Doğru
Doğru
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Türkçe Mevlidi Şerif Duaları

 1. #1
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart Türkçe Mevlidi Şerif Duaları

  Doğru
  Türkçe Mevlidi Şerif Duaları
  1. DUAMIZ..
  İlâhî! Bil-cümle zerrâtü kâinattan sâdır olan hamdü senâlar, minnet ve şükranlar, takdisler, tâzîmler, tebciller ancak sana mahsustur. Sayısız nimetlerinin içinde bulunuyoruz. Bu nimetlerinin en büyüklerinden ve îmi güzellerinden olmak üzere kalblerimize öyle bir nûr illıâmü ihsan ettin ki, biz o nûr ile seni biliyor ve sen*lim başka aslâ ibâdet edilecek tanımıyoruz.
  Kalblerimizi ilel-ebed bu îmân nûrundan ayırma yâ Kııbbî!
  Ey kâinatın yegâne sahibi olan Mevlây-ı Zül- Celâl!
  Defter-i âmâlimiz günahlarımızla lekedâr olmuş Zât-ı i.eelli âlâna bakacak yüzümüz kalmamış, ancak senin Gaffâr, Settâr, Rahmân ve Rahiym olan ismi şeriflerine güvenerek, ellerimizi semâya değil, “Sarayı lâ mekânı*na” açtık boş çevirme, lütfeyle yâ Rabbî!
  Ey uâr olan, bütün varlıkların sahibi hakîkisi olan ulû Allâh! Sana hamdederiz dâima Elhamdü lillâh, sana imân ettik dedik Âmentü billâh. Tasdik ederiz, Peygam- berimizdir Muhammed Resûlullâh. Bize olan lutfu îmâ*nına dâima Elhamdü lillâh. Bizleri imândan, Kur’ân’dan ayırma yâ Rabbî!
  Yâ Rab! Şu anda dergâhı izzetine uzanan, bârigâhı ıızametine açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tu*tuşup yanan mümin gönüller hürmetine, Allâh Allâh diyerek mübârek ismini anan diller hürmetine.

  Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü gül*dürecek nûruna, rühumuzu coşturacak aşkına muhtâ- cız, bütün ümmeti Muhammede lûtfeyle yâ Rabbî!
  Yâ Rab! Bu ziyafeti Kur’ân-ıyeyi ahseni kabül ile makbûl eyle yâ Rabbî!
  Kemâli edeble okunan Kur’ân-ı Kerîmi ve Mevlid-i Şerifi, arasında getirilen salâtü selâmları maal kusûr kabül eyle yâ Rabbî!
  Hâsıl olan sevâbı evvelân ve bizzat hâce-i kâinat, hulâsa-ı mevcûdât, Fahri âlem, Nebiyyi zişân, meş’âle- yi îmân, günde beş vakit (Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh) diye ismi şeriflerini andığımız, Ceddül- Ha- seneynil-ahseneyn, ânî bihî Ebel- Kâsım sevgili Pey*gamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (Sallallâhii Teâlâ aleyhi ve sellem) Efendimizin Ravzai mübâreke- lerine hediye eyledik şu anda haberdâr eyle yâ Rabbî!
  Ve şâir enbiyâ-yı izâm ve hânedanı ehl-i beytin ruhlarına da ikrâm eyle yâ Rabbî! Bütün evliyâullâhm ruhlarına da îsal eyle yâ Rabbî!

  Ve alel-husûs: Okunan Mevlid-i Şerîfden, Kur’ân-ı azîmüşşân’dan getirilen salât-ü selâmlardan, yapılan hayr-ü hasanât’dan; hâsıl olan sevâbı mevlid sahibinin bütün geçmişlerinin* ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’ân-ı azîmüşşânm nûriyle tenvîr eyle yâ Rabbî! Taksiratlarını afv-eyle yâ Rabbî! Seyyiâtlarmı hasanât’a tebdil eyle yâ Rabbî! Kabirlerini pür-nûr, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî! Hasbel-be- şer içlerinden kabir azâbma duçar olanlar vâr ise; oku nan Kur’ân-ı Hakîm ve Mevlid-i Peygamberi hürmetine afv-ü mağfiret eyle yâ Rabbî!

