Doğru
Doğru
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Türkçe Hatim Ve Mevlidi Şerif Duaları

 1. #1
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart Türkçe Hatim Ve Mevlidi Şerif Duaları

  Doğru
  Türkçe Hatim Ve Mevlidi Şerif Duaları
  1. DUA...
  Cenâb-ı Erhamer-Râhimin! Habîbi Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem Sallallâhü Teâlâ Aleyhi ve Sellem hürmetine kırâat olunan Mevlid-i Şerifi ve (Hatmi Şerifi) Kur'ân-ı Hâkimi dergâhı izzetinde kabûle karin eyleye.
  Hâsıl olan ecrü mesûbâtı ol seyyidül - kevneyn Re*sulüssekaleyn imâmül-Haremeyn Sallallâhü aleyhi ve • •Hem Efendimiz Hazretlerinin ravzai mübârekelerine hilafımızdan fakîrâne ve âcizâne ihdâ eyledik. Rabbi- ıııiz vâsıl eyleye.
  Rûhu seyyidül-enâmı cümlemizden hoşnut ve sâ- yei şefâatini üzerimize sâyebân eyleye. İnde Resûlillâh- ılc makbüliyet ve mahbûbiyet müyesser eyleye.
  Ve şâir enbiyâyı ızâm ve Rusüli Kirâm Aleyhimüs- Hİâtü vesselâm Hazerâtmm ervâhi şeriflerine ikrâm ryleye.
  Âli ezvâcı tâhirât, Ashâbı güziyn, Ensaru muhâciriyn, tâbiiyn, eimmei müctehidiyn rıdvânüllâhi Teâlâ ıleyhim ecmaiyn Hazarâtımn ervâhma ikrâm eyleye.
  Ve evliyâyı ârifîn, müridin, mansübin, kaddesallâ- hü ervahehüm hazerâtmm ervâhma îsal eyleye.
  Ve alel husus: Bu cemiyetimize sebep olan zât-ı şerifin sâyini meşkûr, zenbini mafûr, amelini makbûl ey- leye. Sûri ve mânevi müşkilâtım hallü âsân eyleye. Ev*ladı mükerremlerini ülemâî âmilin, sülehâli sâlihin, ağniyayı şâkirinden eyleye. Usûlü fürûlarmdan âhirete irtihal edenlerin taksiratlarını mağfûr ve ruhlarını mesrur eyleye. Bakide kalanları tûli ömür ile muammer ey- leye. Nice nice meclislerin emsali kesiresile kendilerini mesrûr eyleye.

  Berde ve bahirde bulunan misafirin ve asâkirine se*lâmetler ihsân eyleye. Vaktimiz hitamında kelime-i şa*hadet, ile çene kapamak, îman ile hüsnü hatimeler na*sip eyleye.
  Ve kabirde şeytanı aleyhil lânenin mekrinden emin eyleye. Suâli münkereynin (men Rabbüke ve men Ne- biyyüke ve mâ dînüke) suallerini âsân ve cevaplarına muktedir eyleye. Cennet-ü cemâliyle cümlemize ikrâm eyleye. Duâlarımızı dergâhı izzetinde makbûl eyleye.
  Son kelâmımızı Kelime-i Tevhîd ve Kelime-i Şaha*det buyurun:
  Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne muhamme- den abduhû ve Resûlüh. Eyleye.
  Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti amma yesifûrı. Ve selâ- mün alel mürselin. Velhamdü lillâhi rabbil âlemin. Bihür- meti Seyyidil Mürseliyn lillâhi Teâlâ - Fâtihah.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 2. #2
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  2. DUA...

  İlâhi! Hamdini sözümüze sertâc ettik. Zikrini kalbimize mîrâc ettik. Kitabını kendimize minhâc ettik. Biz, yoktuk. Sen var ettin, varlığından haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bîkarâr ettin.
  İnâyetine sığındık, kapma geldik. Hidâyetine sı*kındık, lutfuna geldik. Kulluk edemedik, affına gel*dik.
  Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Sapıtma bizi Hak’ka yönelt. Neş’eni duyur, hakikati öğret. Sen du*yurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyliyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz.
  Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yer*diklerini. Yâr et bize hep erdirdiklerini.
  Sevdin Habîbini, kâinâta sevdirdin. Sevdin de lnl’ati risâleti giydirdin. Makâmı İbrahim’den Makâmı Mahmûd’a erdirdin. Serveri asfiyâ kıldın. Hâtemi Enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafâ kıldın.
  Salâtü selâm, tehiyyâtü ikrâm, her türlü ihtirâm Muhammed Mustafa’ya, O’nun âl-ü Ashâb ve etba- ına olsun yâ Rab!
  Yâ Rab! "Elhamdülillâhi Rabbil’âlemin” fermanın- ¡j daki ezelden ebede kadar bütün olmuş ve olacak hamdü senâlarla, âlemlerin yegâne yaratıcısı, besle*yip büyütücüsü olan Allâh’ım zâtı ecelli âlâna elimi zi açtık.
  “Er’Rahmânir’Rahîm” o Rahman ve Rahîm olan ismi şeriflerini anarak.
  “Mâliki yevmiddîn” ceza gününün yegâne sâhibi olduğuna inandık ve kadiri mutlak olduğuna güven*dik, gadabmdan daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.
  Ellerimizi semâya değil, sarâyı lâ mekânına açtık, I lutfeyle yâ Rabbi!
  Yâ Rab! “İyyâke nâ’büdü ve iyyâke nektâîn” ni*yazımızla söz verdik, bütün varlığımızla sana dön*dük bağlandık, kulluğumuz, ibâdetlerimiz ancak sa*nadır, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine bı*raktık, bütün işlerimizde senden yardım bekliyoruz, lutfeyle yâ Rabbi!
  Yâ Rab! “İhdinassırâtel’müstakîm” niyâzımızla sana sığındık, hidâyetini bekleriz. “Sırâtâriezîne en’amte aleyhim” beyânınla bizlere târif ve ihsân buyurduğun Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisse- lâm’ın yoluna düştük, bütün kusur ve günâhlarımızın çokluğuna bakmayarak hidayet yolunun pervâ- nesi olduk, boş çevirme, lutfeyle yâ Rabbî!

  “Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn” kelâmınla İmi tün dalâlet ve isyandan sana sığmıyoruz muhâfaza eyle yâ Rabbi!
  (Âmîn!) niyazımızla duâmızm kâbulunu yalvarı*yor uz lutfunla, kereminle kabul eyle yâ Rabbî!
  Yâ Rab! Şu anda senin medhü senân için kalem Miinn eller, seni teşbih için ikrâra gelen diller hürme*tine, felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzû- lıı kavuşturan o mübârek velâdeti Muhammedi hür- ım‘l ine, dergâhi izzetine uzanan, barigâhı mecdi aza*mi'tine açılan mü’min eller, hürmetine, aşkınla tutu- ııp yanan hâlis gönüller hürmetine, Allâh Allâh di- yrrek mübârek ismini anan sâfî diller hürmetine.
  Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu çoşturacak aşkına muhtacız. Bütün ümmeti Muhammede lutfeyle yâ Rabbî!
  Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit al*mak kudretine sâhib olan Ulu Allâh! Kiminin başma tac giydirir, kiminin başma taş düşürürsün. Mülk senin, saltanat şenindir, istediğine verir, istediğinden ılırsın, istediğini alçaltır, istediğini yüceltirsin, sen lıer şeye kâdirsin!..
  Bizi Habîbin hürmetine yarattın, ten kafesimize cân tuzumuzu kattın, gönül odamıza îmân nûrunu vııktm. İşte bu nûru îmanla huzurunda toplandık, kııbûlümüzü bekliyoruz, kabül eyle yâ Rabbî!
  Ruhumuzun cilâsı, hayatımızın ziyâsı, kurtarıcı kelâmın Kur’ân-ı Kerîm’ini okuduk ve dinledik; ve mevlid-i Peygamberiyi kıraat eyledik. Başlarımızın tacı, dertlerimizin ilâcı, Habîbin Muhammed Mustafa'ya Salatü Selâm yolladık; dergâhı izzetinde kabul e yle yâ Rabbî!
  Okunan Kur’ân-ı Kerîm’i, (Mevlidi, HatmiŞerîfM ahseni kabul ile makbûl eyle yâ Rabbî!
  Okunan Kur’ân-ı Azîmüşşam ve Mevlîd-i Şerîfi, getirilen salât-ü selâmlarımızı tâzîmât-ü tekrîmatlatlarımızı, -Esteîzü billâh-
  “Fetekabbelehâ Rabbühâ bikabûlin haserıin” âyeti kerîmesinin sırrına mazhar eyle yâ Rabbî!
  Hâsıl olan sevâbı, iki cihân güneşi, başlarımızın tâcı dertlerimizin ilâcı, bundan bin dört yüz kusur se*ne evvel, “Hıra” dağında tek başına
  “Lâ ilahe illallah, Muhammedûr-Resûlullâh" davası*nı açmak sûretiyle cihânı kaplamış olan zulmet per*desini parçalayıp beşeriyyeti zulmetten nûra çıkaran, insanlık âleminin reîsi, kâinatın Efendisi bî’setin hatime*si, insü cinnin Nebîsi ve Allâhü Zülcelâlin sevgilisi, kız yavrularını diri diri gömülmek vahşetinden kurtaran,
  “El’Cennetü tahte akdemil’Ümmehât = Cennet anne*lerin ayaklan altındadır”
  buyurarak, annelik hakkının büyüklüğünü beyân eden günde beş vakit “Eşhedü enne Muhammeder’Re- sûlullâh”
  diye ismi şerifleri anılan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhü Teâlâ Aleyhi Ve- sellem Efendimizin ravzai mübârekelerine hediye eyledik, şu anda haberdar eyle yâ Rabbî!
  Rûhu Muhammed Mustafa Aleyhisselâmı, âmîn diyen bu Müslümanlardan hoşnut ve râzî eyle yâ Rabbî!
  Âmîn diyen bu Müslümân kardeşlerimizi ve cümle ölmüşlerimizi, dünyâ ve âhirette Hazret-i Mu hammed Aleyhisselâmdan ayırma yâ Rabbî!
  Dünyâ âleminde ziyâretiyle, uyku âleminde gül cemâlinin müşâhedesiyle, âhiret âleminde şefâatı uzmâsıyle cümlemize ve cümle geçmişlerimize ik*inin eyle yâ Rabbî!
  (Hatmi Şerîfden-Mevlid-i Şerîfden) hâsıl olan se*vilin, ilk peygamber Hazret-i Âdem Aleyhisselâm ile, Htm peygamber, Peygamberimiz Hazret-i Muham- d Aleyhisselâm’a kadar gelip geçen bütün Pey*gamber Efendilerimizin mübârek, azîz rûhu şerifleri*ni' hediye eyledik ikrâm eyle yâ Rabbî!
  Sevgili Peygamberimizin temiz zevcelerinin, ehli beytinin, bütün Ashâbı Kirâmm ve onlara tâbî olup uyanların, Kur’ân’a ve İslâm’a hizmet edenlerin azîz ınlılarına hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbî!
  Bütün evliyâlarm, meşâyihi kirâmm, üstâdlarımızın ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına da İkrâm eyle yâ Rabbî!
  İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübârek i'.ılnlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kılmamış olan ehl-i îmânın ruhlarına da, taltif eyle ya Rabbî!
  Vel alel’husûs: Okunan Mevlîd-i şerîfden, Kur’ân-ı Azîmüşşân’dan getirilen salât-ü selâmlar*dan, yapılan hayr-ü hasenât’dan; hâsıl olan sevâbı ınevlid sahibinin bütün geçmişlerinin ruhlarına he*diye eyledik kabûl eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’ân-ı Azîmüşşân’m nûriyle tenvîr eyle yâ Rabbî! Kabirleri*ni pür-nûr makamlarını cennet eyle yâ Rabbî! Hasbel İM'şer içlerinden kabir azâbma dûçâr olanlar vâr ise; okunan Kur’ân-ı Hakîm ve Mevlid-i Peygamberi hürmetine afv-ü mağfiret eyle yâ Rabbî!

  Ve bâhusûs: Uzaktan ve yakından teşrif edip âmin deyen bu cemâat-i müslîminin, dünyâdan âhi- rete göçen, ana-baba, evlâd-ü ıyâl, akrabâ-ü taallükâ- tmdan ve bilcümle ehl-i îmânın ruhlarına hediye ey*ledik kabûl eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’ân-ı Ke- rîm’in nûriyle pür nûr, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî!
  Bu meclis-i mübârekeyi cümlemiz hakkında, bâ- is-i rahmet ve sebeb-i mağfiret ve dühûl-i cennet ey*le yâ Rabbî!
  Yâ Erhamerrâhimîn! Hasta kullarına şifâlar ver, dertli kullarına devâlar ver, borçlu kullarına edâlar ihsân eyle, nâ mürâd olanları ber murâd eyle, nâ-şâd olan ümmet-i Muhammedi en kısa zamanda han- dân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!
  Dîn-i Mübîn-i İslâmî; nusret-i İlâhiyenle teyid ve beşeriyyeti nûr-i imân ile tenvîr eyle yâ Rabbî!
  Ehl-i İslâmî dâimâ âziz ve mensûr, düşmanlarını zelîl ve makhur eyle yâ Rabbî!
  Görünür, görünmez belâlardan, güç yetmez, tâkat yetişmez, akla hayâle gelmez, musibetlerden, cümle*mizi lütfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!
  Kahraman ordumuzu; Karada, denizde, havada dâimâ mansûr-ü muzaffer eyle yâ Rabbî! Düşmanla*rını zelîl ve makhûr eyle yâ Rabbî! Yurdumuzu ve bil cümle İslâm ülkelerini, her türlü âfetlerden, musi*betlerden masûn ve mahfûz eyle yâ Rabbî!
  Duâlarımızı Huzûr-u Beytullâhda yapılan duâla- ra ilhâk ile müstecâb eyle yâ Rabbî!
  Ömrümüz hitâma erince cümlemize imân selâ*meti nasib eyle yâ Rabbî!
  Arkamızda bıraktığımız evlâdlarımızı, îman ile vutan millet, Dînü şeriat, Allâh, Peygamber için çalı*cın hayırlı halef olmalarını ihsan ile lutfeyle ya Rab- l'il
  Ciğer-pare yavrularımızı îmandan sonra küfre ;iİma, merhamet eyle ya Rabbi!
  Âhir ve âkîbetimizi hayreyle yâ Rabbî! Âmin di- v' iı Müslüman kardeşlerimizi iki cihanda azîz eyle y.ı Rabbî!
  Esselâtü Vesselâmü aleyke yâ Resûlallâh. Esselâtü i'fiselâmü aleyke yâ Habîballâh. Esselâtü vesselâmü ıılcyke ya Seyyidel-evveline uel’âhırîn.
  Sübhârıe Rabbike Rabbil izzeti amma yasıfûn. Ve se*li! mün alel-mürseliyn. Vel-hamdüliUâhi Rabbil-âlemînel- fatiha
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


 3. #3
  wind - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Temmuz.2012
  Mesajlar
  11,384
  Konular
  3348
  Tecrübe Puanı
  18

  Standart

  3. DUAMIZ...

  Settürul-uyûb ve Ğaffâruz-zünûb olan Cenâb-ı Hak, cümlemize mededü înâyet ve lutfu hidâyet eyleye.
  Hakk Sûbhânehü ve Teâlâ, bu meclisi Melâikeyi enisi cümlemiz hakkında bâisi rahmet ve sebebi mağfiret ve vesîlei duhûlü cennet eyleye.
  Okunan Kur’ân-ı Kerîm’i, vahdaniyeti îlâhiyesi, Samadâniyeti Sübhaniyesi hürmetine iki cihan gü*neşi, başlarımızın tacı, dertlerimizin ilâcı, Rahmetel- lil âlemîyn, Resülü Ekrem ve Nebiyyi muhterem Muhammenil-Mustafa Sallâllâhü Teâlâ Aleyhi ve Sellem efendimiz hürmetine,
  Enbiyâyı Murseliyn hürmetine, Evliyâyı Asfiyâ hürmetine, gece gündüz Allâh korkusundan, Allâh Aşku Muhabbetinden gözlerinden çeşmeler gibi yaş M kıtan âşıklar hürmetine Esteîyzü billâh:
  (Fetekabbelehâ Rabbühâ bi kabûlin kasenin)

  Âyeti Kerîmesinin sırrına mazhar eyleye.
  Hâsıl olan ücûru masûbâtı, evvelen ve bizzât, Hâ- cei kâinat, hulâsaı Mevcudât Efdalül-Enbiya, ol-Sey- yidül kevneyn, Resûlüs-Sakaleyn, îmâmûl-Hare- meyn, Sultânül-Enbiyâ, Burhânül, Asfiyâ, Hâbîbi Hu- dâ, Şefı-i rûzi cezâ, ânî bihî Ebel- Kâsımi Muhamme- denil Mustafâ sallallâhü Teâlâ aleyhi ve sellem Efen*dimiz Hazretlerinin pâk, Münevver, Mutahher, Aziz, Latîyf, ruhu şeriflerine tarafımızdan âcizâne ve fakî- râne hediye eyledik şu anda haberdar eyleye.
  Rûhu Seyyidil- enâmı cümlemizden hoşnut ve râzı eyleyüp cümlemizi şefâatı Muhammedîyeye nâ- îl ve Sâyei şefâatım üzerimize sâyebân eyleye.
  İnde Resûlillâhde makbûliyyet ve mahbûbiyyet müyesser eyleye.
  Âlemi dünyada ziyaretiyle, âlemi menâmda gül cemâlinin müşahedesiyle ve âlemi âhirette şefâatı uzmâsiyle cümlemize ikram eyleye.
  Ve şâir Peygamberânı izâm ve Rusûli Kirâm Aley- himussalâtü ves-selâm Efendimiz hazarâtınm ervâhi pâki tayyibelerine hediye eyledik ikrâm eyleye.
  Âli ezvâcı tâhirât, Ashâbı gûziyn, Ensâru Muhâcî- riyn, Tâbiiyn, Tebei Tâbiiyn ve Eimmei Müctehidiyn (RıdvdnüIIâhi Teâlâ Aleyhim ecmaiyn) Hazarâtınm er*vâhi pâki tayyibelerine îsâl eyleye.

  Müfessîrîyn, Muhaddisiyn, ulamâi âmiliyn, Kur- râi Kâmiliyn, Meşâyihi vâsılîyn, Sulahâî Salihıyn, Şü- hedâi Müslimiyn, Ağniyâi Şâkiriyn, Fukarâi Sâbiriyn, Gurabâi Müslimin, Hattâtiyn, Huffaz, Tullâb ve Cemiî Hamelei Kur’ân (Neuverallâhü Teâlâ merâkıdehum ve ınılel- Cennete mesvâhüm ecmâiyn.) Hazarâtmın ervâ- lıl pâki tayyibelerine ihdâ eyledik vâsıl eyleye.
  Ve alel-husus: Bu cemiyetimize bâis (sebeb) olan /¡ılı Şerifin sâyini meşkûr, zenbini mağfûr, amelini ııiükbûl, din ve dünyalarını mâmur eyleye. Kendisini ve fiile efradına dareynde (dünya ve âhirette) saadetler selâmetler ihsanü inayet eyleye. Kendilerini her İki cihanda aziz eyleye.
  Cümlesinin ve cümlemizin Sûri ve mânevi her türlü müşkülâtımızı hallü âsân eyleye. Vucüdlarımıza sıhhatü âfiyet, rızıklarımıza bol ve bereket ihsân ı-yleye.
  Ve bilhassa, okunan (Mevlid-i Şerîf ve Hatm-i Şeriften) hasıl olan ecrü sevâbı merhûm ve mağfur, el- Muhtâç ile rahmeti Rabbihil Gafûr... kulunun ruhu*na hediye eyledik vâsıl eyleye.
  Kabrini pür nûr, makamını Cennet eyleye. Seyyi- .1 tını hesenâta tebdil eyleye. Kabrini “Ravzatün min nyâzıl-cinân” eyleye. Kabrini “Hufretün min huferinnî- ran” olmaktan masûn ve mahfuz eyleye.

  Ve bu âilei Muhteremenin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyleye. Kabirlerini Kur’ân-ı Azîmüş-şâmn nûriyle pûr-nûr eyleye.
  İçlerinden hasbelbeşer kabir azâbma dûçar olan*lar var ise, okunan Kur’ân-ı Kerîm hürmetine'’ affu mağfiret eyleye.
  Uzakdan ve yakından teşrif edip âmin deyen şu cemâati müsliminin ve bizlerin dâhi dünyadan âhi- rete göçen ana, baba, evlâdü îyâl, akrabâü taallükâtı- mızdan ve bilcümle ehl-i îmânın ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyleye. Cümlesinin kabirlerini pür-nûr, makamlarını cennet eyleye.
  Bizler dahi onların hâliyle hâllendikde cümlemi*ze hüsnü hâtimeler nasîbü Müyesser eyleye.
  Bizleri dünyada mekânsız, âhirette îmânsız bı*rakma yâ Rabbî!
  İki cihanımızı da her yönden mâmûru âbâdân eyle yâ Rabbî!
  Bilhassa görünür, görünmez, takat getirilemez kazalardan, belâlardan, musibetlerden, yangından, zelzeleden, seylabdan, aklımıza, hâtırı hayâlimize gelmeyen bil cümle âfâtı semâvîye ve aradıya ve âfâ- tı berriyye ve bahriyeden, âfâtı bedeniye emrâzıyesen cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammedi muhafaza eyle yâ Rabbî!
  Şeytânül-ins ve şeytanül-cin şerrinden, fitne ve fesad şerrinden, hâsidlerin şerrinden, yüze gülücü münafıklarm şerrinden cümlemizi muhafaza eyle yâ Kıbbî!
  Yâ Erhammerrâhimiyn! Hasta kullarına şifâlar > ı, dertli kullarına devâlar ver, borçlu kullarına edâlar ver, nâ mürâd olanları ber murâd eyle, nâ-şâd ulan ümmet-i Muhammedi karîben handân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!
  Dîn-i Mübîn-i İslâmî dâimâ nusret-i İlâhiyenle te- yid ve âfâkı beşeriyyeyi nûru îmân ile tenvîr eyle yâ Kııbbî!
  Ehl-i İslâmî, dâimâ âziz ve mensûr, düşmanları*nı zelîl ve mahkur eyle yâ Rabbî!
  Ehl-i İslâmm kuvvet ve saadetini, emniyet ve se*lametlerini müzdâd eyle yâ Rabbî!
  Umûr-u diniyye ve dünyevîyyelerinde tevfıkâtı •aibhâniyyene mazhariyyetle dildâş eyle yâ Rabbî!
  Hükümetimizi, adlü ihsân ile pâyidâr ve evliyâi ıımûri mülk ve milletin nefu hayrına mâtuf icrââtı lıaseneye muvaffakıyyetle pâyidâr eyle yâ Rabbî! Milletimizin, memleketimizin, saâdetü selâmetine ve refâhma çalışanları hep aziz ve muvaffak eyle yâ Rabbî!
  Beldemizi ve şâir bilâdı müslimini âfâtü mesâib- den ve istîlâi kefereden ve adüvden masûm ve mah*fuz ve asâkiri celâdet meâsirimizi ordularımızı, deniz ve hava kuvvetlerimizi ve bütün askerlerimizi nusra- 11 ilâhiyyene makrûn eyle yâ Rabbî!
  Kahraman ordumuzu; Karada, Denizde, Havada dâimâ mansûr-ü muzaffer eyle yâ Rabbî! Düşmanla*rını zelîl ve makhûr eyle yâ Rabbî! Yurdumuzu ve bil*cümle İslâm ülkelerini, her türlü âfetlerden, musi*betlerden masûn ve mahfûz eyle yâ Rabbî!.
  Duâlarımızı Huzûr-u Beytullâhda yapılan duâla- ra ilhâk ile müstecâb eyle yâ Rabbî!
  Bizler de sevdiklerimizden, sevildiklerimizden ayrılıp âhiret yolculuğuna çıktığımız zaman sâlih bir amel, kâmil bir îmân, azîz bir ruh ile huzûru izzetine gelmeyi nasîbü müyeser eyle yâ Rabbî!
  Son kelâmımızı kelime-i Tevhîd “Lâ ilahe illallah, Muhammedur-Resûlullâh" ve kelime-i şehâdet buyu*run “Eşhedü en lâ ilahe illallah, ve eşhedü erme Muham- meden abdühü ve Resûlüh” diyerek çene kapamak na- sîbeyle yâ Rabbî!
  Esseldtü vesselâmü aleyke yâ Resûlallâh. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Habiballâh. Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Seyyidel- euueline vel-âhirin.
  Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yasıfûn. Ve se- lâmün alel-murselîn. VePhamdü-Iillâhi Rabbil-âlemin.
  Hayırlar fethi, şerler defi, ehli îmânın selâmeti, âlemi insâniyetin felâhı, memleketimizin hıfzu emâ- nı, Ümmeti Muhammedin selâmeti ve Allâhü Te- âlâ’nın rızâi şerifi için “El- Fâtihâh”.
  "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."
  Hz. Muhammed


Benzer Konular

 1. Türkçe Hatim Duaları
  Konu Sahibi wind Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Mart.2014, 01:57
 2. Türkçe Mevlidi Şerif Duaları
  Konu Sahibi wind Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Mart.2014, 01:40
 3. Peygamberimizin Duaları (Türkçe)
  Konu Sahibi Fırtına Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 10.Kasım.2012, 19:48
 4. Türkçe Hatim Duası
  Konu Sahibi wind Forum Türkçe Tüm Güzel Dualar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Eylül.2012, 16:44
 5. Türkçe Pişmanlık Duaları
  Konu Sahibi wind Forum Türkçe İstek Duaları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Eylül.2012, 23:23

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •