♦ Haccın Hükmü Nedir?
Hac ibâdeti, islâmın 5 temel esasından biridir. Hem beden, hem de mal ile yapılan bir ibadettir.
Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Farz oluşu: Kitab, Sünnet ve icma’ ile sabit olmuştur.
Kur’ân-ı Kerîm’de haccın farziyetini bildiren âyet-i kerîme ve meâli şöyledlr:
Ona (Kâ’beye) bir yol bulabilenlerin (gücü yetenlerin) Beyti hac (ve ziyaret) etmesi Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. (Âi-i imrân, 97).
Hac, şartlarını üzerinde taşıyan her erkek ve kadına, ömürde bir defa olmak üzere farzdır. Bu husus hadis-i şerîf’te şu şekilde belirtilmiştir:
“Ey insanlar, sizin üzerinize hac farz kılınmıştır. O halde hac ibâdetini yerine getirin.”
(Ashâbının içinden) bir adam sordu:
- Ey Allah’ın Resülü, her sene mi?
Adam aynı soruyu üç defa tekrarlayıncaya kadar Peygamberimiz sustu. Sonra şöyle buyurdu:
Eğer ben ‘evet’ deseydim, her yıl farz olurdu ve buna gücünüz yetmezdi...” (Müslim, Hac, 412)