  Ve bâhusûs; uzaktan ve yakından teşrif edip âmin ılryen bu cemâat-i müsliminin, dünyadan âhirete gö- '.'•n, ana- baba, evlâd-ü iyâl, akraba-ü taallûkâtmdan ve İnIcümle ehl-i îmânın ruhlarına hediye eyledik kabûl eyyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’ân-ı Kerîmin nûriyle pür- ııiır, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî!
  Yâ Erhamerrâhimin! Hasta kullarına şifâlar ver, derdli kullarına devâlar ver, borçlu kullarına edâlar ihsan eyle, nâ murâd olanları ber mûrad eyle, nâ-şâd ı ilan ümmet-i Muhammedi en kısa zamanda handân-ü şadân eyle yâ Rabbî!
  Ehli, islâmı dâima azîz ve mansûr, düşmanlarını grlîl ve makhür eyle yâ Rabbî!
  Görünür, görünmez belâlardan, güç yetmez tâkat ytişmez, akla hayâle gelmez, musibetlerden, cümle*mizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!
  Hükümetimizi, adlü ihsân üzere dâim eyle yâ Rab- bl! Devlet adamlarımızı, mülk-ü millet hakkında hayır*lı işler görmeye muvaffak eyle yâ Rabbî!
  Kahraman ordumuzu; karada, denizde, havada dâima mansûr-ü muzaffer eyle yâ Rabbî! Düşmanlarını zelîl ve makhür eyle yâ Rabbî! Yurdumuzu ve bil-cümle Islâm ülkelerini, her türlü âfetlerden, musibetlerden masûn ve mahfûz eyle yâ Rabbî!

  Okunan Kur’ân’m kabulî-çin, ümmeti Muhamme*di ıı sıhhatü selâmeti-çin Allâh rızası-çin âile yuvaları*mıza huzur, gönüllerimize surur, kalblerimizin dâima Allâh nûriyle nurlanması için ordumuzun, yurdumu*zun, milletimizin, mukaddesatımızın saâdet ve selâmet için, Rızâyı bariye vesile olması için, Muhammedi
  geldiğimiz gibi Muhammedi gidebilmemize vesile ols*un için buyurun aşkile bir kelime-i şâhâdet getirelim:

  “Eşhedü en lâ ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muham- meden abdühü ve Râsûlüh."
  Şu fâni âlemden bekâ âlemine yolcu olduğumuz dakikada her fâni gibi ölüm acısını tadıp âhiret yolculu ğuna çıkdığımız anda, huzuru ilâhiyeye açık bir alınla çıkabilmemize vesile olabilmesi için şevk ile bir daha:
  “Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muham- meden abdühü ve Râsûlüh.”

  O mahşerde sevdiklerimizin sevildiklerimizin için*de rezîl ve rüsvâ olmadan, alnımıza asî damgaları vu*rulmadan, dühülü evvelin ile rahmet ve mağfiret ile nûru Kur’ân ile, huzûr-u ilâhiyeye çıkıp cennetiyle ce*mâliyle müşerref olabilmemize vesîle olsun için şevk ile bir daha:
  “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhamme- den abdühü ve Resülüh.”
  Son kelâmımızı kelime-i tevhîd “La ilâhe illallah, Muhammedur- Resûlullâh” diyerek çene kapamak cüm*lemize nasib-ü müyesser eyle yâ RabbîL.
  Âmîn! Âmîn! Bihurmeti Tâhâ ve Yâsîn!
  Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasıfûn ve selâ- mün alel-mürselin vel-hamdülillâhi Rabbil-âlemînel-fâtiha.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 2. #2
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  17

  Standart

  2. DUAMIZ...

  Yâ Rabbelalemîn Yâ İlâhel’Evveline vel’Âhirin! Yâ Rabbes’semâvâti velaradîn! Ey Hâlik-ı Rahmân ue Rabbi Rahîm!
  Ey dağları zemîn sefinesine, hazîneli direkler yapan Kadîr-i Zül’Celâl! Ey hâlik-ı küll-i şey!
  Ey uâr olan, bütün varlıkların sâhib-i hakîkisi olan ulu Allah! Her şeyden üstün ve âlâ olan! Senin büyük ismi şerifini noksan sıfatlardan tenzîh eder ve duâmızm ba*şında, kemâl-i ta’zim’le anıyoruz. Sen her şeyi adâlet üzre halk ettin, yaşamamızda ve bütün ef âlimizde tak*dir şenindir.
  Yâ Rab! Sana hamd ederiz dâimâ Elhamdülillâh di*ye. Sana şükr ederiz, nimetlerin bize ihsânındır diye. Bize ancak sen acırsın, mü’min kullarımdır diye. Bizle- ri hamd ü şükr etmekten ayırma yâ Rabbi!
  Yâ Rab! Sana îmân ettik dedik. Âmentü billâh, tas*dik ederiz Peygamberimiz’dir. Muhammed Resûlullâh. Bize olan lûtf-u îmânına dâimâ Elhâmdülillâh. Bizleri, imândan Kur’ân’dan ayırma Yâ Rabbi!
  Yâ Rabbel’âlemîn! Yaşadığımız âlemi, Âdem’le mü*zeyyen kıldın, Kur’ân-ı Kerîm’inde (Velekad kerremnâ benî Âdem) buyurdun. Bu hitâbı - Celîline mazhar ol- ı lıık, bütün mahlûkâtm içerisinde bizleri mükerrem kıl*dın, çeşitli nimetlerini bize ihsân ettin. Kitâb-ı Celîlinde “Ey mü’min kullarım duâ ediniz, duanızı kabul ede*lim." buyurdun. Bu beşâretle duâmızm kabûlüne emîn olduk. Ve huzûr-u izzetinde, ellerimizi semâya değil sa- ı ay-ı lâ mekânına açtık, boş çevirme, lutf eyle yâ Rabbî!
  Yâ Zel’Celâl-i uel İkram! Kur’ân-ı Hâkim’inde -Este- îzü billâh- “Lâ yemessühû illel mütahherûn” buyurdun. Hu âyet-i celîlenin mânâsını lâyıkıyle amel etmeksizin, ¡r.âhir-ü bâtınımızı tathîr etmeden, Kur’ân-ı Kerîm’in- den âyetler, sûreler okuduk ve dinledik. Vilâdet-i Pey- ^amberîyi okuduk ve dinledik. İçimizi, dışımızı temiz*lemeden bu cür’eti gösterdik. “Yâ Hannân-ü yâ Men- nân!” Bu hâlimizi Resûl-i Hâşîmi’ye bağışla, bizi deryay- ı rahmetinde yıka ve kabul eyle yâ Rabbî!
  Yâ EkremeVekremîn! Bu ziyâfet-i Kur’âniyeyi, ahsen- ı kabûl ile makbûl eyle yâ Rabbî!
  Okunan Kur’ân-ı Azîmüşşânı ve Mevlîd-i şerifi, getirilen salât-ü selâmlarımızı, tâzîmat-ü tekrimatlarımızı-Esteîzü billâh- “Fetekabbelehâ Rabbühâ bikabûlin ha*nenin" âyeti kerîmesinin sırrına mazhar eyle yâ Rabbî!
  Hâsıl olan sevâbı evvelân ve bizzât: Hâce-i kâinat, lıulâsa-i mevcûdât, Fahr-i âlem, Nebiyy-i zîşân, deryây- ı irfân, meş’aley-i îmân, üstâd-i ilm-i Kur’ân, şefîi müc- ı imân, menba-i hikmet-i bî pâyân... İnsâniyetin melceî, hilkatin fâtihâsı, nübüvvetin hâtimesi, mekârim-i ahlâ*kın tamamlayıcısı, hürriyet ve adâletin bânîsi, en âsîle- ı in bile şâfisi, mahkeme-i Kübrâ’nm yegâne müdde-i umûmîsi, muhâtab-ı “Levlâke levlâk, lema halaktül ef*lâk" ve mazhâr-ı teşrifi “Vemâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemin” olan, beşeriyyete Allâh’a giden yolu gösteren, cehlin yerine ilmi, zulmün yerine adâleti emreden, üm*meti olmakla müftehir bulunduğumuz, kız yavrularını diri diri gömülmek vahşetinden kurtaran, günde beş vakit “Eşhedü enne Muhammederresülüllâh” diye ismi şe*rifleri anılan, Ceddül’Haseneynirahseneyn, ânî bihî: Seyyidenâ Ebel’Kâsımi, Muhammedenil’Mustafâ (Sallal- lâhü aleyhi ve sellem) efendimiz hazretlerinin Ravza-i mübârekelerine hediye eyledik, haberdâr eyle yâ Rabbi! Rûh-ı Muhammed Mustafâ (Aleyhisselâmı) âmîn diyen bu müslümanlardan hoşnut ve râzî eyle yâ Rabbi! Âmîn diyen bu müslümanları, dünyâ ve âhirette, Hazret-i Muhammed (Aleyhisselâm)dan ayırma yâ Rabbî! Dünyâ âleminde ziyâretiyle, uyku âleminde gül Cemâlinin müşâhedesiyle, âhiret âleminde şefâat-ı uzmâsıyla, cümlemize ikrâm eyle yâ Rabbî!
  Hâsıl olan ma’nâyı: Hazret-i Âdem’den, Hazret-i Fahr-i âlem Muhammed (Aleyhisseîâmja kadar, gelip ge*çen bütün Peygamberân-ı ızâm ve Rüsül-i Kirâm (Aley-himüs salâtü ves’selâm) hazaratmm, ervâh-ı pâk-i tayyi- belerine hediye eyledik ikrâm eyle yâ Rabbî!
  Âl-i ezvâc-i tâhirât, Ashab-ı güzîn, Ensâr-ü Mühâci- rîn tâbîin, tebe-i tâbiîyn, eimme-i müctehidîyn, (rıdvâ- nüüâhi aleyhim ecmeîyn) hazarâtmın ervâh-ı pâk-i tayyi- I belerine vâsıl eyle yâ Rabbî!
  Müfessirîyn, mühaddisîyn, ulamâ-i âmilîyn’kurrâ-i kâmilîyn, meşâyih-i vâsılîyn, hattâtîyn, huffâz, tullâb ve cemî-i hamele-i Kur’ân “NeuueraUâhü merâkıdehüm ve cealel-cerınete mesvâhüm ecmeîyn” hazarâtmın ervâh- i pâk-i tayyibelerine de ikrâm eyle yâ Rabbî!
  İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübârek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kal-1 mamış olan ehl-i îmânın ruhlarına da, taltîf eyle yâ Rabbî!
  Ve alel’husûs: Okunan Mevlîd-i şerîfden, Kur’ân-ı Azîmüşşân’dan getirilen salât-ü selâmlardan, yapılan hayr-ü hasenât’dan; hâsıl olan sevâbı mevlid sahibinin
  İmıiıin geçmişlerinin'ruhlarına hediye eyledik kabûl
  eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’ân-ı Azîmüşşân’m nüriy- Ic lonvîr eyle yâ Rabbî! Taksiratlarını afv eyle yâ Rabbî! I l.ısbel beşer içlerinden kabir azabına dûçâr olanlar vâr ise okunan Kur’ân-ı Hakîm ve Mevlid-i Peygamberî hürmetine afv-ü mağfiret eyle yâ Rabbî!
  Ve bâhusûs: Uzaktan ve yakından teşrif edip âmin eleyen bu cemâat-i müslîminin, dünyâdan âhirete göçen, ana-baba, evlâd-ü ıyâl, akrabâ-ü taallükâtından ve bilcümle ehl-i îmânın ruhlarına hediye eyledik kabûl eyle yâ Rabbî! Üzerimizde hakkı bulunan ve bizden ha*vı ı duâ isteyenlerinde ruhlarına bağışladık haberdâr
  eyle yâ Rabbi! Kabirlerini Kur’ân-ı Kerîm’in nûriyle pür mir, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî!
  Bu meclis-i mübârekeyi cümlemiz hakkında, bâis-i rahmet ve sebeb-i mağfiret ve dühûl-i cennet eyle yâ Rabbî!
  Ve alel’husûs: Bu mübârek meclisi tertib eden, muhterem âilenin sa’ilerini meşkûr, günâhlarını mağ- lûr, amellerini makbul, dîn ve dünyâlarını ma’mûr eyle yâ Rabbî!
  Yâ Erhamerrâhimîn! Hasta kullarına şifâlar ver, dertli kullarına devâlar ver, borçlu kullarına edâlar ih*san eyle, nâ mürâd olanları ber murâd eyle, nâ-şâd olan ümmet-i Muhammedi en kısa zamanda handân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!
  Dîn-i Mübîn-i İslâmî nusret-i İlâhiyenle teyid ve be- şeriyyeti nûr-i imân ile tenvîr eyle yâ Rabbî!
  Ehl-i İslâmî; dâimâ âziz ve mensûr, düşmanlarını zelîl ve manhur eyle yâ Rabbî!

  Görünür, görünmez belâlardan, güç yetmez, takat yetişmez, akla hayâle gelmez, musibetlerden, cümle*mizi lütfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!
  Kahraman ordumuzu; Karada, denizde, havada dâ*ima mansûr-ü muzaffer eyle yâ Rabbî! Düşmanlarını zelîl ve makhûr eyle yâ Rabbî! Yurdumuzu ve bilcümle İslâm ülkelerini, her türlü âfetlerden, musibetlerden masûn ve mahfûz eyle yâ Rabbî!
  Duâlarımızı Huzûr-u Beytullâhda yapılan duâlara ilhâk ile müstecâb eyle yâ Rabbî!
  Gönüllerimizde bulunan her türlü hayırlı murad ve dileklerimizi ihsan eyle yâ Rabbî!
  Bütün umduklarımıza nâil, korktuklarımızdan emîn eyle yâ Rabbî!
  Bütün geçmişlerimize rahmet, geleceklerimize se*lâmet ve cümlemize iyi âkıbet nasîb eyle yâ Rabbî!
  Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Resûlallâh. Esselâtü ves*selâmü aleyke yâ Habîballâh. Esselâtü vesselâmü aleyke ya Seyyidtel-evveline uel’âhırîn.
  Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Ve selâ- mün alel-mürseliyn. Vel-hamdülillâhi Rabbil-âlemînel-fâtihâ.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


Benzer Konular

 1. Türkçe Hatim Duaları
  Konu Sahibi wind Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Mart.2014, 01:57
 2. Türkçe Akşam Duaları Okunuşları
  Konu Sahibi wind Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Mart.2014, 01:50
 3. Türkçe Hatim Ve Mevlidi Şerif Duaları
  Konu Sahibi wind Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Mart.2014, 01:37
 4. Peygamberimizin Duaları (Türkçe)
  Konu Sahibi Fırtına Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 10.Kasım.2012, 19:48
 5. Türkçe Pişmanlık Duaları
  Konu Sahibi wind Forum Türkçe İstek Duaları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Eylül.2012, 23:23

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •