♦ Orucun Sosyal Hayata Bakan Faydası:
insanlar, geçim yönünden aynı seviyede yaratılmamış; fakir, zengin, orta halli gibi bâzı gelir gruplarına ayrılmıştır. Ce- nâb-ı Hak, maişetteki bu farklılık sebebiyle, zenginleri fakirlerin yardımına dâvet etmektedir. Tâ ki zenginle fakir arasında büyük bir yaşayış farkı meydana gelmesin.
Toplumda sınıflar arasında gerçek bir yardımlaşma ve dayanışmanın te’sis edilmesi büyük bir zarurettir. Aksi takdirde fakirlerde zengine karşı kin ve hased, zenginlerde ise fakire karşı küçümseme ve hakkını gasbetme duyguları gelişir ki, bunun sonucu olarak da toplumun huzur ve mutluluğu kaybolur, âsâyiş ve iç güvenliği tehlikeye düşer. Demek ki huzurlu bir toplum yapısına kavuşmak için, sınıflar arasındaki uçurumların doldurulması, zenginle fakir arasında tam bir yardımlaşmanın sağlanması ve karşılıklı saygı, merhamet ve sevgi bağlarının kurulması şarttır.
Zenginlerin ve imkân sahiplerinin, fakir-fukaranın yardımına koşması ise, ancak onların hallerini bir nebze olsun yaşamaları ve hissetmeleri ile mümkündür. Bu da en iyi şekilde oruçla gerçekleşir.