Doğru
Doğru
Toplam 10 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Faziletleriyle Ayetel Kürsi Havası

 1. #1
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart Faziletleriyle Ayetel Kürsi Havası

  Doğru
  Faziletleriyle Ayetel Kürsi Havası budur değerli kardeşlerim:Fatiha Suresinden sonra Kur’an-ı Kerim’de en büyük ayet Ayet’el-Kürsi’dir. Aşağıya yazacağım bu Ayet’el-Kürsi daveti Cenabı Hakk tarafından Hazreti Fahri Alem Efendimiz’e ihda buyurulan sonsuz güç, sınırsız kudret, bitip tükenmeyen bir servet ve tasarrufun giriş kapısıdır.

  Ayet’el-Kürsi (57) kelime, (188) harf, (14.074) adettir. Aşağıda yazacağım Ayet’el-Kürsi daveti (786) harf, (406) hece, (205) kelime, (51,876) adettir ki bu da (786x66= 51.876) demektir.
  (786) bilindiği gibi BismillâhirrahmânirrahıynTdir. (406) Esmaü’l-Hüsna’nın adedi hurufu ve birden (28)’e kadar olan adetlerin birbiri üzerine olan toplamıdır. (205) Davud ve Süleyman kelimelerinin toplamıdır.
  Cenabı Hakk Nemi Suresinin 16. ayet-i kerimesinde:

  Ve le kad âteynâ dâvûde ve süleymâne ilmen ve kâlâ elhamdü lillâhillezî faddalenâ ala kesîrin min ıbâdihil mü’minin
  “Biz Davud’a ve Süleyman’a ilim vermiştik, onlar da bizi birçok mü’minlerden üstün tutan Allah’a hamd olsun” dediler.
  Ve verise süleymânü dâvûde ve kâle yâ eyyühen nâşü ullimnâ mentıkat tayri ve ûtınâ min külli şey’ İnne hâzâ le hüvel fadlül mübîn
  “Süleyman, Davud’a nübüvvet ve mülkte varis oldu ve dedi ki: Ey nas! Bize kuşların dili öğretildi ve bize enbiya ve mülûke verilen her şey verildi. İşte bu apaşikar bir inayettir!”
  Ve huşira li s ü ley m ân e cünûdühu minel cimıi vel insi vat tayri fe hüm yûzeûn “Süleyman’ın hükmünde olarak cinden, insandan ve kuşlardan müteşekkil bir ordu toplandı ve daima onun emri alında tutufurlardı.” (Nem! Suresi, ayet: 16-18)

  Cenabı Hakk, Bismillâhirrahmânirrahıym kelîme-i mü harekesin in tasarrufunu Peygamberan-ı ¡zam hazeratından dört peygamberine ihsan buyurmuştur. Bu peygamberlerden birincisi Nuh Aleyhisselam hazretleridir
  Ve kâlerkebu fîhâ bismillahi mecrâhâ ve mürsâha İnne rabbî le gafurun rahıym

  “Nuh gemiye bineceklere, gemiye Allah adı ile binin ki> onun yürümesi de, demir atması da Allah’ın emir ve iradesİyledir.” (Hud Suresi, ayet: 42)
  İkinci Peygamber, Süleyman Aleyhisselam hazretleridir.
  İntıehû min siileymâne ve innehû bismillâhir rahmânir rahıym ‘"O, mektup Süleyman tarafmdadır, esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlıyor.“ (Nemi Suresi, ayet: 31)

  Üçüncü Peygamber Hazreti İsa Aleyhisselanrdır ki:
  Bismillahîş şâfî bismitlâhil kâfi
  '‘İsm-i şerifleri ile ölüleri diriltmiş, tıbbın tedavi edemediği hastalıkları biizni 11 ah şifayap etmiştir," Bir parça çamurdan yaptığı kuşa Allah’ın ismiyle ve izni ile can vermiştir.
  Dördüncü olarak da bu üç Peygamber’e verilen bu mucizelerin tamamını Hazret i Fahri Kainat Efendimiz Hazretlerine ve nübüvvetleri hariç ümmetine ihsan buyurmuştun
  Ulemâü ümmeti ke enbiyâi benî isrâîl
  “Ümmetimin ulemaları beni İsrail enbiyaları derecesindedirler” demektir.

  devam edeceğiz biiznillahiteala

 2. #2
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Ayet’el-Kürsi’nin okuma tarzı: Her gün (57) kere Ayet’el- Kürsi daveti (9) defa da Esmaü’l-Hüsna .okunur. Yahut (92) kere daveti (9) defada Esmaü’l-Hüsna okunur. Okumaya başlandıktan çok kısa bir zaman sonra halinde, vaziyetinde, varlığında, maişetinde muazzam değişiklikler husule gelir. Her günün bir gün evvelkinden iyi olur. Cenabı Hakk okuyanı nastan müstdğni kılacak nimetlere gark eder. Aç okursa doyar. Çıplak okursa giydirir. Fakir okursa zengin olur. Evsiz okursa kısa zamanda bir mülke nail olur. Hasta okursa .iyileşir. Korkan okursa korktuklarından emin olur. Hasta okursa iyileşir. Korkan okursa korktuklarından emin olur.

 3. #3
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Bekar, dul, bakire okursa evlenir. Hasılı hayırdan her ne düşünürsen o sende zuhur eder. Bu Ayet’el-Kürsi’ye tasarruf edebilen kimseye kuşların lisanı öğretilir. Havaya, suya, demire hakim olur. Ayet’el-Kürsi’nin sonsuz gücünün sınırsız
  hakimiyetinin vasıflarını bildiren Kur’an-ı Kerim’de birçok ayetler varsa .da ben burada birkaç tanesini zikretmeden geçmeyeceğim.
  Kâf* Vel kur’ânil mecîd* “Kâf ve pek şanlı ve şerefli olan Kur’an’a kasem ederim.”

  Vallâhü min verâihim mühıyt* bel hüve kur’ânün mecîd* Fî levhın mahfuz*
  “Allah onları her şeyleri ile kuşatır. Evet, bu Kur’an çok şanlı ve pek şerefli bir Kur’an’dır. Levh-i Mahfuz’da yazılıdır.” (Buruc Suresi, ayet: 20-22)
  * Festemsik billezî ûhıye ileyk* inneke ala sıratın müstekıym* Ve innehû le zikrun leke ve li kavmike ve sevfe tüs’elûn*
  “Artık sana vahyolunana sanl. Çünkü sen doğru yoldasın. Kur’an sana da, kavmine de çok büyük bir şereftir. Hakkımı eda hususunda sorguya uğrayacaksınız” demektir.

 4. #4
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Bu davetin büyüklüğü hakkında her ne söylense, her ne yazılsa bütün mevcudatta bir atom tanesinin tuttuğu kadar bile bir yer tutmaz.
  Bu davetin büyüklüğü hakkında Hazreti Allah’ın şehadeti elverir. Burada (Allâhü a’lem) pek şanlı ve şerefli olan Kur’an, Kur’an-ı Mecîd’dir ki Mecîd’in adedi (57)’dir. Cenabı Hakk’ın zat-ı ilahisinin, evsafı Sübhaniyye ve Kemalat-ı İlahiyyesini en veciz bir ifade, ile tavsif ve beyan buyuran Ayet’el-Kürsi’nin adedi kelimatına işarettir.
  Bu davetin içerisinde:
  Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn*
  “Ayet-i kerimesi de vardır ki, bununla yapılan duayı, vaadinden asla caymayan Cenabı Hakk mutlaka kabul buyuracağını kendi Kitab-ı Mecid’inde vaad buyurmuştur.

 5. #5
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Bundan başka bir de:
  Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

  Ayet-i kerimesi vardır ki, Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym” “Cennet hâzinelerinden bir hazinedir.” diye buyurmuştur. Binaenaleyh bize düşen vazife, ancak ve ancak kemal-i iman ve itikad-ı tâmme bu habli metine yapışıp sarılmamız ve bu ukulü beşerle ölçülemeyecek ihsanlardan faydalanmakdır. Bu daveti okumaya başlayan kimse her vakit namazından sonra (3249) defa “Yâ Mecîd” ism-i şerifini zikredecek ve yevmiye (16,245) defa bu ism-i şerifi okuyacaktır. Bu adet “Mecîd” ism-i şerifinin ortası boş olan beşli ve Lafza-i Celal esasına göre yapılmış vefkinin mesaha adedidir.

 6. #6
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  AYET’EL-KÜRSİ DAVETİNİN İFTİTAHI

  BismillâKıirrahmânirrahıym* Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn* Ves salâtü ves selâmü alâ seyyidinâ muhamraedin ve alâ âlihî ve sahbıhî ve sellem* Allâhümme innî es’elüke ve etevesselü ileyke yâ allâhU yâ allâhü yâ allâh* Yâ rahmânü yâ rahmânü yâ rahmânü yâ rahıymü yâ rahıymü yâ rahıymü yâhin yâhin yâhin yâ rabbâhü yâ rabbâhü yâ rabbâhü yâ seyyidâhü yâ seyyidâhü yâ seyyidâhü yâ hüve yâ hüve yâ hüve yâ ğıyâsî inde şiddetî yâ enîse inde vahdeti yâ mücîbe inde da’vetî yâ allâhü yâ allâhü yâ allâhü*
  Ayet’el-Kürsî daveti okunmaya başlamadan evvel yukarıda yazılı iftitah yedi defa okunur.
  Besmele-i Şerif ile Esmaü’l-Hüsna okunur arkasından Besmele-i Şerife okumadan bir kere de kasem okunur.

 7. #7
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  AYETEL-KÜRSİ DAVETİ

  Bismillâhirrahmânirrahiym* Allâhü lâ ilâhc illâ hüvel hayyül kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ men tekûmes semâvâtü vel erdu bi emrihî yâ câmial mahlûkâti tahte lutfihî ve kahrihî es’elüke* Allâhümme en tüsahhira lî rûhâniyyete hâzihil âyetiç çerîfeti en tüiynenî alâ kadâi havâicî yâ men lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevmün ihdinâ ilel hakki ve ilâ tarîkin müstekiymin hattâ esterîhu minel levmi lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn* Yâ men lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil erdi men zellezî yeçfeu indehû illâ bi iznih* Allâhümmeçfa’ lî ve erçidnî fimâ ûrîdü min kadâi havâicî ve isbâti kavlî ve fi’Iî ve amelî ve bârik lî fî ehlî yâ men ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm ve lâ yühiytûne bi çey’in min ilmihî yâ men ya’lemü damîra îbâdihî sirran ve cehrâ* Es'elükellâhümme en tüsahhıra lî hadime hâzihil âyetil azıymeti ved da’vetil münîfeti yekûnu lî avnen alâ kadâi havâicî heylen heylen heylen cevlen cevlen cevlen meliken meliken meliken yâ men lâ yetesarrafü fi mülkihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüs semâvâti vel erda sehhır lî abdeke kendiyâsin hattâ yükellimenî fî hâli yekazatî ve yü’ıynenî fî cemîı havâicî yâ men ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azıym* Yâ hamîdü yâ mecîdü yâ bâısü yâ şehîdü yâ hakku yâ vekîlü yâ kaviyyü yâ metînü kün lî avnen alâ kadâi havâicî bi elfi elfı lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym* Aksemtü aleyke eyyühes seyyidü kendiyâsin ecibnî ente ve hâdimeke ve eıynûnî fî cemîı ümûrî bi hakkı mâ ta’tedıkûnehû minel azameti vel kibriyâi ve bi hakkı hâzihil âyetil azıymeti ve bi seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü ves selâm* Bismillâhirrahmânirrahıym* Aksemtü aleyke eyyühes seyyidü kendiyâsin ecibnî ente ve hâdimeke ve eıynûnî fî cemîı ümûrî bi hakkı mâ ta’tekıdûnehû minel azameti vel kibriyâi ve bi hakkı hâzihil âyetil azıymeti ve bi seyyidinâ muhammedin aleyhis salâtü ves selâm*

 8. #8
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Besmele-i Şerif ile Esmaü’l-Hüsna okunur. Arkasından Besmele-i Şerif okumadan bir kere daha kasem okunur.
  Gerek Fatihatü’l-Kitab’ı ve gerekse Ayet’el-Kürsi davetini okumak isteyen kimsenin riayet edeceği şartlar ve haiz olması gereken vasıflar: Kuvveti kalp, yani vaki olacak zuhurata dayanabilecek cesur ve cefalara katlanabilen bir kalp. İhlas, Taharet, riyazet, istikamet, emanet, az konuşma, az yiyip içme, az uyku, kötülüklerden içtinap, Allah’ın emirlerini gücün yettiği kaçlar ifaya gayret, hele hele yalandan katiyyen kaçınmak ve sakınmak lazımdır.

 9. #9
  Yasaklı
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2014
  Mesajlar
  351
  Konular
  206
  Tecrübe Puanı
  0

  Standart

  Gerek Fatihatüil-Kitab ve gerekse Ayet’el-Kürsi davetini okuyan kimse okumaya başlamadan önce etrafına aşağıda yazılı tahassun duasını yedi kere okuyup daire şeklinde üflemelidir.
  Bu tahassun duasını her zaman sabah ve akşam okuyup kendini daire içerisine almak son derece faydalıdır. Bunu vird edineni Cenabı Hakk her türlü kaza ve beladan korur.
  Herhangi bir dua okunurken daima güzel kokulu bir bahur yakmak lazımdır. Güzel kokulu bahurlar ervahı kabiseyi oradan uzaklaştırır ve ervah-ı tayyibeyi celb eder.

 10. #10
  Eylulnazli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11.Temmuz.2018
  Mesajlar
  1
  Konular
  0
  Tecrübe Puanı
  1

  Standart

  Bunu yapmak istiyorum amaokadar okumama rağmen tam manasıyla anlayamadm

Benzer Konular

 1. Ayetel Kürsi Sırları
  Konu Sahibi Fırtına Forum Surelerin Faziletleri-Sırları
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 12.Şubat.2017, 03:02
 2. Ayetel Kürsi ile Bağlama
  Konu Sahibi wind Forum Aşk-Bağlama-Sevgi Duaları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Mart.2014, 03:21
 3. Ayetel Kürsi Duası
  Konu Sahibi üstünkural Forum Lahuti Dilek Duaları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Şubat.2013, 21:06
 4. Ayetel Kürsi Hassaları
  Konu Sahibi Fırtına Forum Surelerin Faziletleri-Sırları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ekim.2012, 22:36
 5. Ayetel Kürsi Faziletleri
  Konu Sahibi wind Forum Surelerin Faziletleri-Sırları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 21.Eylül.2012, 20:07

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •