl ve zekâya, kuvvetli bir hafızaya ve yüksek bir mantık ve ikna kabiliyetine sahiptirler.
Peygamberlerin delilik, gafillik, cahillik gibi kötü sıfatlarla uzaktan-yakından hiçbir ilgileri yoktur.
5. İsmet (masumiyet, günahsızlık): Peygamberler gizli- açık her türlü günahlardan, kusurlardan, kötü huylardan, peygamberlik şerefiyle bağdaşmayacak eylemlerden uzaktırlar. Günah işlemek peygamberler hakkında düşünülemez.
Peygamberlere kötü huy ve günah isnad eden her fikir, İslâm inancına göre sapık ve inkarcı bir düşünce ürünüdür.