Doğru
Doğru
Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Salavatı Kevser Okunuşu-Anlamı

 1. #1
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart Salavatı Kevser Okunuşu-Anlamı

  Doğru
  Salavatı Kevser Okunuşu-Anlamı:Gümüşhanevî Hazretleri buyuruyor ki:
  “Bu salavatı okuyan kimseye İlâhî rahmet sağanak gibi yağar. Allah Resulü’nün ve diğer peygamberlerin şefaati de o kimseye vardır. Bu salat, çok etkilidir. Rızkın genişlemesi, afetlerden kurtulmak, kolay rızık elde etmek, sıkıntılardan kurtulmak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ’in muhabbetini kazanmak, Aşere-i Mübeşşere’nin, meleklerin ve bütün Müslümanların sevgisini kazanmak gibi büyük sırları ihtiva etmektedir. ”
  Bu salavat günde en az bir defa okunmalıdır.

  Bismillâhirrahmânirrahıym Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin adede mâ kâne ve adede mâ yekûnü ve adede mâ hüve kâinün fi dmillâhi teâlâ ve salli ve sellim alâ rûhıhî fil ervâhı ve alâ cesedihî fil ecsâdi ve alâ kabrihî fil kubûri ve alesmihî fil esmâ' Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil alâmeti vel ğamâmeti veş şefâati vel kirâmi ven nübüvveti ver risâleti salâten dâimeten ilâ yevmil kıy ânı Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinillezî hüve ebhâ mineş şemsi vel kameri adede hasenâti ebî bekrin ve umer Ve adede nebâtil erdi ve evrâkış şecar Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muham- medin adeder remli vel hasâ vel meder Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin adede men hacce va’temara Ve adede mâ yatlüu aleyhiş şemsü vel kamer Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinis senedil a’zami ves seyyidil ekram Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil mekâmil enveri vel vechil akmer Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâ- hıbil cebînil ezher Ve sâhıbil livâil hamdi fil mahşeri vet tâci vel miğfer Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin sâhıbil havdı vel kevseri vel mıhrâbi vel minberi adeder remli ve katril metar Ve adede mu’cizâtihilletî lâ yuhsar Ve hüven nebiyyül müftehar Ve sellim teslîmâ Bismillâhirrahmânirrahıym Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ ve mevles sekaleyni muhammedin adedel melâ- iketi saffen saffâ Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve mevlânâ ve mevlel âlemeyni muhammedin adede âyâtil kur’âni harfen harfâ Ve alâ âlihil kirâmi ve ashâbihil ızâm Ve sâdâtihil fi- hâm Ve sellim teslîmâ Bismillâhirrahmânir rahıym Allâhümme salli alâ seyyidinâ muham- medin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim Bismillâhirrahmânirrahıym Bismillâhir rahmânir rahıym Bismillâhir rahmânir rahıym Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ aynil ınâyeti ve kenzil hidâyeh Ve tırâzil hulleh Ve arûsil memleketi ve lisânil hücceti ve şefîıl ümmeti ve imâmil hadrati ve nebiyyil ümmeti seyyidinâ ve mevlâ- nâ muhammedin ve âdeme ve nûhın ve ibrâhî- mel halîli ve alâ mûsel kelîmi ve alâ rûhdlâhi ıysel emîn Ve alâ dâvûde ve süleymâne ve ze- keriyyâ ve yahyâ ve alâ âlihim ve sahbihim ecmeıyn Bismillâhir rahmânir rahıym Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhamme- dinillezî cema’te bihî şettâtin nüfûs Ve nebiyyikellezî celeyte bihî zalâmel kulûb Ve habîbi- kellezıhtertehû alâ külli habîb Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinillezî câenâ bil hakkıl mübîn Ve erseltehû rahmeten lil âlemîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin kemâ yenbeğıy li şerafi nübüvvetihî ve li azıymi kadrihil azıym Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinir rasûlil kerîmil mütâıl emîn Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinil habîbi ve alâ ebîhi ibrâhîmel halîli ve alâ ehıyhi mûsel kelîm Ve alâ rûhıllâhi ıysel emîn Ve alâ abdike ve nebiyyike süleymâne ve alâ ebîhi davûde ve alâ cemiy’ıl enbiyâi vel mürselîn Ve alâ ehli tâatike ecmeıyn Min ehlis semâvâti vel eradıyn Ferhamnâ bihim yâ erhamer râlu mîn Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidina muhammedinin nebiyyil ümmiyyi adede mâ lis semâvâti ve mâ fil erdi ve mâ beynehümâ ve ecir lutfeke fî ümûrinâ vel müslimîne ecmeıyn Bismillâhirrahmânirrahıym Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedinis sâbikı lil halkı nûruhû ve rahmettin lil âlemine zuhûruhû adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salâten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salâten lâ gayete lehâ ve lâ müntehâ velenkıdâe salâten dâimeten bi devâmike bâkıyeten bi bekâike ve alâ âlihî e ahbihî e sellim teslîmen misle zâlik Bismillâhir rahmânir rahıym Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî e sahbihî ve sellim Allâhümme sehhır lî emrar rizkı ve a’sımnî minel hırsı vet talebi fî talebihî ve min kesratih Allâhümme rabbehû ve minez zülli lil halkı bi sebebihî ve minet tefekküri vet tedbîri fî tahsıylihî veş şühhı vel buhli ba’de fusûlih Vec’alhü sebeben li ikâmetihil ubûdiyyeti ve müşâhedete ahkâm Allâhümme tevelle emrî bi zâtike ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve lâ ilâ ehadin min halkıke vehdinî ilâ sırâtm müstekıym Sırâtıllâhillezî lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil erdi e lâ ilallâhi tesıyrul ümûr Sübhânellâhil azıym Bismillâhir rahmânir rahıym Bismillâhirrahmânirrahıym Bismillâhirrahmânir rahıym Fe lâ uk- simü bi mevâkıın nücûmi ve innehû le kasemün lev ta’lemûne azıym İnnehû le kur’ânün kerîmim fî kitâbin meknûnin lâ yemessühû illel mu- tahherûn Tenzîlün min rabbil âlemin E fe bi hâzel hadîsi ta’cebûn Ve tedhakûne ve lâ tebkûne ve entüm sâmidûn Fescüdû lillâhi va’büdû Bismillâhir rahmânir rahıym Allâhümme salli alâ muhammedin abdike ve rasûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Allâhümme innî es’elüke bi mekâıdil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitâbike ve bismikel a’zami ve ceddikel a’lâ ve bi kelimâti- ket tâmmâtilletî lâ yücâvizühünne en tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim Ve en tu’tıyenî rizkan halâlen tayyiben ğayra matlûbin ve ğâliben ğayra mağlûbin Yâ vâsial mağfirati ve yâ râzikal mukallilîn Ve yâ nâsıral âcizîn Allâhümme in kâne rizkıy fis semâi fe enzilhü ve in kâne fil erdi fe ahrıchü ve in kâne beıyden fe karribhü ve in kâne asîran fe sehhilhü Ve in kâne kalîlen fe kessirhü Ve in kâne kesîran fe bârik lî fîh Allâhümmec’al yedel ulyâ bil atâi ve lâ tec’al yedes süflâ bil isti’tâi yâ fettâhu yâ razzâku yâ alîm Allâhümme innî es’elüke min fadlikel azıymi min hayrikel cesîmil amîm En tüsalliye alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve sellem Ve en tec’ale lî ve lil müslimîne min külli hemmin ve ğammin feracen ve min külli dıykın mahracen Ve min fâhışetin sirran ve ilâ hayrin sebîlen ve en tüveffiyenî alâ dînî ve tü- hevvine alâ mâ ehâfü usrahû min ümûrid dünyâ vel âhırati inneke alâ külli şey’in kadîr Yâ nı’mel mevlâ ve yâ m’men nasıyru ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masıyr Hasbünallâhü ve nı’mel vekîl Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâ- hil aliyyil azıym Bismillâhir rahmânir rahıym Allâhümme salli ve sellim alâ men feddaltehû alâ cemiy’ıl mahlûkâtike ve kerramtehû alâ umûmi mevcûdâtik Ve hassastehû bil mekâmil mahbûbiyyeti ve beastehû ilâ kâffetil insi vel cinnil kasîmil vesîmin nebiyyil kerîmi seyyidil enbiyâi vel mürselîne ve imâmihim ve mükad- demihim ve temâmihim seyyidinâ muhammedi- nillezî evlâhü mevlâhül vücûde bi esrihâ Ve ebâhahül esrâra fil isr⒠Ve emeddehû minhü nebîlün tâilün mâ lehû ehadün fil enbiy⒠Şemsül meârifi kamerul avârifi kenzül letâifi bahrul ulûm Ve matlabül fühûm Ve ersü rubûıd da-lâl Mâhıy şerîatî ehlil muhâli seyyidül bathâi vez zemzemi ves safâ Nebiyyüllâhi ve habîbüh Ve safiyyühû ve halîlühû ve neciyyühû ve abdühû ve rasûlüh Ahsenün nâsi halkan ve a’zamühüm hulükan ve ebsetuhüm kinnen ve ekseruhüm ciddâ Ve evferühüm aklen ve ec- melühüm şeklen ve evdahuhüm kavlen ve a’ze- zühüm hayâen ve ebhecühüm şeklen ve asdeku- hüm naklâ Ve asberuhüm fi tâatillâhi ve ezkâ- hüm fer’an ve atyebühüm aslâ Elbedrut tâliu ved dıyâül lâmiu nüzhetün nüfûsi rayhânül kulûb Habîbüllâhi rasûlü rabbil âlemîn Kâidül ğurril muhaccelîn Hâdimühû cibrîlül emîn Seyyidül enbiyâi ve hâtemihim bit ta’zıymi vet tekrîm Ve aleyhim hakkan lehüt takdîmü bi kadrihî mdeke teveffenâ müslimîn Bismillâhir rahmânir rahıym Allâhümme salli alâ muham- medin ve alâ âli muhammedin ve heb lenallâ- hümme min rizkıkel halâlit tayyibil mübâraki mâ tesûnü bihî vücûhünâ anit tearrudi ilâ eha- din min halkık Vec’al lenallâhiimme ileyhi tarîkan sehlen min ğayri teabin ve lâ nesabin ve lâ minnetin ve lâ buğyeh Ve cennibnellâhünı- mel harâme haysü kâne ve ayne kâne ve inde men kâne Ve hul beynenâ ve beyne ehlihî vak- bıd annâ eydiyehüm vasrif annâ kulûbehüm hattâ lâ netekallebü illâ fî mâ yürdıyke ve lâ nesteıynü bi nı’metike illâ alâ mâ tühıbbü yâ erhamer râhımîn Bismillâhirrahmânirrahıym Allâhümme salli alâ seyyidinâ muham- medin ve âlihî ve sahbihî adede men sallâ aleyhi minel ahyâr Ve adede men lem yüsalli aleyhi minel eşrâri ve adede nebâtil eşcâr Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin adedel ahsâi vel emdâr Ve adede katarâtil emtâr Ve adede mâ kâne ve mâ yekûnü ilâ yevmil haşri vel karâr Ve adede enfâsil müstağfirîne bil eshâr Ve salli aleyhi mâ teâkabel leylü ven nehâr Ve salli aleyhi mâ teâkabel leylü ven nehâr Ve salli aleyhi adede kelimâtike ve zinete arşike ve meb- leğa ılmike yâ azîzü yâ ğaffâr Ve salli aleyhi adeder rimâli fil kıfâr Ve adede emvâcil bihâr Ve salli alâ seyyidinâ muhammedin kemâ emarte en yüsallâ aleyhi ve kemâ tühıbbü ve terdâ Ve salli aleyhi kemâ yenbeğıs salâtü aleyh Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ve alâ cemiy’ıl enbiyâi vel mür- selîn Ve alâ melâiketikel mukarrabîn Ve alâ ehli tâatike ecmeıyn Min ehlis semâvâti vel eradıyne ve radıyallâhü tebârake ve teâlâ an sâdâtinâ ve mevâlînâ ve kurrati a’yüninâ ebî bekrin ve ümera ve usmâne ve aliyyin vel haseni vel huseyn Vel hamzeti vel abbâsi ve talhate ve zü- beyrin ve abdirrahmânibni avfin ve ebî ubeyde- te amribni cerrahın ve sa’din ve seıydin ve an fâtımete ve an ashâbi rasûlillâhi aleyhim ecmeıyn Ve anil mühâcirîne vel ensâr Vel hulefâir râşidînel ahyâr Ve tebeıt tâbiıyne lehüm bi ıhsânin ilâ yevmid dîn, rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmeıyn
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 2. #2
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
  “Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) ve O’nun âl ve ashabına Senin ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı şeylerin sayısınca; olanların, olacakların adedince, rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle.
  Ve yine O’nun nezih, pak, mücellâ, musaffâ ve ruhlar âlemindeki ruhuna, cesetler arasındaki mübarek cesedine, kabirler arasındaki cennet bahçesi kabrine ve isimler listesindeki Arş-ı A’la’da yazılı ism-i şerifine rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle.Allah’ım! Alâmetler sahibi, bulut, şefaat, keramet, nübüvvet ve risalet sahibi Efendimiz Muham- med Mustafa (s.a.v.)’e Kıyamete kadar rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
  Ey Rabbimiz! Güneş’ten ve Ay’dan daha güzel ve daha parlak yüzlü olan Muhammed (s.a.v.)’e, Ebû Bekir ve Ömer’in (r.anhüma) işledikleri sevap sayısınca ve yine yeryüzündeki nebatat ve ağaç yapraklan sayısınca ve zerre zerre kumlar, topraklar ve çakıl taşları sayısınca rahmet, bereket ve selam eyle.
  Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, hac farizasını ifa edenlerin, umreye gidenlerin, Güneş'in ve Ay’ın üzerine doğduklarının sayısınca rahmet, bereket ve selam eyle.
  Allah’ım! Efendimiz, büyük destek ve dayanağımız Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle.
  Makâm-ı Mahmûd sahibi, dolunay gibi parlak yüzlü ve en kıymetli şahsiyet olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler nasip et.
  Nur yüzlü, parlak alınlı, mahşer gününde Livâü'l-Hamd, tac ve miğfer sahibi Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle Rabbimiz.
  Havz-ı Kevser, mihrab-minber sahibi olan Efendimiz, dayanağımız Muhammed (s.a.v.)’e yer- yüzündeki kum tanecikleri ve yağmur katreleri sayısınca rahmet, selamet ve bereketler ihsan eyle Allah’ım.
  Ey Rabbimiz! İftihara mazhar olmuş, Senin sevgilin, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed (s.a.v.)’e mucizeleri ve Senin ilminin kapsadığı şeylerin ve kaleminin yazdığı, karada, denizde bulunan şeylerin sayısınca salat et. O’nun âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet ver.
  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Ey Allah’ım! Efendimiz, insin ve cinnin, Harameyn'in imamı Muhammed (s.a.v.)’e, Kur’an’ın her harfi sayısınca rahmet, selamet ve bereket ver; saf saf meleklerin sayısınca, rahmet, selamet ve bereket nasip et.
  Ayrıca Muhammed (s.a.v.)’in âl ve ashabına, tâbiîn ve tebei tâbiîn ve bütün selef-i sâlihine rahmet, bereket ve selamet ihsan eyle.
  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Allah’ım! Kulun ve resulün, sevgilin ve ümmî olan Efendimiz, büyük dayanağımız, Muhammed (s.a.v.)’e, âl ve ashabına rahmet, bereket ve selamet et. Bismillâhirrahmânirrahıym, Bismillâhirrah- mânirrahıym, Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Ey Allah’ım! Göz bebeği, şefkat-merhamet menbaı, hidayet hâzinesi, kâinatın haya timsali sev*gilisi, hakkın, hakikatin ve adaletin mümessili ve haykıran lisanı, ümmetin yegâne şefaatçisi, beşeriyetin imamı, ahir zaman ümmetinin nebisi, Efen*dimiz Muhammed Mustafa’ya ve Âdem’e, Nuh’a, İbrahim el-Halil’e, Mûsâ Kelimullah’a, Allah’ın mucizesi İsa el-Emîn’e, Davud’a, Süleyman’a, Ze- keriya’ya, Yahya Aleyhimüsselam efendilerimize, âl ve ashabına rahmet, bereket ve selametler nasip eyle.
  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Allah’ım! O’nun yüzü suyu hürmetine birbi*rinden kopmuş, dağılmış fertleri bir araya getir. Elçin olan O’nun hürmetine, katılaşmış kalplerin karanlıklarını nura dönüştür. Bütün sevdiklerine ve O’nun sevgisini tercih buyurduğun, sevgilin ve O’nu bize apaçık bir hak-hakikat ve bütün âlemle*re rahmet bir peygamber olarak gönderdiğin, güzel ahlâkın tamamlayıcısı Muhammed’e (s.a.v.) yara*şır ve layık olduğu bereketi, rahmeti ve selameti bahşeyle Allah’ım.
  Ey Allah’ım! Kerem sahibi, biricik örnek ve güvenilir Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
  Ayrıca O’nun atası İbrahim el-Halîl, kardeşi Mûsâ el-Kelîm ve Senin apaçık mucizen İsâ el- Emîn ve yine Senin kulun ve elçin Süleyman, onun babası Davud Aleyhimüsselam ve bütün resul ve peygamberlerine ve Sana itaat eden kullarına rah*met, bereket ve selamet bahşeyle.
  Yine gök ehlinin hürmetine bizlere rahmet eyle, kalplerimize nur ve rızanı celbedecek güzel*likleri nasip et.
  Allah’ım! Göklerdekiler, yerdekiler ve bunla*rın arasındakiler adedince, biricik sevgilin, ümmî olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) rahmet, selamet ve bereket ihsan eyle. O’nun yüzü suyu hürmetine, gazabını celbedecek, bizleri sen*den uzaklaştıracak amelleri işlemekten uzak kıl ve muhafaza eyle.
  Allah’ım! Nuru ve rahmeti bütün kâinatı ihata eden, insin ve cinnin peygamberi, Efendimiz Mu*hammed (s.a.v.)’e, gelmiş-geçmiş, gelecek mümin ve asi kulların sayısınca, tükenmek bilmeyen, niha*yetsiz salat-ü selam olsun. Ayrıca onun âl ve asha*bına rahmet, mağfiret ve selametler ihsan eyle.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 3. #3
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Allah’ım! Yine Efendimiz ve biricik şefaatçi*miz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına selametler, bereketler nasip eyle.
  Ey Rabbimiz! Bizlere helal-bol rızık kapıla*rını musahhar kıl. Bahşettiğin nimetlerin şükrünü eda etmeyi, rızan doğrultusunda harcamayı, Seni bize unutturacak zenginlik ve dünya sevgisinden, hırsından uzak durmayı nasip et.
  Rabbimiz! Fazl-u kereminden bizlere ihsanda bulunduğun serveti, rızanı kazandıracak amellere harcamayı nasip et. Aşırı cimrilikten ve Senin razı olmayacağın harcamalardan da sakınmayı bizleri muvaffak eyle.
  Allah’ım! Bizlere gösterişten uzak bir kulluk şuuru ihsan eyle. Seni unutturacak, gazabını celbe- decek her türlü davranıştan uzak eyle. Bir göz açıp kapama süresince bile olsa beni nefsime bırakma. Nefsin, şeytanın ve kötü insanların şerrinden Sana sığınıyoruz, muhafaza eyle. Bizleri, göklerin-yerin ve bu ikisinin arasında bulunan her şeyin yegâne sahibi Allah’ın yoluna, sırat-ı müstakime hidayet et. Şüphesiz bütün işlerin sonu Allah’a döner.
  Yüce, en yüce Allah’ı teşbih ederim (O, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir). Bismillâ- hirrahmânirrahıym, Bismillâhirrahmânirra- hıym, Bismillâhirrahmânirrahıym.
  “Yıldızların yerlerine yemin ederim ki -eğer bilirseniz, gerçekten bu büyük bir yemindir- o, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokuna*bilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyor ve Allah’ın verdiği rızka O’nu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz?” [Vâkıa Suresi, ayet: 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82]
  “Haydi Allah’a secde edin ve O’na kulluk edin.” [Necm Suresi, ayet: 62]
  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Allah’ım! Senin kulun ve elçin Muhammed’e ve O’nun âl ve ashabına, rahmet, selamet ve bere*ket ver.
  Allah’ım! İzzet ve sonsuz kereminle, Arş’ı A’lâ ve İsm-i A’zam hürmetine, yüceliğin ve sonsuz kelimelerinin hürmetine, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, O’nun âl ve ashabına rahmet, selamet ve bereket ihsan et. Bizlere de helal-bol ve zahmetsiz, kedersiz rızık lütfetmeni Senden niyaz ediyorum. Şüphesiz Sen mağfireti ve hâzineleri bol, biz ise aciz kullarınız. Ey acizlerin, kimsesizlerin Rabbi! Sana açılan ellerimizi boş çevirme. Sen lütfü bol, ihsanı sonsuz yüce Rabbimizsin.
  Allah’ım! Rızkım gökyüzünde ise onu indir. Yeryüzünde ise onu çıkar. Çok uzakta ise onu yak*laştır. Onu elde etmek zor ise onu elde etmem için bana kolaylıklar nasip et. Az ise onu artır. Çok ise onu bana bereketli, bol eyle.
  Allah’ım! Zengin olanların elini cömert eyle. Yoksullara da sabırlar ve hayırlı yaşantılar bahşey- le.
  Ey bütün kapıları açan, ey rızık veren, ey her şeyi bilen! Senden sıhhat, afiyet ve hayırlı bir ya*şam diliyorum, benden yardımını esirgeme.
  Ayrıca Senden, Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, âl ve ashabına sonsuz rahmet, selamet ve bereketler diliyoruz.
  Allah’ım! Keder ve üzüntümüzü ferahlığa teb*dil eyle. Dünyada manen ve maddeten darlık çe*ken bütün kullarına, bizlere bolluk ve esenlik nasip eyle.
  Rabbimiz! Toplumları kasıp kavuran ahlak*sızlık ve her türlü fuhuş ve menhiyattan Sana sığı*nıyoruz. Hepimize iman ve güzel ahlak şuuru ihsan eyle!
  Allah’ım! Son nefesimizi verirken İslâm üze*rinde Sana kavuşmayı, korktuğumuzdan emin, um*duğumuza cümlemizi nail eyle. Şüphesiz Sen herşeye kâdirsin. Ey büyük Mevla’mız, yardımcımız! Günahlarımızı bağışla. Sen bize yetersin, dönüş de Sanadır. Şüphesiz kuvvet ve kudret ancak Allah’ın sayesindedir.
  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Allah’ım! Bütün mahlûkatına üstün kıldığın, büyük lütfuna mazhar kıldığın, Makâm-ı Mah- mûd’a yükselttiğin, insanlara ve cinlere elçi olarak gönderdiğin, iki omuzu arasında O’na özel olarak tahsis buyurduğun peygamberlik mührünün sahibi, bütün peygamberlerin öncüsü Efendimiz Muham- med (s.a.v.)’e salat-ü selam olsun.
  Yine kâinatta nâmütenahî hikmetlerle yarattı*ğın, bunca mucizeler yanında rehber ve sevgili ku*lun Muhammed (s.a.v.)’e Mi’rac mucizesini bah*şederek, gizli hâzinenden bazı sırları O’na izhar edip bizim de onlardan haberdar olmamızla Senin kudretin ayan beyan bir daha zuhur etmiştir. Bunun için de Sana ne kadar hamd etsek azdır.
  Rabbimiz! Ne olur, hamdimizi, şükrümüzü daim eyle! Nankörlerden, kalp gözü kapalı olanlar*dan eyleme.
  Ey Allah’ım! Ey sevgili elçisine, diğer elçi*lere bahşetmediği ayrı özellikleri bahşeden! O’nu Kur’an’ın yüce ahlakıyla şereflendiren! İnsanlığın, cinlerin ve birçok meleğin ulaşamadığı mertebele*re, iyilik-güzellik mertebelerine ulaştırdığın, ma*rifetlerin Güneş’i ve Ay’ı, lütfün hâzinesi, ilimler ummanı, anlama kabiliyetinin mihenk taşı, dalalet bulutlarını hidayet nuruyla izale eden, batıl dinleri Şeriat-ı Garrâ ile hükümsüz kılan, Harameyn-i Şe- rifeyn’in, zemzem ve Safâ’nın, iki dünya güneşinin efendisi, Allah’ın (c.c.) son nebisi, seçilmiş, des*teklenmiş, Allah’ın biricik sevgili kulu, dostu, in*sanların en güzeli, en akıllısı, en ahlaklısı, en mer*hametlisi, en beliğ hatibi, vücutça en güzel yaradı*lışlı, en iffetli olanı, Allah’a itaatte en sabırlı, nefis itibarıyla en nezih nefse sahip, neseb itibarıyla en asil ve en temiz, kalplerin reyhan kokusu, Allah’ın sevgili kulu, Âlemlerin Rabbi Allah’ın son elçisi, dolunay yüzlü, Muhammed Mustafa’ya salat-ü se*lam olsun. Bizleri de O’nun Livâü'l-Hamd sancağı altında toplanmayı ve O'nunla cennette komşu ol*mayı nasip eyle.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 4. #4
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun âl ve ashabına rahmet, selamet ve bereket nasip et.
  Rabbimiz! Rızık hâzinenden bizlere helal, bol ve mübarek geçim yolları nasip eyle.
  Ey Allah’ım! Bizlere taksim buyurduğun rı- zıkların kazanç yollarını kolaylaştır. Haramlara sapmadan, mihnetsiz, minnetsiz ve azmadan geçi*mimizi temin hususunda yardımını esirgeme.
  Bizi harama saptıracak art niyetli insanların şerrinden, hilesinden cümlemizi muhafaza eyle.
  Bismillâhirrahmânirrahıym.
  Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O'nun âl ve ashabına, salih kullarının getirdikle*ri salat-ü selam adedince ve O’na salat-ü selam ge*tirmeyenlerin sayısınca ve yine nebatatın adedince rahmet, selamet ve bereketler nasip et.
  Rabbimiz! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e kum taneleri, toprak zerreleri, yağmur taneleri sa*yısınca; yine şu ana kadar olanların ve mahşer gü*nüne kadar olacakların sayısınca ve seher vakitle*rinde Sana istiğfar edenlerin nefes alışverişlerinin sayısınca salat-ü selam eyle.
  Yine gece-gündüzün meydana gelişlerinin ade*dince, kelimelerinin adedince ve ilminin, denizlerin dalgaları sayısınca Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e rahmet, selamet ve bereket nasip eyle.
  Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e, O’na salat-ü selam getirilmesi hususunda emretti*ğin gibi ve razı olacağın ve sevdiğin gibi salat-ü selam eyle. O’na yaraşır ve layık olduğu şekilde rahmet eyle, selamet ve bereket bahşet Allah’ım.
  Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’c, âl ve ashabına, bütün peygamber ve resullere, mu- karrabûn meleklere, Senin itaatinde bulunan mü*minin ve müminâta rahmet eyle, selam ve bereket*ler nasip et.
  Şanı yüce Allah, efendilerimiz, veli nimetleri*miz, gözlerimizin bebeği; Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Haşan, Hz. Hüseyin, Hz. Hamza, Hz. Abbas, Hz. Talha, Hz. Zübeyr, Hz. Abdurrahmân bin Avf, Hz. Ebû Ubeyde Amr bin el-Cerrâh, Hz. Sa’d, Hz. Saîd, Hz. Fatıma ve Resû- lullah (s.a.v.)’in bütün ashabından, Muhacir-Ensar, Hulefâi Râşidîn, tâbiîn, tebei tâbiîn ve Kıyamete kadar onlara tabi olan bütün Müslümanlardan razı ol, mekânlarını cennet eyle, bizleri de onların safı*na ilhak eyle. Âmin ya Rabbe’l-âlemîn.”
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


Benzer Konular

 1. Kevser Suresi Celbi
  Konu Sahibi wind Forum Aşk-Bağlama-Sevgi Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Şubat.2014, 01:13
 2. Kevser Suresi Okunuşu
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Surelerin Okunuşları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ocak.2013, 19:46
 3. Cevşeni Kebir Duası Fazileti/Anlamı/Okunuşu
  Konu Sahibi Fırtına Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 101
  Son Mesaj : 16.Kasım.2012, 20:58
 4. Kevser Suresi
  Konu Sahibi RaidenRozz Forum Surelerin Mealleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Kasım.2012, 13:54
 5. Kevser Suresi Faziletleri
  Konu Sahibi wind Forum Surelerin Faziletleri-Sırları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Ekim.2012, 19:22

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •